Samospráva ÚMČ Praha 14

85

Číslo Jednání Soubor
402/RMČ/2006 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby skladový a nákupní areál s admin. zastoupením pro ČR - Richter + Frenzel Otevřít dokument
410/RMČ/2006 ke stanovisku městské části Praha 14 k oznámení koncepce Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze Otevřít dokument
409/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy na úpravu stěny se společností FANSTAV, a. s, a umístění dvou pamětních desek na pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje Otevřít dokument
408/RMČ/2006 k návrhu na zadání zakázky na odstranění havarijního stavu ploché střechy MŠ Štolmířská č. p. 602/4, Praha 9 Otevřít dokument
407/RMČ/2006 k vyhodnocení nabídek na provedení rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a stavební úpravy v MŠ Kostlivého č. p. 1218, Praha 14 - Jahodnice Otevřít dokument
406/RMČ/2006 k návrhu na zadání zakázky rekonstrukce volejbalových kurtů na umělý povrch v areálu ZŠ Vybíralova 964, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
405/RMČ/2006 k vyjádření městské části Praha 14 ke zjišťovacímu řízení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí koncepce Operační program Praha - konkurenceschopnost Otevřít dokument
404/RMČ/2006 k podaným nabídkám na vyhotovení studie rekonstrukce komunikační sítě v Hloubětíně s důrazem na vytvoření podmínek pro vznik nových parkovacích míst Otevřít dokument
403/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na pronájem částí pozemků při železniční trati Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, pro účely stavby - modernizace traťového úseku Otevřít dokument
401/RMČ/2006 k informaci o poskytování údajů KN prostřednictvím dálkového přístupu pro vydávání ověřených výstupů z KN od 1. 7. 2006 Otevřít dokument
400/RMČ/2006 k návrhu na prodej nebytových jednotek č. 1087/25, 1088/25 a 1090/25 v bytovém domě č. p. 1087 - 1090, ul. Cíglerova, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
399/RMČ/2006 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem plochy o výměře 60 m2 k parkování společnosti INFRAM, a. s. Otevřít dokument
398/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelů veřejné komunikační sítě do pozemků parc. č. 1719/1, 2761/1, 2764/2, 2765, 2768/1, k. ú. Kyje, ve prospěch Eurotelu Praha, a. s. Otevřít dokument
397/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy na umístění kamery MKS na budově Úřadu městské části Praha 14, č. p. 1073, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
396/RMČ/2006 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1695/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
395/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměrů na pronájem zahrádek umístěných na pozemcích parc. č. 110, 113 a 115 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
394/RMČ/2006 k žádosti o změnu splatnosti úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 121 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
393/RMČ/2006 k návrhu na zadání zakázky rekonstrukce asfaltové plochy na víceúčelovou sportovní plochu s umělým povrchem v areálu ZŠ Bří Venclíků č.p. 1140, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
392/RMČ/2006 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy č. 296/06 mezi ZŠ Chvaletická 918 a Soukromou odbornou školou START, s. r. o. na pronájem učeben a souvisejících prostor v budově č. p. 918, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
391/RMČ/2006 k návrhu výběrového řízení na akce: oprava atria, ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 a oprava přístupové cesty, ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 Otevřít dokument
390/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 30.533 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Ronešova 1135, Praha 9 Otevřít dokument
389/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 13.109 Kč za pozdní úhradu vyúčtování služeb roku 1997 za užívání bytu v ulici Slévačská 905, Praha 9 Otevřít dokument
388/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
387/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, I. kategorie v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
386/RMČ/2006 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
385/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
384/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
383/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
382/RMČ/2006 k návrhu na úpravu výše smluvního nájemného v bytě o velikosti 3 + 1 v č. p. 1051, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
381/RMČ/2006 k žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v ulici Kardašovská 670, Praha 9 Otevřít dokument
380/RMČ/2006 k žádosti o udělení souhlasu majitele domu, městské části Praha 14, k poskytnutí ubytování cizince k dlouhodobému trvalému pobytu v České republice Otevřít dokument
379/RMČ/2006 k návrhu vybraného žadatele na obsazení 1 bytové jednotky o velikosti 1 + 1 v bytovém fondu hlavního města Prahy Otevřít dokument
378/RMČ/2006 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. přidělení 2 bytů, byty o velikosti 1 + 0, ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
377/RMČ/2006 k návrhu na obsazení 1 bytu o velikosti 1 + 1 v bytovém fondu hl. m. Prahy po schválení dispozičního práva Otevřít dokument
376/RMČ/2006 k návrhu soupisu vybraných žadatelů na obsazení 4 bytových jednotek poskytnutých městské části Praha 14, tj. bytů z nové výstavby a z uvolněných bytů v bytovém fondu hl. m. Prahy Otevřít dokument
375/RMČ/2006 k návrhu soupisu vybraných žadatelů na obsazení 9 bytových jednotek poskytnutých městské části Praha 14 dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 0665 ze dne 9. 5. 2006 Otevřít dokument
374/RMČ/2006 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 ke stanovení maximální ceny za zpopelnění zemřelého v hl. m. Praze Otevřít dokument
373/RMČ/2006 k návrhu na změnu použití části grantových prostředků Otevřít dokument
372/RMČ/2006 k návrhu na vyhodnocení zakázky dodávka počítačů Otevřít dokument
371/RMČ/2006 k návrhu na pojmenování ulice po gen. Františku Peřinovi Otevřít dokument
370/RMČ/2006 k návrhu na úpravu organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
369/RMČ/2006 k výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání Otevřít dokument
368/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument