Samospráva ÚMČ Praha 14

83

Číslo Jednání Soubor
293/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
294/RMČ/2006 k dokumentu QS 42 - 01 Příručka jakosti Otevřít dokument
295/RMČ/2006 ke směrnici o hospodaření s majetkem městské části Praha 14 Otevřít dokument
296/RMČ/2006 k návrhu na úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
297/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí finančních darů Otevřít dokument
298/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí finančních darů v souvislosti se zabezpečením účasti na soutěži Miss Roma Otevřít dokument
299/RMČ/2006 k rozhodnutí o veřejné zakázce Program primární prevence patologických jevů na základních školách Otevřít dokument
300/RMČ/2006 k návrhu na přidělení bytu pracovníku Úřadu městské části Praha 14 z důvodu veřejného zájmu (vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14) Otevřít dokument
301/RMČ/2006 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 645, ulice Kbelská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
302/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 223 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Generála Janouška 849, Praha 9 Otevřít dokument
303/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
304/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
305/RMČ/2006 k návrhu na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období 2006 - 2010 a počtu volebních obvodů v městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2006 Otevřít dokument
306/RMČ/2006 k návrhu na udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy mezi spol. ARCUS, s. r. o. a Autoškolou HIRŠ Otevřít dokument
307/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a spol. ARCUS, s. r. o. ke smlouvě o nájmu nebytových prostor čj. 28/05/OPBM KS ze dne 21. 12. 2005 Otevřít dokument
308/RMČ/2006 k žádosti o zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu v ulici Rochovská 766, Praha 9 Otevřít dokument
309/RMČ/2006 k návrhu na rozšíření předmětu nájmu pro nájemce Sdružení na pomoc dětem s handicapy v objektu č. p. 1067 ul. Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
310/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na akci: Splašková kanalizace - Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
311/RMČ/2006 k návrhu na zkrácení výpovědní lhůty o 2 měsíce pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 813 ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
312/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dohody o užívání části pozemku parc. č. 2161 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
313/RMČ/2006 ke změnám v textu nájemní smlouvy na pronájem částí pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
314/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 206, k. ú. Černý Most o výměře cca 930 m2 společnosti LIPNICKÁ, spol. s r. o. za cenu 1820 Kč/m2 Otevřít dokument
315/RMČ/2006 k žádosti manželů Jílkových o odkoupení části pozemku parc. č. 983, k. ú. Hostavice o výměře 180 m2 Otevřít dokument
316/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem zahrádky v zahrádkářské kolonii v ulici Borská, díl č. 4, umístěné na pozemcích parc. č. 1760, 2830 a 2832 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
317/RMČ/2006 k žádosti pí Štěpánky Koblížkové, bytem Boční 5, Mratín, o odkoupení zahrady parc. č. 2550, k. ú. Kyje Otevřít dokument
318/RMČ/2006 k žádosti p. Františka Janečka o dlouhodobý pronájem pozemků parc. č. 2652/2 a části parc. č. 2673, vše k. ú. Kyje, pro podnikatelskou činnost - autobazar Otevřít dokument
319/RMČ/2006 k žádosti OOA MHMP o stanovisko městské části Praha 14 k záměru hl. m. Prahy vyhlásit výběrové řízení na úplatný převod pozemku parc. č. 2574/9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
320/RMČ/2006 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 232/458, k. ú. Černý Most pro zřízení předzahrádky pizzerie Otevřít dokument
321/RMČ/2006 k žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1390, k. ú. Hloubětín do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
322/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění adresného záměru městské části Praha 14 na prodej čtyř jednotek č. 1087/25, 1088/25, 1089/25, 1090/25 v bytovém domě č. p. 1087 - 90 v Cíglerově ulici, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
323/RMČ/2006 k podnětu na změnu ÚPn sídelního útvaru hl. m. Prahy funkčního využití části pozemku parc. č. PK 260/12, 260/14 k. ú. Kyje, z přírodní nelesní plochy ZN na všeobecně obytné OV, na změnu časového posunu před rok 2010 a k úpravě koeficientu z B8 na C9 Otevřít dokument
324/RMČ/2006 stanovisko městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE, Praha 9 - Dolní Počernice Otevřít dokument
325/RMČ/2006 k vyjádření městské části Praha 14 k zahájenému územnímu řízení na umístění stavby Vzorové rodinné domy a výstavní pavilon Otevřít dokument
326/RMČ/2006 k rekonstrukci havarované opěrné zdi - Stavební dvůr Kyje Otevřít dokument
327/RMČ/2006 k návrhu na zadání zakázky Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a stavební úpravy MŠ Kostlivého 1218, Praha 14 - Jahodnice Otevřít dokument