Samospráva ÚMČ Praha 14

84

Číslo Jednání Soubor
394/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
395/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
396/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
397/RMČ/2018 ke schválení nového vydání interní směrnice QS 72-01 V04R00 Uzavírání a evidence smluv Otevřít dokument
398/RMČ/2018 k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce k zajištění realizace projektů v rámci Participativního rozpočtu Prahy 14 Otevřít dokument
399/RMČ/2018 k návrhu na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
400/RMČ/2018 k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
401/RMČ/2018 k návrhu na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
402/RMČ/2018 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
403/RMČ/2018 k novému vydání Instrukce QI 61-01-06 V01 R05 - Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
404/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s převodem vlastnického práva k technickému vybavení - interaktivní tabule pro Základní školu, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
405/RMČ/2018 k souhlasu s realizací projektů financovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony II pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP Otevřít dokument
406/RMČ/2018 k vybavení nábytkem na akci Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní Počernice - dodávka nábytku Otevřít dokument
407/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 2018/264 na akci Stavební úpravy školnického bytu na třídu ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
408/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0167/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní Počernice Otevřít dokument
409/RMČ/2018 ke zrušení veřejné zakázky Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení a zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
410/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky Energetická renovace objektů ZŠ a MŠ v Praze 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
411/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Rozšíření dětského hřiště v ulici U Hostavického potoka Otevřít dokument
412/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobkova Otevřít dokument
413/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím pro ZŠ a MŠ městské části Praha 14 pro rok 2018 Otevřít dokument
414/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Výměna plotových rámů v areálu ZŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
415/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Zastávka BUS v ulici Nedokončená Otevřít dokument
416/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky na služby Revize elektrických zařízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
417/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pilská čp. 9 Otevřít dokument
418/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky na služby Projektová příprava - Domov seniorů Bojčenkova zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
419/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Označení únikových cest v BD ve správě MČ Praha 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
420/RMČ/2018 k žádosti o prodej pozemku parc. č. 2102/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
421/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy Otevřít dokument
422/RMČ/2018 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
423/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
424/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
425/RMČ/2018 k žádosti o snížení platby nájemného za užívání bytu v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 za období od 13. 10. 2017 do 6. 11. 2017 Otevřít dokument
426/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. j. 99/OSM/0124 na pronájem části střechy objektu bytového domu Kardašovská 670, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
427/RMČ/2018 k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2017 a souhlasu s rozdělením zisku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2017 ve výši 28.386,80 Kč Otevřít dokument