Samospráva ÚMČ Praha 14

76

Číslo Jednání Soubor
579/RMČ/2009 k návrhu na snížení ročního nájemného z částky 198.750 Kč na částku 100.000 Kč pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 1002 ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
575/RMČ/2009 k návrhu na zrušení rozšířeného účelu užívání a ukončení společného užívání nebytových prostor v objektu č. p. 770, ulice Kučerova, Praha 9 pro členy sdružení Otevřít dokument
578/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, restaurace a ubytovny, v části objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
570/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů - přidělení uvolněného bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 850, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - dispoziční právo k bytu přenecháno rezortu justice Otevřít dokument
584/RMČ/2009 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce Technické vybavení části objektu č. p. 47, Šimanovská Otevřít dokument
568/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
576/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou z nebytových prostor v suterénu objektu č. p. 813, ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
583/RMČ/2009 k návrhu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2009 Otevřít dokument
591/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o odstranění staveb a převodu nemovitostí se Stavebním bytovým družstvem STAVEG Otevřít dokument
577/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, kulturního domu a kanceláří, v části objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
586/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi ze dne 30. 5. 2007 Otevřít dokument
581/RMČ/2009 k návrhu na schválení vzorové smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemku parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku parc. č. 566/60, 566/64 do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci jednotek v budově č. p. 625, 626, 668, 669 v ulici Kardašovská, Praha 9, vše v k. ú. Hloubětín, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení a celkového přehledu pro MHMP dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě Otevřít dokument
572/RMČ/2009 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 6.416 Kč vyčíslených k 8. 10. 2009 k doposud neuhrazenému dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
588/RMČ/2009 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2010 v oblasti příspěvku na zajištění sociálních a návazných služeb a sportovních, kulturních a volnočasových aktivit Otevřít dokument
585/RMČ/2009 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Zimní úklid vybraných chodníků a zastávek MHD na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
587/RMČ/2009 ke zprávě o výsledku kontroly provedené dle § 1 a § 16 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a doplňků Otevřít dokument
582/RMČ/2009 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
569/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou 1 rok Otevřít dokument
590/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV a 22 kV do pozemků parc. č. 948, 952, 953, 954 a 955, k. ú. Hostavice, se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
592/RMČ/2009 k návrhu na uzavření směnné smlouvy se společností Coca Cola HBC, a. s., na směnu pozemků parc. č. 85/1 a 85/2 v k. ú. Kyje za pozemky parc. č. 888/7, 888/8, 888/9, 889/3 a 990 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
574/RMČ/2009 k žádosti na splácení vyúčtování služeb za rok 2008 ve výši 4.601 Kč a poplatků z prodlení za pozdní úhradu dluhu na nájemném ve výši 2.363 Kč za užívání bytu v č. p. 735, ulice Kučerova, Praha 9 po 500 Kč měsíčně Otevřít dokument
580/RMČ/2009 k záměru na úplatný převod pozemků parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a parc. č. 566/60, 566/64 v ulici Kardašovská, k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. Otevřít dokument
571/RMČ/2009 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
589/RMČ/2009 k návrhu dodatečného schválení z hospodářského výsledku z hlavní činnosti příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 a následného přerozdělení zisku do fondů za rok 2008 Otevřít dokument
573/RMČ/2009 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 5.351 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 496, ulice Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
593/RMČ/2009 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 9.990 Kč a 30.000 Kč pro Mateřskou školu JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
579/RMČ/2009 k návrhu na snížení ročního nájemného z částky 198.750 Kč na částku 100.000 Kč pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 1002 ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
575/RMČ/2009 k návrhu na zrušení rozšířeného účelu užívání a ukončení společného užívání nebytových prostor v objektu č. p. 770, ulice Kučerova, Praha 9 pro členy sdružení Otevřít dokument
578/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, restaurace a ubytovny, v části objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
570/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů - přidělení uvolněného bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 850, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - dispoziční právo k bytu přenecháno rezortu justice Otevřít dokument
584/RMČ/2009 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce Technické vybavení části objektu č. p. 47, Šimanovská Otevřít dokument
568/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
576/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou z nebytových prostor v suterénu objektu č. p. 813, ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
583/RMČ/2009 k návrhu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2009 Otevřít dokument
591/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o odstranění staveb a převodu nemovitostí se Stavebním bytovým družstvem STAVEG Otevřít dokument
577/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, kulturního domu a kanceláří, v části objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
586/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi ze dne 30. 5. 2007 Otevřít dokument
581/RMČ/2009 k návrhu na schválení vzorové smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemku parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku parc. č. 566/60, 566/64 do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci jednotek v budově č. p. 625, 626, 668, 669 v ulici Kardašovská, Praha 9, vše v k. ú. Hloubětín, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení a celkového přehledu pro MHMP dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě Otevřít dokument
572/RMČ/2009 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 6.416 Kč vyčíslených k 8. 10. 2009 k doposud neuhrazenému dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
588/RMČ/2009 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2010 v oblasti příspěvku na zajištění sociálních a návazných služeb a sportovních, kulturních a volnočasových aktivit Otevřít dokument
585/RMČ/2009 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Zimní úklid vybraných chodníků a zastávek MHD na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
587/RMČ/2009 ke zprávě o výsledku kontroly provedené dle § 1 a § 16 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a doplňků Otevřít dokument
582/RMČ/2009 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
569/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou 1 rok Otevřít dokument
590/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV a 22 kV do pozemků parc. č. 948, 952, 953, 954 a 955, k. ú. Hostavice, se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
592/RMČ/2009 k návrhu na uzavření směnné smlouvy se společností Coca Cola HBC, a. s., na směnu pozemků parc. č. 85/1 a 85/2 v k. ú. Kyje za pozemky parc. č. 888/7, 888/8, 888/9, 889/3 a 990 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
574/RMČ/2009 k žádosti na splácení vyúčtování služeb za rok 2008 ve výši 4.601 Kč a poplatků z prodlení za pozdní úhradu dluhu na nájemném ve výši 2.363 Kč za užívání bytu v č. p. 735, ulice Kučerova, Praha 9 po 500 Kč měsíčně Otevřít dokument
580/RMČ/2009 k záměru na úplatný převod pozemků parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a parc. č. 566/60, 566/64 v ulici Kardašovská, k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. Otevřít dokument
571/RMČ/2009 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
589/RMČ/2009 k návrhu dodatečného schválení z hospodářského výsledku z hlavní činnosti příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 a následného přerozdělení zisku do fondů za rok 2008 Otevřít dokument
573/RMČ/2009 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 5.351 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 496, ulice Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
593/RMČ/2009 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 9.990 Kč a 30.000 Kč pro Mateřskou školu JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
567/RMČ/2009 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení části objektu č. p. 47, Šimanovská nábytkem Otevřít dokument
567/RMČ/2009 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení části objektu č. p. 47, Šimanovská nábytkem Otevřít dokument