Samospráva ÚMČ Praha 14

89

Číslo Jednání Soubor
539/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s dohodou o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 33/SMP/07 ze dne 26. 3. 2007 Otevřít dokument
540/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nově pronajatých prostorách v objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
541/RMČ/2018 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zajištění realizace opravy vnějších omítek - fasády objektu Pilská 9, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
542/RMČ/2018 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na S tavební úpravy bytů - BD Kardašovská Otevřít dokument
543/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
544/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
545/RMČ/2018 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14, kteří zajišťují doložky ke smlouvám v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) Otevřít dokument
546/RMČ/2018 k Memorandu o podpoře občanské vybavenosti pro obyvatele Jahodnice Otevřít dokument
547/RMČ/2018 k záměru revitalizace vstupního předprostoru ZŠ Bratří Venclíků Otevřít dokument
548/RMČ/2018 vyjádření městské části Praha 14 k záměru změna stavby před dokončením na bytový dům na pozemku parc. č. 837/2 a 837/3 a další v kat. území Hloubětín Otevřít dokument
549/RMČ/2018 k uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností Alex Rezidence s. r. o. , Tyršova 1832/7, Praha 2 IČ: 03182924 a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
550/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě Hotelu Alex č. j. 0106/2017/OSM/1101 ze dne 17. 3. 2017 Otevřít dokument
551/RMČ/2018 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2018 Otevřít dokument
552/RMČ/2018 k návrhu na 3. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
553/RMČ/2018 k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
554/RMČ/2018 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 Otevřít dokument
555/RMČ/2018 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
556/RMČ/2018 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace, IČO: 070 20 724 Otevřít dokument
557/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 0655/2017/OŘEŠ/1100 ze dne 30. 10. 2017 mezi městskou částí Praha 14 a Mateřskou školou, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 Otevřít dokument
558/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. a souvisejících darovacích smluv s ústavy: Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú., Neposeda, z. ú., JAHODA, z. ú. a pobočným spolkem Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 Otevřít dokument
559/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
560/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Revitalizace vnitrobloku Mochovská Otevřít dokument
561/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky Energetická renovace objektů ZŠ a MŠ v Praze 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
562/RMČ/2018 k výzvě k vydání peněžitého plnění z bankovní záruky na akci Energetická úspora budovy MŠ Šebelova a Energetická úspora budovy MŠ Zelenečská Otevřít dokument
563/RMČ/2018 k reakci na uplatnění peněžitého nároku na investiční akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 Otevřít dokument
564/RMČ/2018 k návrhu na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 14, Kardašovská 754, 198 00 Praha 9, tedy investice Otevřít dokument
565/RMČ/2018 k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m 2 Otevřít dokument
566/RMČ/2018 k poskytnutí individuální dotace na projekt Zahrádka mezi paneláky v rámci participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás Otevřít dokument