Samospráva ÚMČ Praha 14

85

Číslo Jednání Soubor
428/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0167/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce objektu Baštýřská č. p. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní Počernice Otevřít dokument
429/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
430/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
431/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
432/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
433/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
434/RMČ/2018 ke zpětvzetí žaloby o zaplacení částky 80.000 Kč s přísl. Otevřít dokument
435/RMČ/2018 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2017/2018 z hlavní činnosti Otevřít dokument
436/RMČ/2018 k návrhu na stanovení platu Mgr. Ivaně Průšové, ředitelce Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 Otevřít dokument
437/RMČ/2018 k předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci 30. výzvy Operačního programu Praha - Pól růstu na realizaci projektů Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor a Budova MŠ Osická - pilotní projekt energetických úspor Otevřít dokument
438/RMČ/2018 k investičním akcím a požadavkům na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 Otevřít dokument
439/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0258/2018/OI/1050 na akci Stavební úpravy zahradního domku na učebnu pro polytechnickou výchovu Zelenečská č. p. 500, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
440/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0148/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - Krčínovo náměstí a ulice Stupská Otevřít dokument
441/RMČ/2018 k uzavření kupní smlouvy na dodávky Vybavení učebny hudební nauky ZUŠ Baštýřská 67 Otevřít dokument
442/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská - opakované řízení zadávané formou podlimitního otevřeného řízení Otevřít dokument
443/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka PC s příslušenstvím pro ZŠ městské části Praha 14 pro rok 2018 Otevřít dokument
444/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky Komunitní centrum Hloubětínská 55 - zahrada zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
445/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Průběžná deratizace objektů ve správě MČ Praha 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
446/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava vnějších omítek objektu Pilská 9, 198 00 Praha 9 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
447/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Úpravy interiérů učeben školského zařízení ARCUS, Kardašovská 691, 198 00 Praha 9 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
448/RMČ/2018 k žádosti o prodej pozemku parc. č. 1695/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
449/RMČ/2018 k žádosti o pronájem pozemků parc. č. 2647/3 a parc. č. 2647/4, k. ú. Kyje k vybudování a provozování prodejny NORMA Otevřít dokument
450/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV do pozemků parc. č. 2676 a parc. č. 2683, k. ú. Kyje Otevřít dokument
451/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - přeložka sdělovacích kabelů SŽDC pro akci Rekonstrukce a stavba chodníku, ulice Tálínská, Hlavní město Praha Otevřít dokument
452/RMČ/2018 k podání žádosti o poskytnutí mimořádné investiční dotace z prostředků MHMP na uskutečněný výkup pozemků a vypořádání duplicitního vlastnictví Otevřít dokument
453/RMČ/2018 k podání žádosti o poskytnutí mimořádné investiční dotace z prostředků MHMP na vyčištění, odvoz odpadů a statické zajištění v lokalitě Fejkova pískovna Otevřít dokument
454/RMČ/2018 rekonstrukce a změna dopravního značení v ul. Hodějovská Otevřít dokument
455/RMČ/2018 k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
456/RMČ/2018 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
457/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 Otevřít dokument
458/RMČ/2018 k zrušení pracovního poměru ve zkušební době Otevřít dokument