Samospráva ÚMČ Praha 14

80

Číslo Jednání Soubor
15/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 2009/OSMI/0018 na krátkodobý pronájem pozemků v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamních poutačů Otevřít dokument
17/RMČ/2010 k odstoupení městské části Praha 14 od záměru prodat pozemek parc. č. 2559 v k. ú. Kyje a zveřejnění adresného záměru na pronájem Otevřít dokument
2/RMČ/2010 k návrhu na svěření správy objektu č. p. 1610 v ulici Broumarská, Praha 9 a na uzavření dodatku č. 9 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 a dodatku č. 10 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 Otevřít dokument
9/RMČ/2010 k havarijnímu pojištění motorových vozidel městské části Praha 14 na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012 u Kooperativy pojišťovny, a. s. Otevřít dokument
6/RMČ/2010 k návrhu plánu oprav na rok 2010 Otevřít dokument
8/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
18/RMČ/2010 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce odstranění staveb řadových garáží na pozemcích parc. č. 2626/39 až 45, k.ú. Kyje Otevřít dokument
13/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smluv o poskytnutí přechodné finanční výpomoci Otevřít dokument
19/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Demolice objektu č. p. 55 a 875, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
10/RMČ/2010 k návrhu na přihlášení dvou cizinců k trvalému pobytu v bytě ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
12/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14 a zajišťování terénního programu v roce 2010 Otevřít dokument
11/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2010 Otevřít dokument
14/RMČ/2010 k podání žádosti o státní účelovou dotaci do Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2010 Otevřít dokument
16/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1072/116 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
7/RMČ/2010 k návrhu na schválení úhrad nákladů ve výši 25% Otevřít dokument
3/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 1/SMP/09 ze dne 1. 6. 2009 mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. na pronájem nového objektu v ulici Broumarská č. p. 1610, Praha 9 a na budoucí nájem objektu č. p. 25 v ulici Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
4/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 39.569 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 1133 ulice Ronešova, Praha 9 popřípadě prominutí v jejich 1 výši Otevřít dokument
1/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
5/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 17.268 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 747 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument