Samospráva ÚMČ Praha 14

78

Číslo Jednání Soubor
156/RMČ/2006 k návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků parc. č. 2665/110 a 2665/103, k. ú. Kyje pod budovou MŠ Kostlivého a přiléhající veřejnou komunikací Otevřít dokument
144/RMČ/2006 k žádosti žadatelky na opětovné zařazení do soupisu žádostí o byt s regulovaným nájemným Otevřít dokument
141/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 370 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Rochovská 770, Praha 9 Otevřít dokument
132/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy k poskytnutí finančních prostředků městské části Praha 14 firmou DIPLOMAT COMPANY, a. s. na veřejně prospěšné účely Otevřít dokument
166/RMČ/2006 k návrhu na ocenění nejlepších pedagogů městské části Praha 14 v roce 2006 u příležitosti Dne učitelů Otevřít dokument
165/RMČ/2006 k návrhu výzvy na dodatečné práce k dokončení díla úprava stávajících a výstavba nových chodníků Jiráskova čtvrť Otevřít dokument
164/RMČ/2006 k návrhu na prodloužení termínu dokončení díla definitivní úprava ul. Pilské a točky MHD Otevřít dokument
163/RMČ/2006 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní rozhodnutí na umístění stavby Soubor rodinných domů - Nad Rajskou zahradou Otevřít dokument
162/RMČ/2006 k návrhu na realizaci záměru městské části Praha 14 vykoupit část pozemku parc. č. 983/1, k. ú. Kyje za účelem zřízení chodníku v ulici Oborská Otevřít dokument
161/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2005/OESM/0062 Otevřít dokument
160/RMČ/2006 k souhlasnému prohlášení městské části Praha 14 o vlastnictví domu č. p. 123 na pozemku parc. č. 134/2, o výměře 101 m2 v k. ú. Kyje, ve prospěch pana Jaroslava Zimy Otevřít dokument
159/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o výstavbě nových bytových jednotek formou střešní nástavby na bytovém domě Cíglerova č. p. 1087 - 1090, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
158/RMČ/2006 k žádosti o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1018/1, k. ú. Hostavice do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
157/RMČ/2006 k vydání stanoviska k záměru OSM MHMP na směnu pozemků parc. č. 2671/124 a parc. č. 2846/19, k. ú. Kyje Otevřít dokument
155/RMČ/2006 k návrhu na bezúplatný převod pozemků parc. č. 2887/1 a parc. č. 2889/1, včetně staveb komunikací na předmětných pozemcích umístěných, k. ú. Kyje ve vlastnictví Ing. Milana Horáčka do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
154/RMČ/2006 k návrhu na směnu pozemků parc. č. 2889/3 a parc. č. 2889/56 v k. ú. Kyje, včetně staveb komunikací na předmětných pozemcích umístěných, ve vlastnictví Ing. Milana Horáčka za pozemek parc. č. 2262/1 v k. ú. Kyje ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
153/RMČ/2006 k žádosti o svěření pozemku parc. č. 1072/192, k. ú. Hloubětín do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
152/RMČ/2006 k návrhu na svěření pozemku parc. č. 1155 o výměře 160 m2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
151/RMČ/2006 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 2599/67 o výměře 993 m2 v k. ú. Kyje společnosti NH Car, s. r. o., se sídlem Diskařská 100, Praha 6 Otevřít dokument
150/RMČ/2006 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemků pod bytovými domy parc. č. 2685 o výměře 412 m2, parc. č. 2686 o výměře 376 m2, parc. č. 2687 o výměře 376 m2 a parc. č. 2688 o výměře 412 m2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
149/RMČ/2006 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemků pod bytovými domy parc. č. 2693 o výměře 431 m2, parc. č. 2694 o výměře 385 m2 a parc. č. 2695 o výměře 383 m2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
148/RMČ/2006 k návrhu na snížení roční sazby z 205 Kč/m2, z 200 Kč/m2 a ze 150 Kč/m2 na 1 Kč/m2 za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 1067 ul. Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
147/RMČ/2006 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s účastníkem výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 754 ul. Maňákova a 755 ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
146/RMČ/2006 k návrhu na prodloužení termínu realizace oprav a na snížení ročního nájemného do doby technického řešení problematiky vysoké energetické náročnosti nebytových prostor v objektu č. p. 1002 ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
145/RMČ/2006 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 103/RMČ/2006 ze dne 28. 2. 2006 spolu s návrhem na přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 668, Kardašovská ulice, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
143/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
142/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených k 28. 2. 2006 na částku 400.858 Kč za neuhrazené nájemné za užívání bytu v č. p. 1043 ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
140/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 44.311 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Cíglerova 1089, Praha 9 a na prominutí nákladů soudních řízení ve výši 33.785 Kč Otevřít dokument
139/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
138/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
137/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1045, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
136/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
135/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 1042, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
134/RMČ/2006 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
133/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o výrobě a umístění prezentací uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Euroscreen Global Media, a. s. Otevřít dokument
131/RMČ/2006 k návrhu o rozdělení neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace Otevřít dokument
130/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění výzvy k podání nabídky na Certifikaci zavedeného systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 na Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
129/RMČ/2006 k návrhu na přidělení grantových prostředků v roce 2006 Otevřít dokument
128/RMČ/2006 k návrhu na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
127/RMČ/2006 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2005 Otevřít dokument
126/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument