Samospráva ÚMČ Praha 14

79

Číslo Jednání Soubor
196/RMČ/2006 k nabídce na dodatečné práce v rámci akce Úprava stávajících a výstavba nových chodníků Jiráskova čtvrť - ul. Hamerská, Sýkovecká a Kališťská Otevřít dokument
197/RMČ/2006 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za zlepšený hospodářský výsledek roku 2005 Otevřít dokument
195/RMČ/2006 k návrhu na výběr dodavatele služby: Úklid psích exkrementů a provoz stojanů na ekologické sáčky na městské části Praha 14 Otevřít dokument
194/RMČ/2006 k návrhu na převzetí 2 květinových věží do hmotného majetku městské části Praha 14 Otevřít dokument
193/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajišťování úklidových prací č. 003/2004/STA ze dne 22. 12. 2004 s Armádou spásy Otevřít dokument
192/RMČ/2006 k návrhu na vyhodnocení zakázky na provedení tlakové kanalizace ul. Broumarská, Praha 14 - Kyje Otevřít dokument
191/RMČ/2006 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Stavba rezidenčních bytů u Křížovnického dvora Otevřít dokument
190/RMČ/2006 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní rozhodnutí na umístění stavby Vilapark Za Klánovickým lesem Otevřít dokument
189/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pokládku kabelů 22kV do pozemků ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 mezi spol. PREdistribuce, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
188/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem plochy 60 m2 na parkování na pozemcích parc. č. 2886/2 a 2768/2, k. ú Kyje společnosti INFRAM, a. s., se sídlem Pelušková 1407, Praha 9 za cenu pronájmu 35 Kč/m2/rok Otevřít dokument
187/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru k uzavření smlouvy o výstavbě nových bytových jednotek formou střešní nástavby na bytovém domě Cíglerova č. p. 1087 - 1090, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
186/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi společností Uniga-cz, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
185/RMČ/2006 k vydání stanoviska pro OOA MHMP k prodeji pozemku parc. č. 221/9, k. ú. Černý Most společnosti SAYCO, a. s. Otevřít dokument
184/RMČ/2006 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1695/1, ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
183/RMČ/2006 k návrhu na prominutí smluvní pokuty spol. Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, s. r. o. Otevřít dokument
182/RMČ/2006 k návrhu výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na akce: Oprava ubytovací jednotky č. 3, Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
181/RMČ/2006 k žádosti o vyčlenění plochy sklepa z nájmu bytu v ulici Maňákova 753, Praha 9 Otevřít dokument
180/RMČ/2006 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) obč. zák. Otevřít dokument
179/RMČ/2006 k návrhu na přidělení bytu v ulici Rochovská č. p. 764, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku Otevřít dokument
178/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 102.086 Kč za pozdní úhradu nájemného a nákladů řízení ve výši 8.258 Kč za užívání bytu v ulici Rochovská 764, Praha 9 Otevřít dokument
177/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 28.641 Kč za pozdní úhradu nájemného a nákladů řízení ve výši 820 Kč za užívání bytu v ulici Poděbradská 562, Praha 9 Otevřít dokument
176/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.194 Kč za pozdní úhradu vyúčtování služeb za rok 2002 za užívání bytu v ulici Kardašovská 755, Praha 9 Otevřít dokument
175/RMČ/2006 k návrhu na prominutí 1/3 požadovaných úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za užívání nebytových prostor v č. p. 669, ulice Kardašovská, Praha 9 a na splácení zbývající části do 31. 12. 2006 Otevřít dokument
174/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
173/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
172/RMČ/2006 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
171/RMČ/2006 k návrhu na úpravu smluvního nájemného za užívání bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 754, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
170/RMČ/2006 k výsledkům kontroly OSVZ na úseku zdravotnictví Otevřít dokument
169/RMČ/2006 k návrhu na zajištění kulturně multisportovní akce Černý Most sportuje 2006 konané ve dnech 3. - 4. 6. 2006 Otevřít dokument
168/RMČ/2006 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků ve vlastnictví a správě městské části Praha 14 za rok 2005 Otevřít dokument
167/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument