Samospráva ÚMČ Praha 14

81

Číslo Jednání Soubor
160/RMČ/2014 k návrhu na poskytnutí přístřeší v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
161/RMČ/2014 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25 ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
162/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků přilehlých k objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9 Otevřít dokument
163/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zveřejněním adresného záměru na pronájem prostoru v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 pro neziskovou organizaci Sportovní klub vozíčkářů Praha Otevřít dokument
164/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zveřejněním adresného záměru na pronájem prostoru v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 626 ulice Kardašovská, Praha 9 pro neziskovou organizaci APPN, o.p.s. Otevřít dokument
165/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou prostoru v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
166/RMČ/2014 k návrhu dodatku č. 1 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 Otevřít dokument
167/RMČ/2014 k návrhu na jmenování nového člena komise kultury a aktivit volného času Otevřít dokument
168/RMČ/2014 k návrhu na odprodej neupotřebitelného telefonního zařízení Otevřít dokument
169/RMČ/2014 k výši úhrady za technické zajištění provozu místností určené v době voleb pro okrskové volební komise v příspěvkových organizacích zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
170/RMČ/2014 k návrhu na přijetí darů od sponzorů pro zajištění kampaně Den Země na Praze 14 Otevřít dokument
171/RMČ/2014 k žádosti o změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy - trasy železniční vlečky pro zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice Otevřít dokument
172/RMČ/2014 k realizaci projektu OPPK Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 II Otevřít dokument
173/RMČ/2014 k realizaci projektu Park Pilská Otevřít dokument
174/RMČ/2014 k realizaci projektu Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
175/RMČ/2014 k realizaci projektu Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C a objekt E Otevřít dokument
176/RMČ/2014 k návrhu na 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
177/RMČ/2014 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2013 Otevřít dokument
178/RMČ/2014 k odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2014 Otevřít dokument
179/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Bruselu Otevřít dokument
180/RMČ/2014 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků v k. ú. Kyje při ulici Broumarská Otevřít dokument
181/RMČ/2014 k žádosti o svěření pozemků pod budovou ZŠ Vybíralova a pozemků funkčně spjatých se ZŠ Vybíralova, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
182/RMČ/2014 k zahájení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14 Otevřít dokument
183/RMČ/2014 k zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Ostraha objektů městské části Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
184/RMČ/2014 k návrhu na vyloučení uchazeče a zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
185/RMČ/2014 k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
186/RMČ/2014 ke zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku parc. č. 2821, katastrální území Kyje Otevřít dokument
187/RMČ/2014 k pronájmu části pozemku parc. č. 921/179 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
188/RMČ/2014 k opakovanému propachtování zahrádek v ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
189/RMČ/2014 k odpovědi na petici občanů Prahy 9 na nečinnost MČ Praha 14 při správě majetku - ulice Branská, Pýrová a Bodláková v Praze 9, Kyje na Hutích Otevřít dokument
190/RMČ/2014 k odpovědi na podání Petice na zastavení stavby v ul. Herdovská č. p. 935, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
191/RMČ/2014 k uzavření darovací smlouvy se společností Česká spořitelna, a. s. Seniorpark v ulici Klánovická Otevřít dokument
192/RMČ/2014 k dohodě o ukončení smluvního vztahu a uzavření rámcové smlouvy Monitoring kvality ovzduší na území MČ Praha 14 Otevřít dokument
193/RMČ/2014 k návrhu na uzavření smlouvy č. 12109662 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Projekt izolační zeleně Českobrodská, Praha 14 Otevřít dokument
194/RMČ/2014 k poskytnutí finančního příspěvku z. s. Slovo 21 Otevřít dokument