Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

77

ČÍslo Jednání Soubor
616/RMČ/2009 ke stanovisku městské části Praha 14 ve věci umístění novinového stánku na části pozemku parc. č. 232/2 v k. ú. Černý Most dokument
600/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 dokument
594/RMČ/2009 k návrhu rozpočtu městské části Praha na rok 2010 dokument
602/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v části 4. nadzemního podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 dokument
621/RMČ/2009 k podnětům na změnu územního plánu hl. m. Prahy podaných v průběhu srpna a září 2009 dokument
596/RMČ/2009 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 dokument
618/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 12405 za účelem provedení úprav telekomunikačního zařízení sítě GSM dokument
605/RMČ/2009 k návrhu Organizačního řádu platného od 1. 1. 2010 dokument
611/RMČ/2009 k návrhu na odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2009 dokument
615/RMČ/2009 k návrhu na odstoupení od záměru na pronájem pozemku parc. č. 122 v k. ú. Kyje dokument
617/RMČ/2009 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 952/4, k. ú. Hostavice, zastavěný trafostanicí dokument
601/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 010-020-08 z 16. 6. 2008, výstavba objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 dokument
623/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Základní školou Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 dokument
610/RMČ/2009 k zajištění inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 k 21. 12. 2009 dokument
624/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o úplatném převodu zařízení kuchyně v budově Sadská č. p. 530, k. ú. Hloubětín dokument
622/RMČ/2009 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol z rozvojového programu MŠMT za 4. čtvrtletí 2009 dokument
620/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 ke konceptu Územního plánu hlavního města Prahy dokument
595/RMČ/2009 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2009 dokument
598/RMČ/2009 k návrhu na prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 dokument
614/RMČ/2009 k návrhu na odměny členům Týmu pro supervizi Programu primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách dokument
612/RMČ/2009 k návrhu na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru na rok 2010 dokument
599/RMČ/2009 k žádosti na zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu podané z důvodů uvedených v § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku dokument
607/RMČ/2009 k žádosti o povolení změny ve využití dotace dokument
613/RMČ/2009 k návrhu na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2010 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2010 dokument
609/RMČ/2009 k informaci o provedené kontrole výkonu státní správy na úseku matrik dokument
597/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 dokument
619/RMČ/2009 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu - demolice objektu č. p. 55 a 875 Praha 9, k. ú. Hloubětín dokument
604/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
608/RMČ/2009 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 pro funkční období od roku 2010 do roku 2014 dokument
603/RMČ/2009 ke stanovisku městské části Praha 14 ve věci bezplatného užívání částí pozemků parc. č. 2673 a 2652/2 v k. ú. Kyje k reklamním účelům dokument
606/RMČ/2009 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců na rok 2010 dokument