Samospráva ÚMČ Praha 14

8

Číslo Jednání Soubor
115/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru Bytového domu Černý Most na pozemku parc. č. 221/394, 221/392, 221/412 a další katastrální území Černý Most při ul. Dygrýnova Otevřít dokument
116/RMČ/2019 k návrhu na Organizační řád Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
117/RMČ/2019 k návrhu na jmenování gestora projektu a členů řídícího výboru projektu Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací spolufinancovaného z Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014 - 2020 Otevřít dokument
118/RMČ/2019 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Projekt Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací - právní podpora Otevřít dokument
119/RMČ/2019 k financování projektu Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice v rámci 35. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Otevřít dokument
120/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o úpravě práv a povinností vztahující se k projektu Projekční práce - Objekt komunitního centra na pozemku parc. č. 697, 698 - pro potřeby výzvy č. 35 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení, Operačního programu Praha - pól růstu ČR, smlouva č. j. 0054/2018/OI/1101 Otevřít dokument
121/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Zajištění služby související se zpracováním Metodiky Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti včetně podpůrných dokumentů a dalších služeb v rámci realizace projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II., reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073 Otevřít dokument
122/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb souvisejících s přípravou časopisu a ostatních tiskovin č. j.: 0053/2018/KS_OddSPK/1100 ze dne 2. 5. 2018, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a společností Profi-tisk group s.r.o., IČO: 26868954 Otevřít dokument
123/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provozování farmářských trhů uzavřenou mezi městskou částí Praha 14 a spolkem POD PLATANY z. s. Otevřít dokument
124/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemek parc. č. 2587/37, k. ú. Kyje s vybudovanou komunikací Otevřít dokument
125/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc. č. 1072/29 a 1072/30, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
126/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 2886/1, katastrální území Kyje Otevřít dokument
127/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.p. 0066/2017/OSM/1080 č.v. VYP/22/04/000245/2017 za účelem změny platnosti smlouvy Otevřít dokument
128/RMČ/2019 k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 2727/1, k. ú. Kyje, Tálínská ulice Otevřít dokument
129/RMČ/2019 ke směně části pozemku parc. č. 825/1 za část pozemků parc. č. 825/8 a parc. č. 825/9, vše v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
130/RMČ/2019 k prodeji ploch určených k trvalému záboru pro realizaci stavby Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) Otevřít dokument
131/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě nájemní, smlouvě o zákazu zcizení a zatížení nemovitosti č. 0841/2017/OSM/1070 ze dne 12. 12. 2017 Otevřít dokument
132/RMČ/2019 k uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
133/RMČ/2019 k návrhu na uplatnění inflace nájemného v bytech pro rok 2019 Otevřít dokument
134/RMČ/2019 k návrhu na schválení textů smluv o výkonu funkce jednotlivých členů Dozorčí rady akciové společnosti Správa majetku Praha 14 a. s. a k seznámení s písemným oznámením čtyř členů Dozorčí rady pro Valnou hromadu, dle ustanovení § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o vyloučení konkurenčního jednání vůči akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. v průběhu výkonu funkce člena Dozorčí rady Otevřít dokument