Samospráva ÚMČ Praha 14

84

Číslo Jednání Soubor
367/RMČ/2006 k návrhu na odkoupení části pozemku parc. č. 893/1 v k. ú. Kyje pro vybudování chodníku v Oborské ulici Otevřít dokument
366/RMČ/2006 k návrhu na změnu Územního plánu hl. m. Prahy Z 1000/00 - revize ÚP SÚ hl. m. Prahy Otevřít dokument
365/RMČ/2006 k podnětu na změnu Územního plánu ve funkčním využití pozemku parc. č. 2564 k. ú. Kyje z plochy zahrádky a zahrádkové osady-PZO na všeobecně obytné území - OV a v časovém posunu před rok 2010 pro stavbu rodinného domu Otevřít dokument
364/RMČ/2006 k návrhu zahájení veřejné zakázky na Úpravu stávajících a výstavbu nových chodníků v Jiráskově čtvrti - ul. Dářská, Zvíkovská, Osická, Horusická, Pávovské nám, Mílovská v souladu s ust. § 45 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách Otevřít dokument
363/RMČ/2006 k návrhu na schválení smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a Ing. Fialou - PROJEKTY a mezi městskou částí Praha 14 a spol. ESCADRA CZ, s. r. o., ve věci vyhotovení dokumentace na vybudování hřiště a pavilonu zázemí v areálu školy č. p. 9 ul. Pilská - Hostavice Otevřít dokument
362/RMČ/2006 k návrhu na revokaci usnesení č. 322/RMČ/2006 v plném rozsahu a zveřejnění adresného záměru městské části Praha 14 na prodej nebytových jednotek č. 1087/25, 1088/25, 1090/25 v bytovém domě č. p. 1087-1090 v Cíglerově ulici, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
361/RMČ/2006 k návrhu na udělení výjimky ze Zásad postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14 pro prodej bytového domu č. p. 905, k. ú. Hloubětín, ulice Slévačská Otevřít dokument
360/RMČ/2006 k záměru městské části Praha 14 privatizovat bytové domy Otevřít dokument
359/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1372/13 a část PK 1377, k. ú. Hloubětín o celkové výměře 572 m2 se Základní organizací Českého Zahrádkářského svazu Bažantnice II Otevřít dokument
358/RMČ/2006 k posouzení směnné smlouvy na pozemky v Hostavicích, v Travné ulici podle žádosti paní Miluše Vítkové Otevřít dokument
357/RMČ/2006 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 73/3, k. ú. Kyje o výměře 167 m2 panu Františku Mašatovi, bytem Krkonošská 11, Praha 2 za cenu 1 000 Kč/m2 Otevřít dokument
356/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemku parc. č. 183/1, k. ú. Kyje se společností Český Telecom, a. s. Otevřít dokument
355/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemků v ulici Tálinské, Oborské a Lánské v Kyjích se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
354/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemku parc. č. 1815/1, k. ú. Kyje se společností Český Telecom, a. s. Otevřít dokument
353/RMČ/2006 k návrhu na odsouhlasení záměru a určení způsobu prodeje bytového domu č. p. 641 na pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a obytného domu č. p. 643 na pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 a pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 vše v k. ú. Hloubětín v souladu se Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 ze dne 13. 12. 2005 Otevřít dokument
352/RMČ/2006 k návrhu výběrového řízení na akci: Oprava oken, výměna za plastová, Kpt. Stránského 993, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
351/RMČ/2006 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava výtahu ul. Rochovská 764, Černý Most, Praha 9, Oprava chodeb-pavilony A/C, 2-3 patro, ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9, Oprava soc.zařízení, 2x pavilony D/A, ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9 Otevřít dokument
350/RMČ/2006 k návrhu na úhradu nákladů na Opravu oken, výměna za plastová, Metujská 907, Praha 9 Otevřít dokument
349/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
348/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1044, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
347/RMČ/2006 k návrhu na zvýšení roční sazby z 747,96 Kč/m2 na 858,05 Kč/m2 za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 1312 ul. Tálinská, Praha 9 s účinností od 1. 7. 2006 Otevřít dokument
346/RMČ/2006 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 766, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
345/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
344/RMČ/2006 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), že má nájemce víc bytů podle § 711, odst. 2, písm. c) a z důvodu neužívání bytu nájemcem podle § 711 odst. 2, písm. d) obč. zák. Otevřít dokument
343/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
342/RMČ/2006 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2005 Otevřít dokument
341/RMČ/2006 k návrhu na změnu sídla obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. z adresy Konzumní 640, Praha 9 na adresu Metujská 907, Praha 9 Otevřít dokument
340/RMČ/2006 k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2005 Otevřít dokument
339/RMČ/2006 k návrhu na pojmenování ulice v k. ú. Kyje Otevřít dokument
338/RMČ/2006 k návrhu na zvýšení odměn členům a zapisovatelům okrskových volebních komisí z rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
337/RMČ/2006 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
336/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku firmě MILPO MEDIA, s. r. o. na vydání knihy o osobnostech v názvech pražských ulic Otevřít dokument
335/RMČ/2006 II. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
334/RMČ/2006 k plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2006 Otevřít dokument
333/RMČ/2006 k návrhu závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2005 Otevřít dokument
332/RMČ/2006 ke směrnici QS 42-02-04 Úprava podmínek práva k svobodnému přístupu k informacím Otevřít dokument
331/RMČ/2006 k návrhu na zadání zakázky Dodávka počítačů pro potřeby Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
330/RMČ/2006 stanovisko městské části Praha 14 k prodloužení nájemní smlouvy k bytu hl. m. Prahy o velikosti 4 + 1 v č. p. 965 ul. Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
329/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku sportovnímu klubu Hanny Dance Otevřít dokument
328/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument