Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

89

ČÍslo Jednání Soubor
247/RMČ/2010 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 198.140 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9, ve výši 161.084 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684 ulice Kardašovská, Praha 9, ve výši 153.570 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 a ve výši 244.297 Kč váznoucí na bytě v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 dokument
282/RMČ/2010 k informaci o nápravě chybné evidence pozemků na území městské části Praha - Satalice a městské části Praha - Dolní Počernice dokument
259/RMČ/2010 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 dokument
248/RMČ/2010 k žádosti o poskytnutí dispozičního práva k bytu MHMP o velikosti 1 + 1v č. p. 805, ul. Mansfeldova, Praha 9 - Černý Most městské části Praha 14 dokument
244/RMČ/2010 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronajímání bytů městské části Praha 14 dokument
261/RMČ/2010 závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2009 dokument
278/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 2804/3 na pronájem části pozemku parc. č. 2830/1 v k. ú. Kyje za účelem změny označení předmětného pozemku dokument
263/RMČ/2010 k návrhu na dodatečný odvod účelové neinvestiční dotace na integraci žáků v oblasti školství dokument
264/RMČ/2010 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Nejefektivnější dosažení úspory při odběru elektrické energie dokument
279/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 12405 na pronájem části objektu střechy č. p. 1073, k. ú. Černý Most, sjednané se spol. T - Mobile Czech Republic a. s. dokument
276/RMČ/2010 k návrhu na revokaci usnesení č. 155/RMČ/2010 ze dne 6. 4. 2010 a k zahájení jednání o prodeji zastavěných pozemků parc. č. 79/2 a 79/3, k. ú. Kyje, o celkové výměře 10 m2 se společností GAMATEL, s. r. o. dokument
275/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1, k. ú. Hloubětín o výměře 501 m2 s panem Jaroslavem Kučerou dokument
262/RMČ/2010 plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2010 dokument
284/RMČ/2010 k návrhu na ocenění vítězů ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 v roce 2010 u příležitosti ukončení školního roku 2009/2010 dokument
271/RMČ/2010 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí objektu budovy č. p. 813 v k. ú. Černý Most dokument
239/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 dokument
252/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejněním adresného záměru na část nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dokument
242/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
254/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 005/2010 na akci: Oprava okapového chodníku Rochovská č. p. 764 - 767, 769 - 772, Praha 9 dokument
243/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 496, Slévačská ul., Praha 9 dokument
265/RMČ/2010 k návrhu hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci Dokončení rekonstrukce školního hřiště ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín dokument
245/RMČ/2010 k návrhu na neschválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dokument
272/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a k následnému uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc. č. 983 a 984, k. ú. Kyje, o výměře cca 650 m2, s Ing. A. Groszekem a Ing. R. Malým dokument
269/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení Stavba 0053: Vysočanská radiála SO 343 - přeložka plynovodu DN 150, alternativní trasa dokument
256/RMČ/2010 k návrhu na jmenování tajemnice finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
251/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 dokument
285/RMČ/2010 k návrhu na vyplacení mimořádné odměny PaedDr. Blance Borové, ředitelce MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec a Bc. Janě Tůmové, ředitelce MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 - Kyje dokument
286/RMČ/2010 k návrhu na částečnou revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 186/RMČ/2010 ze dne 20. 4. 2010 dokument
253/RMČ/2010 k návrhu na určení zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 k zastupování městské části Praha 14 na první schůzi shromáždění vlastníků jednotek v č. p. 625 a č. p. 668 ulice Kardašovská, Praha 9 dokument
267/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu Cyklotrasa Můstek - Malešice Praha 1-10, č. stavby 2950055, PD - nová stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem dokument
257/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
277/RMČ/2010 k návrhu na převzetí dětských hřišť na pozemku parc. č. 375, k. ú. Černý Most, vybudovaných firmou Skanska a. s. dokument
255/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí věcného daru v hodnotě 49.291 Kč občanskému sdružení Hospic Štrasburk dokument
241/RMČ/2010 k návrhu na přijmutí finančního daru ve výši 302.150 Kč od Bytového družstva Rochovská dokument
258/RMČ/2010 k připomínkám k Tržnímu řádu dokument
283/RMČ/2010 k návrhu na přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 dokument
250/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 dokument
281/RMČ/2010 k informaci o duplicitním zápisu vlastnictví k pozemkům na území městské části Praha 14 a návrh na řešení dokument
246/RMČ/2010 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. dokument
249/RMČ/2010 k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 2 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitace dokument
274/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1107 v k. ú. Kyje s Ing. Jaroslavem Dlouhým dokument
268/RMČ/2010 stanovisko městské části Praha 14 k umístění stavby Bytový dům II Zelenečská - Nehvizdská na pozemku parc. č. 1072/196, k. ú. Hloubětín dokument
273/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2021, k. ú. Kyje s panem Vojtěchem Šebkem dokument
266/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/KSOÚR/006 Výměna oken, dveří, fasádních stěn MŠ Vybíralova 967, 968 a MŠ Šestajovická 253 dokument
260/RMČ/2010 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 dokument
240/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
270/RMČ/2010 k pronájmu části pozemku parc. č. 2652/2 v k. ú. Kyje o velikosti 1460 m2 za účelem zřízení odstavné - manipulační plochy pro autoservis MOS dokument
280/RMČ/2010 k pronájmu části pozemku parc. č. 1779 v ul. Borská, k. ú. Kyje za účelem využití pozemku jako zahrádky dokument
247/RMČ/2010 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 198.140 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9, ve výši 161.084 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684 ulice Kardašovská, Praha 9, ve výši 153.570 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 a ve výši 244.297 Kč váznoucí na bytě v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 dokument
282/RMČ/2010 k informaci o nápravě chybné evidence pozemků na území městské části Praha - Satalice a městské části Praha - Dolní Počernice dokument
259/RMČ/2010 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 dokument
248/RMČ/2010 k žádosti o poskytnutí dispozičního práva k bytu MHMP o velikosti 1 + 1v č. p. 805, ul. Mansfeldova, Praha 9 - Černý Most městské části Praha 14 dokument
244/RMČ/2010 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronajímání bytů městské části Praha 14 dokument
261/RMČ/2010 závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2009 dokument
278/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 2804/3 na pronájem části pozemku parc. č. 2830/1 v k. ú. Kyje za účelem změny označení předmětného pozemku dokument
263/RMČ/2010 k návrhu na dodatečný odvod účelové neinvestiční dotace na integraci žáků v oblasti školství dokument
264/RMČ/2010 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Nejefektivnější dosažení úspory při odběru elektrické energie dokument
279/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 12405 na pronájem části objektu střechy č. p. 1073, k. ú. Černý Most, sjednané se spol. T - Mobile Czech Republic a. s. dokument
276/RMČ/2010 k návrhu na revokaci usnesení č. 155/RMČ/2010 ze dne 6. 4. 2010 a k zahájení jednání o prodeji zastavěných pozemků parc. č. 79/2 a 79/3, k. ú. Kyje, o celkové výměře 10 m2 se společností GAMATEL, s. r. o. dokument
275/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1, k. ú. Hloubětín o výměře 501 m2 s panem Jaroslavem Kučerou dokument
262/RMČ/2010 plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2010 dokument
284/RMČ/2010 k návrhu na ocenění vítězů ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 v roce 2010 u příležitosti ukončení školního roku 2009/2010 dokument
271/RMČ/2010 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí objektu budovy č. p. 813 v k. ú. Černý Most dokument
239/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 dokument
252/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejněním adresného záměru na část nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dokument
242/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
254/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 005/2010 na akci: Oprava okapového chodníku Rochovská č. p. 764 - 767, 769 - 772, Praha 9 dokument
243/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 496, Slévačská ul., Praha 9 dokument
265/RMČ/2010 k návrhu hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci Dokončení rekonstrukce školního hřiště ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín dokument
245/RMČ/2010 k návrhu na neschválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dokument
272/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a k následnému uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc. č. 983 a 984, k. ú. Kyje, o výměře cca 650 m2, s Ing. A. Groszekem a Ing. R. Malým dokument
269/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení Stavba 0053: Vysočanská radiála SO 343 - přeložka plynovodu DN 150, alternativní trasa dokument
256/RMČ/2010 k návrhu na jmenování tajemnice finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
251/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 dokument
285/RMČ/2010 k návrhu na vyplacení mimořádné odměny PaedDr. Blance Borové, ředitelce MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec a Bc. Janě Tůmové, ředitelce MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 - Kyje dokument
286/RMČ/2010 k návrhu na částečnou revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 186/RMČ/2010 ze dne 20. 4. 2010 dokument
253/RMČ/2010 k návrhu na určení zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 k zastupování městské části Praha 14 na první schůzi shromáždění vlastníků jednotek v č. p. 625 a č. p. 668 ulice Kardašovská, Praha 9 dokument
267/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu Cyklotrasa Můstek - Malešice Praha 1-10, č. stavby 2950055, PD - nová stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem dokument
257/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
277/RMČ/2010 k návrhu na převzetí dětských hřišť na pozemku parc. č. 375, k. ú. Černý Most, vybudovaných firmou Skanska a. s. dokument
255/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí věcného daru v hodnotě 49.291 Kč občanskému sdružení Hospic Štrasburk dokument
241/RMČ/2010 k návrhu na přijmutí finančního daru ve výši 302.150 Kč od Bytového družstva Rochovská dokument
258/RMČ/2010 k připomínkám k Tržnímu řádu dokument
283/RMČ/2010 k návrhu na přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 dokument
250/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 dokument
281/RMČ/2010 k informaci o duplicitním zápisu vlastnictví k pozemkům na území městské části Praha 14 a návrh na řešení dokument
246/RMČ/2010 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. dokument
249/RMČ/2010 k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 2 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitace dokument
274/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1107 v k. ú. Kyje s Ing. Jaroslavem Dlouhým dokument
268/RMČ/2010 stanovisko městské části Praha 14 k umístění stavby Bytový dům II Zelenečská - Nehvizdská na pozemku parc. č. 1072/196, k. ú. Hloubětín dokument
273/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2021, k. ú. Kyje s panem Vojtěchem Šebkem dokument
266/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/KSOÚR/006 Výměna oken, dveří, fasádních stěn MŠ Vybíralova 967, 968 a MŠ Šestajovická 253 dokument
260/RMČ/2010 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 dokument
240/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
270/RMČ/2010 k pronájmu části pozemku parc. č. 2652/2 v k. ú. Kyje o velikosti 1460 m2 za účelem zřízení odstavné - manipulační plochy pro autoservis MOS dokument
280/RMČ/2010 k pronájmu části pozemku parc. č. 1779 v ul. Borská, k. ú. Kyje za účelem využití pozemku jako zahrádky dokument