Samospráva ÚMČ Praha 14

84

Číslo Jednání Soubor
259/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
260/RMČ/2014 k žádosti o uzavření dohody o uznání dluhu a prominutí poplatků a úroků z prodlení Otevřít dokument
261/RMČ/2014 k žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení a uzavření dohody o uznání dluhu Otevřít dokument
262/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + 0 do podnájmu v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
263/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
264/RMČ/2014 k návrhu na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období 2014 - 2018 a počtu volebních obvodů v městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2014 Otevřít dokument
265/RMČ/2014 ke schválení způsobu podpory kynologie na Praze 14 v rámci projektu Psí školka 2014 aneb Jaký pán, takový pes 2014 Otevřít dokument
266/RMČ/2014 k přijetí darů na zajištění lekcí Psí školky 2014 Otevřít dokument
267/RMČ/2014 k uzavření sponzorské smlouvy mezi Praha 14 kulturní a spol. Merkur Casino a. s. Otevřít dokument
268/RMČ/2014 k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
269/RMČ/2014 k návrhu na uzavření smlouvy o municipálním vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Otevřít dokument
270/RMČ/2014 k návrhu na odebrání osobního příplatku řediteli Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
271/RMČ/2014 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a Blankou Ordóňezovou na pronájem garáže Otevřít dokument
272/RMČ/2014 k souhlasu k zahraniční pracovní cestě Otevřít dokument
273/RMČ/2014 k podpisu souhlasného prohlášení se společností Pražská teplárenská a. s., k zápisu zákonných věcných břemen do katastru nemovitostí Otevřít dokument
274/RMČ/2014 k uzavření nájemní smlouvy se společností RoBin OIL, s. r. o., na část pozemku parc. č. 2588/1 o výměře 110 m 2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
275/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do pozemků parc. č. 1695/1, 1695/3, 2766, 2889/1, 2889/4 a 2889/56, k. ú. Kyje, se společností UPC Česká republika, a. s. Otevřít dokument
276/RMČ/2014 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2574/9 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
277/RMČ/2014 k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Ostraha objektů městské části Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
278/RMČ/2014 k návrhu na vyhodnocení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
279/RMČ/2014 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Dodání služeb výpočetní techniky pro troje řádné volby konané v roce 2014 a návrh na uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Otevřít dokument
280/RMČ/2014 ke zrušení zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce Zastínění jihozápadní fasády budovy Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
281/RMČ/2014 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14 Otevřít dokument