Samospráva ÚMČ Praha 14

76

Číslo Jednání Soubor
86/RMČ/2006 k návrhu na revokaci usnesení č. 391/RMČ/2005 ze dne 19. 7. 2005 v plném rozsahu Otevřít dokument
87/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemních smluv na pronájem částí pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje z důvodu předání předmětné nemovitosti do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
88/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kabelu do pozemku parc. č. 923, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
94/RMČ/2006 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Skladový a nákupní areál s administrativním zastoupením pro ČR Richter + Frenzel, Praha 14 - Kyje Otevřít dokument
93/RMČ/2006 k návrhu zadání zakázky na provedení tlakové kanalizace ul. Broumarská, Praha 14 - Kyje Otevřít dokument
92/RMČ/2006 k návrhu podání nabídek na realizaci úklidu psích exkrementů a provoz stojanů na ekologické sáčky na městské části Praha 14 Otevřít dokument
91/RMČ/2006 k návrhu změny Územního plánu hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 1315/4, kat. území Hloubětín z kategorie zahrádky a zahrádkové osady - PZO na čistě obytné - OC Otevřít dokument
90/RMČ/2006 k podnětu na změnu Územního plánu hl. m. Prahy funkčního využití části parcely dle PK 260/12 a PK 260/14 kat.území Kyje z přírodní nelesní plochy - ZN na všeobecně obytné - OV, na změnu časového posunu před rok 2010 a k úpravě koef. z B8 na C9 Otevřít dokument
89/RMČ/2006 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
85/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru na odprodej části pozemku parc. č. 2599/39 o výměře cca 900 m2 v k. ú. Kyje společnosti NH Car, s. r. o., se sídlem Diskařská 100, Praha 6 Otevřít dokument
84/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru na odprodej pozemků pod bytovými domy parc. č. 2685 o výměře 412 m2, parc. č. 2686 o výměře 376 m2, parc. č. 2687 o výměře 376 m2 a parc. č. 2688 o výměře 412 m2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
83/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru na odprodej pozemků pod bytovými domy parc. č. 2693 o výměře 431 m2, parc. č. 2694 o výměře 385 m2 a parc. č. 2695 o výměře 383 m2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
82/RMČ/2006 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1099 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
81/RMČ/2006 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 117 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
80/RMČ/2006 k návrhu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2006 Otevřít dokument
79/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 3 + kk v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
78/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
77/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1045, ul. Doležalova, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
76/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 40.578 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Slévačská 902, Praha 9 Otevřít dokument
75/RMČ/2006 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) obč. zák. Otevřít dokument
74/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených k 23. 1. 2006 na částku 54.776 Kč za pozdní úhradu nájemného a za neuhrazené nájemné za užívání bytu v ulici Slévačská 905, Praha 9 Otevřít dokument
73/RMČ/2006 k návrhu na zrušení výpovědi z nájemní smlouvy a uzavření dohody o splátkách pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
72/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
71/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu a úpravu výše nájemného v bytě o velikosti 1 + kk v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
70/RMČ/2006 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 za podmínky vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
69/RMČ/2006 k návrhu na uzavření partnerské dohody k projektu Rozšíření možností vzdělávání pro úředníky veřejné správy v oblasti jazykových znalostí a ICT formou prohlášení o partnerství mezi městskou částí Praha 14 a Soukromým gymnáziem ARCUS Praha 9, s. r. o. Otevřít dokument
68/RMČ/2006 k návrhu na zadání veřejné zakázky Program prevence sociálně patologických jevů na základních školách v otevřeném řízení v souladu s ustanoveními zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
67/RMČ/2006 k návrhu směrnice Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů Otevřít dokument
66/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument