Samospráva ÚMČ Praha 14

87

Číslo Jednání Soubor
343/RMČ/2014 ke jmenování Heleny Zychové, DiS. do funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
344/RMČ/2014 k návrhu na stanovení platu Mgr. Aleně Gabaľové, ředitelce Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
345/RMČ/2014 k návrhu na zvýšení osobního příplatku Mgr. Andrey Benešové, ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 Otevřít dokument
346/RMČ/2014 k návrhu dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
347/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
348/RMČ/2014 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14, Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 a Kováckým provozním a servisním sdružením a stanovení maximální výše poskytnutých finančních prostředků na rekonstrukci a provoz sportoviště Otevřít dokument
349/RMČ/2014 k návrhu na schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 pro školní rok 2014/2015 Otevřít dokument
350/RMČ/2014 k návrhu na pronájem dvou pokojů v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
351/RMČ/2014 k ž?ádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
352/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
353/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
354/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
355/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 735, Kučerova ul., Praha 9 Otevřít dokument
356/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
357/RMČ/2014 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 539/RMČ/2013 ze dne 2. 9. 2013 Otevřít dokument
358/RMČ/2014 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
359/RMČ/2014 k návrhu na postoupení pohledávek dle přílohy č. 1 váznoucí na prostoru v objektu č. p. 754 ulice Maňákova, Praha 9 a dle přílohy č. 2 váznoucí na prostoru v objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
360/RMČ/2014 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014 Otevřít dokument
361/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost do prostoru v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
362/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se změnou smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání pro neziskovou organizaci Sportovní klub vozíčkářů Praha Otevřít dokument
363/RMČ/2014 k návrhu na schválení vyjádření k odvolání společnosti Koncept FAST s.r.o. Otevřít dokument
364/RMČ/2014 k návrhu na schválení nového znění stanov společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. Otevřít dokument
365/RMČ/2014 k bezúplatnému převodu majetku MČ Praha 14 příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní Otevřít dokument
366/RMČ/2014 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
367/RMČ/2014 k ověřeným problémům z Dětského fóra a Fóra Zdravé městské části Praha 14 Otevřít dokument
368/RMČ/2014 k návrhu na stanovení garantů k ověřeným problémům z Dětského fóra a Fóra Zdravé městské části Praha 14 Otevřít dokument
369/RMČ/2014 k návrhu Pravidel městské části Praha 14 pro ocenění občanů a udělování záštity a partnerství městské části Otevřít dokument
370/RMČ/2014 k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k dokumentaci pro umístění stavby Obytná lokalita Černý Most ul. Bryksova Otevřít dokument
371/RMČ/2014 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru Bytový areál - Panorama Kyje K, L, M, N, O Otevřít dokument
372/RMČ/2014 k návrhu p řipomínek městské části Praha 14 ke Konceptu odůvodnění Metropolitního plánu Prahy Otevřít dokument
373/RMČ/2014 k návrhu Rozvahy o území městské části Praha 14, podkladu pro IPR hl. m. Prahy k dalšímu využití při zpracovávání Metropolitního plánu, při řešení strategických a koncepčních vizí i detailních agend Otevřít dokument
374/RMČ/2014 ke zpracovanému návrhu Urbanistické ověřovací studie MČ Praha 14 Otevřít dokument
375/RMČ/2014 k návrhu Koncepce Operační program Praha - pól růstu včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí Otevřít dokument
376/RMČ/2014 k návrhu úpravy Tržního řádu (nařízení 9/2011 Sb. vydané Radou hl. m. Prahy dne 18. 2. 2014) na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
377/RMČ/2014 k udělení souhlasu s uvedením objektu městské části Praha 14 MŠ Paculova 1115/12, Praha 9 jako sídla spolku Klub rodičů při MŠ Paculova, z.s. Otevřít dokument
378/RMČ/2014 k odnětí stavby mostu na pozemku parc. č. 2827, k. ú. Kyje ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
379/RMČ/2014 k výpovědi z nájmu k pozemku parc. č. 1640/20 a k části pozemku parc. č. 1640/16, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
380/RMČ/2014 ke stanovení postupu při předání a převzetí budovy č. e. 332 na pozemku parc. č. 1640/20 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
381/RMČ/2014 k uzavření pachtovních smluv na pozemky užívané p. Jiřím Denglerem a pí Zuzanou Dilongovou, bytem Morušová 696 resp. 1092, Praha 9 Otevřít dokument
382/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 881/27, parc. č. 961 a parc. č. 962/1, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
383/RMČ/2014 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 81/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
384/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0351/2013/OSMI/1050 k realizaci projektu Energetická úspora budovy MŠ Šebelova a Energetická úspora budovy MŠ Zelenečská Otevřít dokument
385/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0174/2013/OSMI/1050 k realizaci projektu Energetická úspora budovy MŠ Generála Janouška Otevřít dokument
386/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0110/2014/OSMI/1050 k realizaci akce Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
387/RMČ/2014 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 232/2 a 232/691, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
388/RMČ/2014 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14 Otevřít dokument
389/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o spolupráci - Analýza prevence kriminality Otevřít dokument
390/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o realizaci projektu Komunitní prevence kybernetické kriminality PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE 2014 v rámci grantu hl. m. Prahy pro oblast prevence kriminality na rok 2014 Otevřít dokument
391/RMČ/2014 k návrhu na uzavření darovací smlouvy za účelem realizace Senior parku v ul. Klánovická na pozemku parc. č. 784/3, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
392/RMČ/2014 k aktualizaci Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť včetně akčního plánu na období 2014 - 2015 Otevřít dokument