Samospráva ÚMČ Praha 14

9

Číslo Jednání Soubor
187/RMČ/2007 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce Zajištění ostrahy objektů městské části Praha 14 Otevřít dokument
186/RMČ/2007 k návrhu na zadání veřejné podlimitní zakázky Úklid, blokové čištění komunikací a jejich zimní údržba na území městské části Praha 14 spolu s vyprazdňováním odpadkových košů včetně odvozu a likvidace odpadů Otevřít dokument
185/RMČ/2007 k návrhu na zadání veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - dodávka informační techniky a nábytku Otevřít dokument
184/RMČ/2007 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace etapa A v ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
183/RMČ/2007 k návrhu na prodloužení termínu dokončení části díla úprava stávajících a výstavba nových chodníků Jiráskova čtvrť - 2. část Otevřít dokument
182/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene umístění plynového potrubí do pozemku parc. č. 946 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
181/RMČ/2007 k nabytí pozemků pod budovami ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
180/RMČ/2007 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc. č. 2886/2 a 2768/2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
179/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí příspěvku městské části Praha 14 na vybudování přečerpávací jímky splaškové kanalizace manželům Kunclovým Otevřít dokument
178/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plyn. potrubí do pozemků parc. č. 170, 2647/1 a 2676 v k. ú. Kyje se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s. Otevřít dokument
177/RMČ/2007 k žádosti MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků v k. ú. Hloubětín parc. č. 566/111, 545/5 a 675/6 o celkové výměře 10 000 m2 formou výběrového řízení Otevřít dokument
176/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisko městské části Praha 14 k převodu id. 7/48 pozemků parc. č. 232/227 a 232/222 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
175/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1072/187 v k. ú. Hloubětín společnosti Bydlení Hloubětín, s. r. o. Otevřít dokument
174/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2482 v k. ú. Hloubětín Stavebnímu bytovému družstvu budovatelů metra Otevřít dokument
173/RMČ/2007 k návrhu na realizaci nápisů na objekt Polikliniky, Gen. Janouška 902, Praha 9 Otevřít dokument
172/RMČ/2007 k návrhu výběrového řízení na akci: Úklid Parník ul. Gen. Janouška 902, Praha 9? a Ostraha Parník ul. Gen. Janouška 902, Praha 9 Otevřít dokument
171/RMČ/2007 k návrhu na schválení osoby znalce za účelem zpracování znaleckého posudku na zhodnocení budovy č. p. 902 v ulici Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
170/RMČ/2007 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 110.114 Kč odpovídající dluhu na nájemném za užívání nebytových prostor v ulici Doležalova č. p. 1051, Praha 9 Otevřít dokument
169/RMČ/2007 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených k 31. 12. 2006 na částku 22.353 Kč za užívání bytu v č. p. 753 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
168/RMČ/2007 k návrhu úpravy kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 1041-1046 na pozemcích parc. č. 221/47, 221/46, 221/45, 221/44, 221/43, 221/42 jiného vlastníka vše v k. ú. Černý Most mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Doležalova 1041-1046 za dohodnutou kupní cenu 38 478 840 Kč Otevřít dokument
167/RMČ/2007 k podané informaci o probíhající privatizaci bytových domů č. p. 1048 - 1053 v ulici Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
166/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1042,ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
165/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 905,ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
164/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1052 ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
163/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1043, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
162/RMČ/2007 k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu v ulici Maňákova 746, Praha 9 Otevřít dokument
161/RMČ/2007 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
160/RMČ/2007 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikost 2 + 1, č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
159/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
158/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1, č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
157/RMČ/2007 k zmocnění Rady městské části Praha 14 k schvalování rozpočtových opatření v souvislosti s přijetím dotací na základě rozhodnutí MPSV Otevřít dokument
156/RMČ/2007 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků ve vlastnictví a správě městské části Praha 14 za rok 2006 Otevřít dokument
155/RMČ/2007 ke zprávě o kontrole výkonu státní správy na úseku přestupkové agendy za I. pololetí roku 2005 Otevřít dokument
154/RMČ/2007 k návrhu na přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2007 Otevřít dokument
153/RMČ/2007 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2006 Otevřít dokument
152/RMČ/2007 k návrhu na schválení dohody o spolupráci v rámci projektu Centrum WELCOME - rekonstrukce objektu č. p. 969 ul. Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
151/RMČ/2007 4. rozpočtové opatření na rok 2007 Otevřít dokument
150/RMČ/2007 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2006 Otevřít dokument
149/RMČ/2007 k návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
148/RMČ/2007 k návrhu na úpravu a doplnění Organizačního řádu QS 55-01 V02R02 Otevřít dokument
147/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů z Programu rozvoje městské části Praha 14 v období 2004 - 2006 Otevřít dokument
146/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument