Samospráva ÚMČ Praha 14

79

Číslo Jednání Soubor
100/RMČ/2014 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 10.345 Kč za užívání bytu č. 2 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
101/RMČ/2014 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení a snížení sazby nájemného za m 2 Otevřít dokument
102/RMČ/2014 k návrhu na prominutí placení nájemného za užívání prostoru v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
103/RMČ/2014 k návrhu na uplatnění inflace nájemného v bytech s věcně usměrňovaným nájemným pro rok 2014 Otevřít dokument
104/RMČ/2014 k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 850, ul. Gen. Janouška Otevřít dokument
105/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost do prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
106/RMČ/2014 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14, Bobkova 739/20, Praha 9 jako sídla fyzické osoby podnikající Otevřít dokument
107/RMČ/2014 k žádosti o stavební úpravu ve společné chodbě u bytů č. 2 a č. 3, Rochovská 767, Praha 9 Otevřít dokument
108/RMČ/2014 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2013 Otevřít dokument
109/RMČ/2014 k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2013 Otevřít dokument
110/RMČ/2014 k návrhu na organizační změnu v odboru kanceláře starosty od 1. 3. 2014 Otevřít dokument
111/RMČ/2014 k návrhu smlouvy k realizaci farmářských trhů pro rok 2014, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 14 a spolkem POD PLATANY Otevřít dokument
112/RMČ/2014 k návrhu nařízení Rady HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, Pražských stavebních předpisů Otevřít dokument
113/RMČ/2014 k žádosti o finanční příspěvek občanského sdružení BON-HER BEACH Otevřít dokument
114/RMČ/2014 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2013 Otevřít dokument
115/RMČ/2014 k výsledkům literární a video soutěže pro žáky základních škol MČ Praha 14 Otevřít dokument
116/RMČ/2014 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2013/2014 z hlavní činnosti Otevřít dokument
117/RMČ/2014 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 od 10. 3. 2014 Otevřít dokument
118/RMČ/2014 k návrhu na zrušení pronájmu jednoho lůžka v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec Otevřít dokument
119/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Helsinek Otevřít dokument
120/RMČ/2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 23 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2014 Otevřít dokument
121/RMČ/2014 k úpravě vztahů městské části Praha 14 s azylanty zapojenými do Státního integračního programu v roce 2014 a v letech následujících Otevřít dokument
122/RMČ/2014 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb vycházející ze spolupráce správních obvodů městských částí Praha 1 - 22 a hlavního města Prahy v roce 2014 Otevřít dokument
123/RMČ/2014 k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
124/RMČ/2014 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
125/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0412/OSMI/2013/1050 akce Úprava předprostoru Úřadu městské části Praha 14, ulice Bří Venclíků č. p. 1073 a č. p. 1072, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
95/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
96/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
97/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
98/RMČ/2014 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
99/RMČ/2014 k návrhu na postoupení pohledávek Otevřít dokument