Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

9

ČÍslo Jednání Soubor
153/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
154/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
155/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
156/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
157/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
158/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 dokument
159/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
160/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
161/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
162/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
163/RMČ/2015 k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
164/RMČ/2015 k návrhu na prominutí dluhu na nájemném a bezdůvodném obohacení za užívání prostoru v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č.p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dokument
165/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s krátkodobým podnájmem části prostoru nesloužícího podnikání v objektu č. p. 1067 ulice Vlčkova, Praha 9 dokument
166/RMČ/2015 ke zprávě o kontrole výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ve dnech 10. a 12. března 2015 dokument
167/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu k pořádání kampaně Den Země a Setkání kultur s TSK hl. m. Prahy dokument
168/RMČ/2015 k návrhu na přijetí finančního daru od sponzora pro zajištění kampaně Dny Země na Praze 14 dokument
169/RMČ/2015 ke schválení darovací smlouvy pro přímou podporu DDM Praha 9 - Žákovské zastupitelstvo dokument
170/RMČ/2015 ke schválení darovací smlouvy pro finanční dar pro pořádání Staročeského jarmarku dokument
171/RMČ/2015 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy Z 764/00 pozemku parc. č. 2568 k. ú. Kyje z funkční plochy PZO/OV-B na všeobecně obytnou OV pro stavbu rodinného domu dokument
172/RMČ/2015 k podnětu na změnu č.Z 2832/00 územního plánu SÚ hl. m. Prahy - změnu závazné textové části územního plánu - přílohy č. 1 OOP č.6/2009 dokument
173/RMČ/2015 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy č. Z 722/00 - soulad se skutečným stavem pro čerpací stanice pohonných hmot v k. ú. Hloubětín dokument
174/RMČ/2015 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy č. Z 724/00 pro stavbu čerpací stanice pohonných hmot v k. ú. Kyje dokument
175/RMČ/2015 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru umístění stavby Sportovní hala - Hloubětín na pozemku parc. č. 1777/1 a souvisejících v k. ú. Hloubětín dokument
176/RMČ/2015 k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 dokument
177/RMČ/2015 k žádosti o finanční příspěvek spolku BON-HER BEACH dokument
178/RMČ/2015 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2014 dokument
179/RMČ/2015 k odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2015 dokument
180/RMČ/2015 k uzavření smluv o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými příspěvkovými organizacemi dokument
181/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, k posílení investičního fondu dokument
182/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, příspěvková organizace dokument
183/RMČ/2015 k partnerství v mezinárodních projektech dokument
184/RMČ/2015 k vyhodnocení otevřeného zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Park Pilská -1. Etapa dokument
185/RMČ/2015 k zahájení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14 dokument
186/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0426/2014/OSMI_OddMD/1050 ze dne 6. 10. 2014 na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14 dokument
187/RMČ/2015 k informaci o námitce uchazeče Refuel s.r.o. proti rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k VZ Projekční práce na projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55 dokument
188/RMČ/2015 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu (event. pronájmu) části pozemku parc. č. 2647/1 v k. ú. Hloubětín dokument
189/RMČ/2015 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k prodeji (event. pronájmu) pozemků parc. č. 733 a parc. č. 722/8 v k. ú. Hloubětín dokument
190/RMČ/2015 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2668/63 a části pozemku parc. č. 2668/1, k. ú. Kyje dokument