Samospráva ÚMČ Praha 14

87

Číslo Jednání Soubor
463/RMČ/2006 k návrhu modelu dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským částem na rok 2007 Otevřít dokument
462/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí finanční podpory ve výši 20.000 Kč na projekt Plavecko - běžecký pohár 2006 - 2007 Otevřít dokument
461/RMČ/2006 ke změně pracovního poměru Mgr. Zdeňky Pacákové, ředitelky Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 z doby neurčité na dobu určitou Otevřít dokument
460/RMČ/2006 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem venkovního uměle zatravněného hřiště v areálu ZŠ Vybíralova, mezi Základní školou Vybíralova 964, Praha 9-Černý Most a FC KING, společnost s ručením omezeným, se sídlem Kardašovská č. p. 774/10, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
459/RMČ/2006 k výběru dodavatele 2 multifunkčních hřišť na městské části Praha 14 Otevřít dokument
458/RMČ/2006 k vyhodnocení nabídek na provedení rekonstrukce volejbalových kurtů na víceúčelové hřiště s umělým povrchem ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
457/RMČ/2006 k vyhodnocení nabídek na provedení rekonstrukce asfaltové plochy na víceúčelové hřiště s umělým povrchem ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
456/RMČ/2006 k vyhodnocení zakázky rekonstrukce střechy MŠ Štolmířská Otevřít dokument
455/RMČ/2006 k zadání zakázky rekonstrukce komunikace ul. Prelátská a části ul. Šimanovská Praha 14 - Kyje Otevřít dokument
454/RMČ/2006 k rozhodnutí o veřejné zakázce úprava stávajících a výstavba nových chodníků Jiráskova čtvrť - ul. Dářská, Zvíkovská, Osická, Horusická, Pávovské nám., Mílovská dle § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
453/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění a odeslání výzvy k podání nabídky na realizaci termoregulace topné soustavy v budově polikliniky Parník včetně jmenování hodnotící komise Otevřít dokument
452/RMČ/2006 k návrhu na umístění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 2560/1 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
451/RMČ/2006 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2018 v k. ú. Kyje z důvodu převedení nájmu na rodinného příslušníka Otevřít dokument
450/RMČ/2006 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2626/64 v k. ú. Kyje zastavěného stavbou ve vlastnictví nájemce Otevřít dokument
449/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dohody o ukončení nájmu a uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2626/48 zastavěného stavbou ve vlastnictví nájemce Otevřít dokument
448/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 98.572 Kč za neuhrazené nájemné za užívání bytu v ulici Kardašovská 670, Praha 9 Otevřít dokument
447/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 24.093 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Bryksova 728, Praha 9 Otevřít dokument
446/RMČ/2006 k návrhu na zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v ulici Kardašovská 625, Praha 9 Otevřít dokument
445/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 28.353 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 625, Praha 9 Otevřít dokument
444/RMČ/2006 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 746, ul. Maňákova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu Otevřít dokument
443/RMČ/2006 k návrhu na prominutí bezdůvodného obohacení ve výši 47.955 Kč s příslušenstvím za užívání nebytových prostor v č. p. 799, ulice Kučerova, Praha 9 za podmínky úhrady dluhu na nájemném ve výši 3.252 Kč a nákladů řízení ve výši 16.630 Kč dle vykonatelných rozhodnutí soudu Otevřít dokument
442/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 1045, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
441/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
440/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
439/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 907, ul. Metujská, Praha 9 Otevřít dokument
438/RMČ/2006 k návrhu na úpravu výše smluvního nájemného v bytě o velikosti 2 + kk v domě č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
437/RMČ/2006 k žádosti o udělení souhlasu majitele domu, městské části Praha 14, k poskytnutí ubytování cizince k dlouhodobému trvalému pobytu v České republice Otevřít dokument
436/RMČ/2006 k návrhu na přidělení integračního bytu pro osobu s přiznaným postavením azylanta na území ČR, tj. přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 1047, ulice Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
435/RMČ/2006 IV. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
434/RMČ/2006 k návrhu smlouvy o partnerství a poskytování služeb při realizaci projektu v rámci programu prevence kriminality Partnerství 2006 Otevřít dokument
433/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy k poskytování služby SMS InfoKanál Otevřít dokument
432/RMČ/2006 k návrhu na úpravu dokumentu QS 42-01 Příručka jakosti Otevřít dokument
431/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument