Samospráva ÚMČ Praha 14

78

Číslo Jednání Soubor
159/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
160/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
161/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
162/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
163/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
164/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
165/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9 ve veřejném zájmu dle Zásad k pronájmu bytů m. č. Praha 14, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
166/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
167/RMČ/2018 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
168/RMČ/2018 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
169/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
170/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s. r. o. přidělením bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
171/RMČ/2018 k žádosti o neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve vybraných sociálních oblastech Otevřít dokument
172/RMČ/2018 k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemcích parc. č. 2575/5, 2575/7, 2575/71, 2575/72 a další v kat. území Kyje Otevřít dokument
173/RMČ/2018 k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemcích parc. č. 254/3, 257/1, 257/5, 257/6, 257/7 a 258/2 kat. území Hloubětín Otevřít dokument
174/RMČ/2018 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
175/RMČ/2018 k opakovanému předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 1 Operačního programu Praha - pól růstu ČR (Výzva č. 29 - Inovační poptávka veřejného sektoru II) na realizaci projektu Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací Otevřít dokument
176/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 3 k dohodě o ukončení smlouvy o zajištění služeb souvisejících s přípravou časopisu a ostatních tiskovin ze dne 21. 12. 2011, č.j. 0608/2011/OPM/1100 mezi společností PRINCO International, spol. s r.o., IČO: 45270481, se sídlem Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
177/RMČ/2018 ke schválení darovací smlouvy pro přímou podporu Základní umělecké školy Otevřít dokument
178/RMČ/2018 k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
179/RMČ/2018 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2017 Otevřít dokument
180/RMČ/2018 k odpisovým plánům příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
181/RMČ/2018 k poskytnutí odměn k životním jubileím ředitelkám MŠ Paculova a MŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
182/RMČ/2018 k uzavření dohod o spolupráci s neziskovými organizacemi JAHODA, o. p. s. a Neposeda, z. ú. za účelem zajištění výstupů a udržitelnosti projektů podávaných do výzvy č. 35 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení, Operačního programu Praha - pól růstu Otevřít dokument
183/RMČ/2018 k projektu Místní akční plán Praha 14 II. schválení řídícího výboru a Statutu Řídícího výboru Otevřít dokument
184/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění evaluace č. j. 0050/2018/ORES_OddS/1101 na akci Místní akční plán Praha 14 II. Otevřít dokument
185/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka hudebních nástrojů pro ZUŠ Horní Počernice - detašované pracoviště v objektu Baštýřská č. p. 67 Otevřít dokument
186/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
187/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č.j. 0468/2017/OI/1050 Projektové práce - Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou Otevřít dokument
188/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0850/2017/OI/1101 Projekční práce - Revitalizace vnitrobloku v ulici Mochovská Otevřít dokument
189/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Zpracování optimalizace a příprava podkladů pro certifikaci budovy metodikou SBToolCZ Otevřít dokument
190/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky na služby Projektová příprava - Domov seniorů Bojčenkova zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
191/RMČ/2018 k rozhodnutí zadavatele o námitkách účastníka VKUS -BUSTAN s. r.o., IČO: 26841410, se sídlem Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek Místek, k zadávacímu řízení u podlimitní veřejné zakázky Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14, jeho vyloučení a o nabídce účastníka, který se umístil druhý v pořadí Otevřít dokument
192/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu NN 1 kV do pozemků parc. č. 2575/404 a parc. č. 2575/480, k. ú. Kyje Otevřít dokument
193/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o výpůjčce části plochy nutné jako zázemí při rekonstrukci budovy č. p. 1067 ve Vlčkově ulici Otevřít dokument
194/RMČ/2018 k žádosti MHMP o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 2670/1 a parc. č. 2670/12, k. ú. Kyje Otevřít dokument