Samospráva ÚMČ Praha 14

81

Číslo Jednání Soubor
34/RMČ/2010 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 pro funkční období od roku 2010 do roku 2014 Otevřít dokument
31/RMČ/2010 k návrhu na schválení organizačního řádu příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
39/RMČ/2010 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2886/140 o výměře 21 m2 v k. ú. Kyje dohodou Otevřít dokument
22/RMČ/2010 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 1071 ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
33/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a MEDIATECH, s. r. o. Otevřít dokument
20/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu o další 4 roky pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
27/RMČ/2010 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
36/RMČ/2010 k návrhu na odvolání z funkce člena komise pro výchovu a vzdělávání a jmenování nového člena do této komise a do komise kultury a aktivit volného času Otevřít dokument
26/RMČ/2010 k návrhu Výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2009 Otevřít dokument
21/RMČ/2010 k žádosti o snížení nájemného na běžnou výši regulovaného nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 755, Praha 9 od 1. 1. 2010 Otevřít dokument
24/RMČ/2010 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
35/RMČ/2010 k návrhu změny ve složení komise bezpečnostní a protidrogové RMČ Praha 14 Otevřít dokument
38/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 232/893 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
41/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej části zahrady parc. č. 122 a části pozemku parc. č. 2817, k. ú. Kyje panu Miroslavu Holičkovi Otevřít dokument
40/RMČ/2010 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na budovu řadové garáže na pronajatém pozemku parc. č. 2626/22 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
42/RMČ/2010 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění k záměru Rozšíření stávajícího objektu IKEA Černý Most Otevřít dokument
23/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
28/RMČ/2010 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2009 Otevřít dokument
37/RMČ/2010 k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
29/RMČ/2010 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí Praha 1 - 22 v roce 2010 Otevřít dokument
30/RMČ/2010 k návrhu na realizaci akce konané při příležitosti 65. výročí osvobození ČSR pod názvem Na křídlech svobody Otevřít dokument
32/RMČ/2010 k bezúplatnému převodu movitého majetku příspěvkové organizaci KVIZ Praha 14 - vybavení nábytkem části objektu č. p. 47, ul. Šimanovská Otevřít dokument
25/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s výší nájemného za užívání garážového stání v objektech Generála Janouška v návaznosti na zvýšení daně z přidané hodnoty Otevřít dokument
43/RMČ/2010 k návrhu na podání žádostí a spolufinancování projektů na realizaci energetických úspor v budovách ZŠ Chvaletická, Bří Venclíků a Gen. Janouška v rámci XVI. výzvy OPŽP Otevřít dokument