Samospráva ÚMČ Praha 14

8

Číslo Jednání Soubor
100/RMČ/2011 k žádosti o vrácení jistiny 10.000 Kč po odstoupení nájemce od smlouvy o převodu jednotky v ulici Kardašovská 625, Praha 9 Otevřít dokument
101/RMČ/2011 k návrhu na uzavření mandátní smlouvy pro jednotlivé členy představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
102/RMČ/2011 k návrhu na schválení odpovědi na petici - Za prodej obytných domů nájemníkům domů Slévačská 494/3, 495/5, 496/7, 497/9 a Krylovecká 491/6, 492/4, 493/2, spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky ze dne 1. 2. 2011 Otevřít dokument
103/RMČ/2011 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
104/RMČ/2011 k návrhu na schválení dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 2268051852 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 Otevřít dokument
105/RMČ/2011 k vyhodnocení zjednodušeného zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce Ostraha objektů městské části Praha 14 Otevřít dokument
106/RMČ/2011 ke smlouvě o poskytování Hlasového řešení uzavřené mezi obch. spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
107/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 2006/OESM - OMD/0027 na pronájem části pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje za účelem umístění 4 ks reklamních poutačů Otevřít dokument
108/RMČ/2011 k návrhu uzavření dodatku č. 2 k prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 2009/OSMI/0018 na pronájem části pozemků v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamních poutačů Otevřít dokument
109/RMČ/2011 k přípravě žádosti městské části Praha 14 o svěření a odejmutí některých pozemků v k. ú. Kyje v souvislosti s rekonstrukcí komunikace Broumarská Otevřít dokument
110/RMČ/2011 k žádosti OSM MHMP o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1390 v k. ú. Hloubětín za pozemky v k. ú. Liboc ve vlastnictví soukromé osoby Otevřít dokument
111/RMČ/2011 k žádosti o dodatečné povolení přístavby (stavby přístřešku pro auta, kotce, objektu pro bydlení, nádrže na propan - butan, skleníku, zahradního krbu s kůlnou a bazénu) na pozemku parc. č. 1760, 2832 a 2830 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
112/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení horkovodní přípojky do pozemků parc. č. 1637/3 a 825/3, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
113/RMČ/2011 informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2010 Otevřít dokument
114/RMČ/2011 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí Praha 1 - 22 v roce 2011 Otevřít dokument
86/RMČ/2011 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
87/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
88/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
89/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
90/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
91/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
92/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
93/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
94/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
95/RMČ/2011 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
96/RMČ/2011 k návrhu na revokaci usnesení č. 65/RMČ/2011 ze dne 20. 12. 2010 Otevřít dokument
97/RMČ/2011 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytů v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
98/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
99/RMČ/2011 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.077 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument