Samospráva ÚMČ Praha 14

9

Číslo Jednání Soubor
135/RMČ/2019 k návrhu na schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
136/RMČ/2019 k návrhu na 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
137/RMČ/2019 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2018 Otevřít dokument
138/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 0014409018 ze dne 20. 12. 2010 mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
139/RMČ/2019 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2019 Otevřít dokument
140/RMČ/2019 k návrhu na poskytnutí příspěvku na realizaci sportovních dnů pro základní školy zřizované městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
141/RMČ/2019 k projektu Místní akční plán Praha 14 II. - schválení Podkladové analýzy MAP Praha 14 II. a Akčního plánu pro období 3/2019 - 8/2020 Otevřít dokument
142/RMČ/2019 k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu Komunitní centrum Kardašovská v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR Otevřít dokument
143/RMČ/2019 k úpravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
144/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
145/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dětské hřiště v ulici Mochovská Otevřít dokument
146/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14 zadávané formou otevřeného podlimitního řízení Otevřít dokument
147/RMČ/2019 k uzavření nájemní smlouvy na zahrádku na pozemku parc. č. 110/1 o výměře 441 m 2 v k. ú. Kyje, při ulici Za Rokytkou Otevřít dokument
148/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 2773/1, katastrální území Kyje Otevřít dokument
149/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o podmínkách souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení v souvislosti s realizací cyklostezky Čihadla úsek Broumarská - Dobrovolného Otevřít dokument
150/RMČ/2019 k návrhu n a schválení závazných pravidel pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí v domech ve svěřené správě městské části Praha 14 - Domovní řád Otevřít dokument
151/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
152/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
153/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
154/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
155/RMČ/2019 k rozpočtům příspěvkových organizací MČ Praha 14 na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 14 na roky 2020 a 2021 Otevřít dokument
156/RMČ/2019 k návrhu na souhlas se zahraniční služební cestou zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 do Nizozemska, Amsterdam Otevřít dokument
157/RMČ/2019 ke schválení darovací smlouvy pro přímou podporu DDM Praha 9 - Žákovské zastupitelstvo 2019 Otevřít dokument
158/RMČ/2019 k souhlasu se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č. 30_19_009 Otevřít dokument
159/RMČ/2019 k podání žádosti o připojení objektu Komunitní centrum Hloubětínská 55 na poplachový monitorovací systém (PMS) hl. m. Prahy Otevřít dokument