Samospráva ÚMČ Praha 14

75

Číslo Jednání Soubor
826/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
827/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
828/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
829/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
830/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 751, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
831/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 750, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
832/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
833/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
834/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
835/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
836/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
837/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
838/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytů Otevřít dokument
839/RMČ/2021 k návrhu na schválení úplatného převodu bytových jednotek v SVJ oprávněným nájemcům - další zájemci Otevřít dokument
840/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s umístěním sídla, Bytové družstvo Ronešova 1133, 1134, 1135 Otevřít dokument
841/RMČ/2021 k návrhu na postoupení pohledávek dle přílohy č. 1 a č. 2 Otevřít dokument
842/RMČ/2021 k návrhu na ukončení správy bytů v objektech mateřských škol a předání zpět vlastníkovi městské části Praha 14 Otevřít dokument
843/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 123 m2 v objektu č. p. 652, ul. Splavná, Praha 9 - Kyje s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
844/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 24,50 m2 v objektu č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
845/RMČ/2021 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
846/RMČ/2021 k návrhu na Organizační řád Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
847/RMČ/2021 k návrhu na vyhlášení dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2022 Otevřít dokument
848/RMČ/2021 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 v oblasti Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14 Otevřít dokument
849/RMČ/2021 k pověření dotační komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k vyhlášenému jednoletému dotačnímu programu městské části Praha 14 na rok 2022 Otevřít dokument
850/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, neziskové organizaci Jahoda, z.ú. a neziskové organizaci Neposeda, z.ú. Otevřít dokument
851/RMČ/2021 k přesunu projektu Stop Zevling Winter edition vol. 1 z 2. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás Otevřít dokument
852/RMČ/2021 k návrhu realizace projektů podaných v rámci 3. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás Otevřít dokument
853/RMČ/2021 k místní Agendě 21 Otevřít dokument
854/RMČ/2021 k návrhu Plánu rozvoje globální odpovědnosti městské části Praha 14 Otevřít dokument
855/RMČ/2021 k návrhu na jmenování členů Redakční rady časopisu Čtrnáctka Otevřít dokument
856/RMČ/2021 k návrhu na udělení Ceny městské části Praha 14 Otevřít dokument
857/RMČ/2021 k návrhu na spuštění aplikace CityVizor - cityvizor.praha.eu/praha14 Otevřít dokument
858/RMČ/2021 k návrhu na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
859/RMČ/2021 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2021 Otevřít dokument
860/RMČ/2021 k návrhu na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
861/RMČ/2021 k návrhu na 3. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
862/RMČ/2021 k návrhu na Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 Otevřít dokument
863/RMČ/2021 k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
864/RMČ/2021 k návrhu na vyplacení mimořádných odměn pro ředitele mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha 14 nad rámec instrukce QI 61-01-06 V02 R01 Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 z prostředků na platy poskytovaných ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím městských částí Otevřít dokument
865/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
866/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohod o provedení práce mezi ředitelkami mateřských škol jako zaměstnanci a mateřskými školami jako zaměstnavateli v rámci projektu Podpora integrace cizinců v městské části Praha 14 v roce 2022 Otevřít dokument
867/RMČ/2021 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
868/RMČ/2021 ke způsobu financování pořádání lyžařských výcvikových kurzů pro žáky 7. a 8. tříd základních škol zřízených městskou částí Praha 14 ve školním roce 2021/2022 Otevřít dokument
869/RMČ/2021 k uzavření smlouvy/objednávky na zajištění lyžařského výcviku ve školním roce 2021/2022 pro žáky 7. a 8. tříd Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Chvaletická 918, IČO: 61381233, zřízené městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
870/RMČ/2021 k uzavření smlouvy/objednávky na zajištění lyžařského výcviku ve školním roce 2021/2022 pro žáky 7. a 8. tříd Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618, zřízené městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
871/RMČ/2021 k uzavření smlouvy/objednávky na zajištění lyžařského výcviku ve školním roce 2021/2022 pro žáky 7. a 8. tříd Základní školy Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21, IČO: 61386898, zřízené městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
872/RMČ/2021 k návrhu smlouvy o výpůjčce s p. o. Praha 14 kulturní Otevřít dokument
873/RMČ/2021 ke jmenování poroty otevřené dvoufázové výtvarné projektové soutěže o návrh VYBÍRALKA 2024 - umění pro Vybíralku Otevřít dokument
874/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0256/2021/OI/1050 na stavební práce Nové zelené střechy na objektech ZŠ - část 1: Nové zelené střechy na objektu ZŠ Generála Janouška, Praha 14 Otevřít dokument
875/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0255/2021/OI/1050 na stavební práce Nové zelené střechy na objektech ZŠ - část 1: Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14 Otevřít dokument
876/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. j. 0463/2021/OI/1010 na akci Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky - opakované řízení - mobiliář zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení a prodloužení projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II. v rámci OP PPR Otevřít dokument
877/RMČ/2021 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství Otevřít dokument
878/RMČ/2021 k uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu tiskových a reprografických zařízení a o poskytování souvisejících dodávek a služeb č. j. 0333/2016/KT_OddIKT/1050 ze dne 1. 9. 2016, se spol. TOTAL SERVICE a.s., IČO: 25618067 Otevřít dokument
879/RMČ/2021 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
880/RMČ/2021 k návrhu na revokaci usnesení RMČ č. 695/RMČ/2021 ze dne 18. 10. 2021 - zajištění realizace výměny bezpečnostního kování v objektech garáží Otevřít dokument
881/RMČ/2021 k návrhu na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0485/2021/SMP14/1050 na stavební úpravy bytových jader, investice Otevřít dokument
882/RMČ/2021 k ukončení nájemní smlouvy č. 0844/2017/OSM/1070 Otevřít dokument
883/RMČ/2021 k opětovné žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 508, k. ú. Černý Most, za účelem sjednocení vlastnictví budovy a pozemku pro spol. Select Properties, a.s. Otevřít dokument
884/RMČ/2021 k návrhu na pořádání farmářských trhů na Praze 14 u stanice metra B Rajská zahrada, Černý Most a Hloubětín společností Správa majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
885/RMČ/2021 k návrhu na vyjmutí komunikace v ul. Himrova ze seznamu ulic, ve kterých je zaveden místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve vyhlášce HMP č. 5/2011 Otevřít dokument
886/RMČ/2021 k realizaci projektů Nové zelené střechy na objektech ZŠ Gen. Janouška a Bří Venclíků, Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník, Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice a Energetické renovace na MŠ Sluníčko, Generála Janouška, MŠ Korálek, Bobkova 766 a MŠ Vybíralova, Komunitní centrum Kardašovská III, Lokální analytický kamerový dohledový systém Bezpečnost do škol MČ Praha 14, Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II. jmenování řídícího výboru Otevřít dokument