Samospráva ÚMČ Praha 14

81

Číslo Jednání Soubor
240/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
239/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
233/RMČ/2006 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 za podmínky úhrady části dluhu Otevřít dokument
262/RMČ/2006 k rezignaci Mgr. Jaroslava Jirouška na členství v řídící skupině komunitního plánování v oblasti sociálních služeb Otevřít dokument
261/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000 Kč na akci Předškoláček 2006, která se uskuteční dne 3. a 4. května 2006 v OKD GONG Otevřít dokument
260/RMČ/2006 k nabídce na dodatečné práce v rámci akce definitivní úprava ul. Pilské a točky MHD Otevřít dokument
259/RMČ/2006 k vyjádření městské části Praha 14 k územnímu řízení pro umístění stavby Stavba č. 3295 - TV Horní Počernice, etapa 0015 Východní spojka Otevřít dokument
258/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucím uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kabelového vedení do pozemku ve spoluvlastnictví městské části Praha 14 - ulice Konzumní Otevřít dokument
257/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění neadresného záměru na prodej pozemku parc. č. 556, k. ú. Kyje, o výměře 118 m2 Otevřít dokument
256/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 73/3, k. ú. Kyje o výměře 167 m2 panu Františku Mašatovi, bytem Krkonošská 11, Praha 2 za cenu 1000 Kč/m2 Otevřít dokument
255/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi městskou částí Praha 14 a společností NH Car, s. r. o., se sídlem Diskařská 100, Praha 6 Otevřít dokument
254/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o výstavbě nových bytových jednotek formou střešní nástavby na bytovém domě Cíglerova č. p. 1087-1090, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
253/RMČ/2006 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 66.760 Kč popř. 50% jejich výše za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 625, Praha 9 a na obnovování nájmu bytu v ulici Doležalova 1047, Praha 9 po 6 měsících do května 2008 Otevřít dokument
252/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.241 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Rochovská 764, Praha 9 Otevřít dokument
251/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 4.359 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Bobkova 749, Praha 9 Otevřít dokument
250/RMČ/2006 k návrhu na prominutí nájemného po dobu stavebních úprav v nebytových prostorách v objektu č. p. 754 ulice Maňákova a č. p. 755 ulice Bobkova, Praha 9 pro účastníka výběrového řízení Otevřít dokument
249/RMČ/2006 k návrhu na prominutí dlužného nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 695 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 ve výši 27.543 Kč Otevřít dokument
248/RMČ/2006 k návrhu na úpravu výše smluvního nájemného a obnovu nájmu bytu v č. p. 602, ul. Štolmířská, Praha 9 Otevřít dokument
247/RMČ/2006 k návrhu na úpravu výše smluvního nájemného a obnovu nájmu bytu v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
246/RMČ/2006 k žádosti o prodloužení nájmu bytu v Kardašovské ulici č. p. 625, Praha 9 do 14. 9. 2006 Otevřít dokument
245/RMČ/2006 k žádosti na obnovení nájmu bytu nám. Plk. Vlčka 693, Praha 9 do 3. 10. 2006 Otevřít dokument
244/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
243/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1043, ul. Doležalova, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
242/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
241/RMČ/2006 k návrhu na schválení zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
238/RMČ/2006 k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 993 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
237/RMČ/2006 k návrhu na schválení podání návrhu na vyklizení bytu podle § 676 odst. 2 obč. zák. Otevřít dokument
236/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v ul. Rochovská 762, Praha 9 Otevřít dokument
235/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v ul. Kardašovská 625, Praha 9 Otevřít dokument
234/RMČ/2006 k návrhu postupu postoupení pohledávek městské části Praha 14 při pronajímání nebytových prostor Otevřít dokument
232/RMČ/2006 k návrhu na schválení směrnice Zadávání veřejných zakázek a zakázek Otevřít dokument
231/RMČ/2006 k návrhu na schválení smlouvy o dílo uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a spol. ESCADRA CZ, s. r. o. ve věci zpracování prováděcí dokumentace stavby a spolupráce při provádění stavby k projektu Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 Otevřít dokument
230/RMČ/2006 k návrhu na schválení mandátní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. Finanční poradenství, s. r. o. a schválení pověření této společnosti k zastupování městské části Praha 14 ve věcech plynoucích z mandátní smlouvy Otevřít dokument
229/RMČ/2006 k návrhu na revokaci části usnesení Rady městské části Praha 14 č. 539/RMČ/2005 - příloha č. 1, bod 1., ze dne 18. 10. 2005, spolu s návrhem k přidělení bytové jednotky o velikosti 4 + 1 z kvóty MHMP dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1360 z 20. 9. 2005 Otevřít dokument
228/RMČ/2006 k návrhu na změnu v usnesení č. 201/RMČ/2006 ze dne 11. 4. 2006, týkající se schválení Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
227/RMČ/2006 k návrhu na zrušení bytového úseku odboru kanceláře starosty Otevřít dokument
226/RMČ/2006 k návrhu na vyhodnocení zakázky Certifikace zavedeného systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 na Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
225/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument