Samospráva ÚMČ Praha 14

79

Číslo Jednání Soubor
204/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
205/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
206/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
207/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
208/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
209/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
210/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
211/RMČ/2018 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. j. 99/OSM/0124 na pronájem části střechy objektu bytového domu Kardašovská 670, 198 00, Praha 9 Otevřít dokument
212/RMČ/2018 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k zajištění akce MČ Praha 14 Otevřít dokument
213/RMČ/2018 k poskytnutí mimořádné dotace příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
214/RMČ/2018 k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
215/RMČ/2018 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
216/RMČ/2018 ke jmenování Mgr. Ivany Průšové do funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, IČ: 70920257 Otevřít dokument
217/RMČ/2018 k pověření řízení Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 Otevřít dokument
218/RMČ/2018 k souhlasu se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci MPSV - výzva číslo 30_18_008 Otevřít dokument
219/RMČ/2018 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru od nadačního fondu Drab foundation v rámci projektu Obědy dětem Otevřít dokument
220/RMČ/2018 k odvodnění zahrady MŠ U Hostavického potoka Otevřít dokument
221/RMČ/2018 k provedení prací v lokalitě Bílý kůň Otevřít dokument
222/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken v ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
223/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky na služby Svoz odpadu pro městskou část Praha 14 realizované formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
224/RMČ/2018 k neakceptaci návrhu na opětovné navýšení ceny služeb a ke vzetí na vědomí výpovědi smlouvy č. j. 0553/2013/ODOP-OddOP/1050 ze dne 16. 12. 2013, uzavřené se společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO: 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, Praha 2 (dále jen Komwag) Otevřít dokument
225/RMČ/2018 k rozhodnutí zadavatele o námitkách účastníka VKUS-BUSTAN s.r.o., IČO: 26841410, se sídlem Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek Místek, proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení ze zadávacího řízení u veřejné zakázky Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
226/RMČ/2018 k návrhu na zajištění realizace nezbytných rekonstrukcí bytových jader v nájemních bytech: byt č. 30 Bratří Venclíků 1071, 198 00 Praha 9; byt č. 15 Ronešova 1134, 198 00 Praha 9 a byt č. 44 Kardašovská 755, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
227/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce 3 bytových jader bytového fondu ve správě MČ Praha 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
228/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní Počernice zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
229/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy školnického bytu na třídu ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
230/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
231/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Zpracování optimalizace a příprava podkladů pro certifikaci budovy metodikou SBToolCZ Otevřít dokument
232/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14 Otevřít dokument
233/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 0505322015 mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. a městskou částí Praha 14 kryjící pojištění osob, které vykonávají veřejnou službu Otevřít dokument
234/RMČ/2018 k návrhu na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14 č. 739-004, Bobkova 739/20, Praha 9 jako sídla společnosti Otevřít dokument
235/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1072/116, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
236/RMČ/2018 k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2665/89 v k. ú. Kyje Otevřít dokument