Samospráva ÚMČ Praha 14

88

Číslo Jednání Soubor
393/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
394/RMČ/2014 k návrhu na revokaci usnesení č. 358/RMČ/2014 ze dne 16. 6. 2014 Otevřít dokument
395/RMČ/2014 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností vyplývající z nájmu dle § 2288, odstavec 1), písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
396/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
397/RMČ/2014 k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
398/RMČ/2014 k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 775, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
399/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se snížením nájemného pro nájemce plochy pro umístění reklamních nosičů v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
400/RMČ/2014 k návrhu dodatku č. 2 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 Otevřít dokument
401/RMČ/2014 ke schválení vyjádření k odvolání společnosti OTIS a. s. Otevřít dokument
402/RMČ/2014 k informaci o provedení kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a státního občanství Otevřít dokument
403/RMČ/2014 k návrhu na změnu systematizace pracovních míst odboru Kanceláře starosty Otevřít dokument
404/RMČ/2014 k žádosti o částečné prominutí finančního závazku vůči MČ Praha 14 Otevřít dokument
405/RMČ/2014 k doplnění usnesení č. 372/RMČ/2014 ze dne 16. 6. 2014 k návrhu připomínek městské části Praha 14 ke Konceptu odůvodnění Metropolitního plánu Prahy Otevřít dokument
406/RMČ/2014 k doplnění usnesení č. 373/RMČ/2014 ze dne 16. 6. 2014 k návrhu Rozvahy o území městské části Praha 14, podkladu pro IPR hl. m. Prahy k dalšímu využití při zpracovávání Metropolitního plánu, při řešení strategických a koncepčních vizí i detailních agend Otevřít dokument
407/RMČ/2014 k odpovědi na petici proti rozšíření (nástavbě a přístavbě) budovy na adrese Praha 9, Bojčenkova 1099/12, evidovanou pod číslem PE-6/2014, podanou dne 30. 5. 2014 Otevřít dokument
408/RMČ/2014 k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
409/RMČ/2014 k návrhu Metodické příručky k úplatě za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 14 Otevřít dokument
410/RMČ/2014 na stanovení platu Mgr. Jaroslavu Šupkovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
411/RMČ/2014 k souhlasu k zahraniční pracovní cestě Otevřít dokument
412/RMČ/2014 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku SP Černý Most, s. r. o. za rok 2013 Otevřít dokument
413/RMČ/2014 k návrhu na schválení Účetní závěrky SP Černý Most, s. r. o. za rok 2013 Otevřít dokument
414/RMČ/2014 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastrotechnikou Otevřít dokument
415/RMČ/2014 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami Otevřít dokument
416/RMČ/2014 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Zřízení parkovacích míst v ulici Vlčkova, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
417/RMČ/2014 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce na stavební práce Energetická úspora budovy MŠ Paculova Otevřít dokument
418/RMČ/2014 k návrhu na zařazení investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 a střednědobého výhledu do roku 2020 do modulu PRO - GINIS Otevřít dokument
419/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 117, 137, 140 a 144, k. ú. Černý Most, se společností T - Mobile Czech Republic a. s. Otevřít dokument
420/RMČ/2014 k uzavření smluv o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení do pozemku parc. č. 2801, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
421/RMČ/2014 k prominutí nájemného za pronájem pozemků (zahrad) parc. č. 100 a 102 v k. ú. Kyje po dobu 2 let Otevřít dokument
422/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o výpůjčce budovy č. e. 332 na pozemku parc. č. 1640/20 včetně pozemku a pozemku parc. č. 1640/16, vše v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
423/RMČ/2014 k vydání předběžného souhlasu k realizaci akce Protipovodňové úpravy Rokytky v ř. km 11,1 - 11,67 Otevřít dokument