Samospráva ÚMČ Praha 14

8

Číslo Jednání Soubor
145/RMČ/2007 k návrhu na pozastavení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu v ulici Kardašovská 754, Praha 9 Otevřít dokument
144/RMČ/2007 k úpravě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 546/RMČ/2006 ze dne 10. 10. 2006 Otevřít dokument
143/RMČ/2007 k novému znění instrukce QI 61-01-06 V02 R00 - Poskytování příplatků ředitelům základních a mateřských škol Otevřít dokument
142/RMČ/2007 k podnětu na úpravu směrné části územního plánu pozemku parc. č. 2575/3 a 2575/6 k. ú. Kyje ve funkčním území čistě obytném OB z kódu C 9 na E 9 Otevřít dokument
141/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v oblasti zajišťování údržby zeleně č. j. 03/OŽPD/0007 ze dne 23. 12. 2003 Otevřít dokument
140/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dohody o ukončení nájmu a uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2626/35 v k. ú. Kyje, zastavěného stavbou ve vlastnictví nájemce Otevřít dokument
139/RMČ/2007 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 5/32, k. ú. Černý Most, vlastníkům bytových jednotek Volkova č. p. 1124 - 1128 Otevřít dokument
138/RMČ/2007 k návrhu na vydání souhlasného prohlášení k pozemku parc. č. 555/3 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
137/RMČ/2007 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 1041 - 1046 na pozemcích parc.č. 221/47, 221/46, 221/45, 221/44, 221/43, 221/42 jiného vlastníka vše v k. ú. Černý Most mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Doležalova 1041-1046 za dohodnutou kupní cenu 38 478 840 Kč Otevřít dokument
136/RMČ/2007 k návrhu na objednání znaleckého posudku uskladněných a nevyzvednutých věcí povinné ke sp. zn. 26E 60/2005 Otevřít dokument
135/RMČ/2007 k návrhu na odsouhlasení stavebních úprav nebytových prostor v objektu č. p. 669 ul. Kardašovská, Praha 9 a úpravu nájemného hrazeného formou technického zhodnocení dle cenové kalkulace Otevřít dokument
134/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
133/RMČ/2007 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 33.156 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 1046 ulice Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
132/RMČ/2007 k návrhu na odložení podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu v domě č. p. 753 ulice Kardašovská, Praha 9 do června 2007 Otevřít dokument
131/RMČ/2007 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu v č. p. 745 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
130/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí slevy na nájemném za užívání bytu v č. p. 745 v ulici Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
129/RMČ/2007 k návrhu na revokaci usnesení č. 98/RMČ/2007 ze dne 13. 2. 2007 a návrh na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1+1 v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
128/RMČ/2007 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 1088, Cíglerova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
127/RMČ/2007 k návrhu na přidělení bytu na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
126/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
125/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, I. kategorie v domě č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
124/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, I. kategorie v domě č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
123/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
122/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
121/RMČ/2007 k žádosti na obnovení smlouvy o nájmu obytné místnosti v ulici Broumarská č. p. 25, Praha 9 Otevřít dokument
120/RMČ/2007 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
119/RMČ/2007 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - dodávka informační techniky a nábytku Otevřít dokument
118/RMČ/2007 k návrhu dodatku č. 1 k mandátní smlouvě, která je uzavřena mezi městskou částí Praha 14 a Finančním poradenstvím, s. r. o. Otevřít dokument
117/RMČ/2007 k Zásadám na poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům jeho výborů, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14 Otevřít dokument
116/RMČ/2007 k návrhu na zajištění kulturně multisportovní akce Černý Most sportuje 2007 konané ve dnech 2. 6. až 3. 6. 2007 Otevřít dokument
115/RMČ/2007 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2007 Otevřít dokument
114/RMČ/2007 3. rozpočtové opatření na rok 2007 Otevřít dokument
113/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument