Samospráva ÚMČ Praha 14

78

Číslo Jednání Soubor
59/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
60/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
61/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
62/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
63/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
64/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
65/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
66/RMČ/2014 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
67/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 491, Krylovecká ul., Praha 9, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
68/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s pronájmem prostoru v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 626 ulice Kardašovská, Praha 9 pro neziskovou organizaci APPN, o.s. Otevřít dokument
69/RMČ/2014 k návrhu na postoupení pohledávek Otevřít dokument
70/RMČ/2014 k návrhu na úpravu Zásad městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání Otevřít dokument
71/RMČ/2014 k návrhu Metodiky pro zapojování nájemníků do procesů, které se jich bezprostředně dotýkají Otevřít dokument
72/RMČ/2014 k návrhu plánu velkých oprav na rok 2014 Otevřít dokument
73/RMČ/2014 k návrhu na jmenování grantových komisí pro hodnocení žádostí v grantovém řízení v roce 2014 v oblasti 2 Otevřít dokument
74/RMČ/2014 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci umístění stavby Polyfunkční hala na pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje při ul. Broumarská Otevřít dokument
75/RMČ/2014 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
76/RMČ/2014 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
77/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou 6-ti let ředitelce Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, Bc. Olze Štěpánkové Otevřít dokument
78/RMČ/2014 k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu Mgr. Haně Seifertové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
79/RMČ/2014 k návrhu na udělení písemné výtky a snížení osobního ohodnocení o 50% řediteli Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
80/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s navýšením kapacity školní družiny od školního roku 2014/2015 v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
81/RMČ/2014 k návrhu na souhlas o povolení navýšení počtu dětí ve 2 třídách Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 od 1. 9. 2014 Otevřít dokument
82/RMČ/2014 k návrhu na zajištění prázdninového provozu v mateřských školách na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
83/RMČ/2014 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně Mateřské školy, Praha - 9, Paculova 1115 od 3. 3. 2014 Otevřít dokument
84/RMČ/2014 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
85/RMČ/2014 ke zveřejnění záměru na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků při ulici Broumarská v k. ú. Kyje Otevřít dokument
86/RMČ/2014 k realizaci Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2014 Otevřít dokument
87/RMČ/2014 k návrhu na uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek a zajišťování terénního programu na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
88/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. j. 0177/2013/OSMI/1080 na část pozemku parc. č. 946/1 v k. ú. Kyje k vybudování a zajištění provozu veřejného dětského hřiště Otevřít dokument
89/RMČ/2014 ke zveřejnění záměru na výpůjčku na umístění kontejneru na použitý textil v Travné ulici, v k. ú. Kyje a Hostavice Otevřít dokument
90/RMČ/2014 k pronájmu části pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Černý Most za účelem přemístění odpadních kontejnerů Otevřít dokument
91/RMČ/2014 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 232/185 v k. ú. Černý Most, za účelem umístění vývěsky Otevřít dokument
92/RMČ/2014 k žádosti SVM MHMP o aktuální stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 1249/24, 1249/25 a 2631/8 vše v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
93/RMČ/2014 k ukončení nájmu části pozemků parc. č. 939/1 a parc. č. 1014, k. ú. Hostavice točka Pilská Otevřít dokument
94/RMČ/2014 k uzavření dohody č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů ke smlouvě č. 10062543 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Základní škola Gen. Janouška - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument