Samospráva ÚMČ Praha 14

77

Číslo Jednání Soubor
102/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a MORAVIAPRESS, a. s. na výrobu Listů Prahy 14 Otevřít dokument
125/RMČ/2006 k podání přihlášky Občanského sdružení Jahoda včetně spoluúčasti městské části Praha 14 při potenciální realizaci projektového záměru Zahrada v srdci sídliště Otevřít dokument
124/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí odměny Bc. Jarmile Smolíkové, ředitelce MŠ Vybíralova 967 k životnímu jubileu Otevřít dokument
123/RMČ/2006 k návrhu na přihlášení městské části Praha 14 do výběrového řízení Pivovary Staropramen městům Otevřít dokument
122/RMČ/2006 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Zatažení TR 110/22 kV Černý Most, Kabely 22 kV - II. etapa Otevřít dokument
121/RMČ/2006 k informaci o vývoji přípravy stavby Obytný areál Jahodnice Otevřít dokument
120/RMČ/2006 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní rozhodnutí na umístění stavby Obytný soubor rodinného bydlení Jahodnice Otevřít dokument
119/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění neadresného záměru na prodej pozemku parc. č. 845, k. ú Kyje Otevřít dokument
118/RMČ/2006 k návrhu na pronájem části pozemků parc. č. 2626/1 a parc. č. 126 - zahrádka, v k. ú. Kyje paní MUDr. Vieře Zemanové, bytem Doležalova 1054, Praha 9 Otevřít dokument
117/RMČ/2006 k návrhu na vydání stanoviska k záměru OOA MHMP na směnu pozemků parc. č. 793/62, 793/110 a 793/111 za části pozemků parc. č. 793/1 a 185/1, vše k. ú. Kyje Otevřít dokument
116/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru a k následnému uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 81, k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a společností Dálniční stavby Praha, a. s. Otevřít dokument
115/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následného uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 656/2 a 656/3 , k. ú. Hostavice a zřízení věcného břemene vstupu na pozemek parc. č. 656/5, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
114/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 73/2, k. ú. Kyje společnosti PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 Otevřít dokument
113/RMČ/2006 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 862 na pozemku parc. č. 1240/8 o výměře 295m2, pozemku parc. č. 1240/8 o výměře 295m2, pozemku parc. č. 1240/9 o výměře 1739m2, pozemku parc. č. 1240/7 o výměře 937m2 vše v k. ú. Hloubětín v ulici Kolbenova v Praze 9, mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Kolbenova 862/27 za dohodnutou kupní cenu 3 306 324 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Otevřít dokument
112/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
111/RMČ/2006 k návrhu na odklad splatnosti nájemného a záloh na služby v nebytových prostorách v objektu č. p. 55 ulice Hloubětínská, Praha 9 Otevřít dokument
110/RMČ/2006 k návrhu na skončení nájmu dohodou z nebytových prostor v objektu č. p. 1060 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
109/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 695 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
108/RMČ/2006 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1045 v ulici Doležalova, Praha 9 za podmínky vrácení bytu v domě č. p. 737 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
107/RMČ/2006 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 155.424 Kč za užívání bytu v ulici Slévačská 905, Praha 9 dle usnesení soudu 13D 431/2005 Otevřít dokument
106/RMČ/2006 k návrhu na rozšíření výpovědního důvodu nájmu bytu o písm. g), odst. 1, § 711 o. z. z důvodu, že nájemce má více bytů Otevřít dokument
105/RMČ/2006 k návrhu na revokaci usnesení č. 24/RMČ/2006 ze dne 17. 1. 2006 Otevřít dokument
104/RMČ/2006 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
103/RMČ/2006 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
101/RMČ/2006 k návrhu na zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9, pro funkční období od roku 2006 do roku 2010 Otevřít dokument
99/RMČ/2006 k návrhu na IV. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005 Otevřít dokument
100/RMČ/2006 k návrhu na úpravu organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
98/RMČ/2006 plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2005 Otevřít dokument
97/RMČ/2006 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2005 Otevřít dokument
96/RMČ/2006 k návrhu na úpravu platů vedoucím odborů Otevřít dokument
95/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument