Samospráva ÚMČ Praha 14

90

Číslo Jednání Soubor
303/RMČ/2010 k projektu MČ Praha 14 - zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností Otevřít dokument
287/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
300/RMČ/2010 k návrhům obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy ve věci regulace umístění loterií a jiných podobných her a místních poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení Otevřít dokument
291/RMČ/2010 k výzvě Obvodního soudu pro Prahu 9, koho městská část Praha 14 preferuje jako nájemce bytu v č. p. 736 ulice Bobkova, Praha 9 po zrušení práva společného nájmu bytu Otevřít dokument
302/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí grantových prostředků v sociální oblasti pro rok 2010 a podpory základních škol zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
295/RMČ/2010 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
304/RMČ/2010 k vyhodnocení veřejné zakázky Dokončení rekonstrukce školního hřiště ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21, odst., 1 písm. f) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
293/RMČ/2010 k návrhu na úplatný převod objektů č. p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 a pozemků parc. č. 232/120, 232/119 k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. Otevřít dokument
305/RMČ/2010 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Hostavice, areál zámeckého parku, parc. č. 145, Praha 9, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
301/RMČ/2010 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro obyvatelky městské části Praha 14 Otevřít dokument
309/RMČ/2010 k návrhu na zahájení jednání o vypořádání spoluvlastnických vztahů k pozemkům zapsaným na LV 2003 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
307/RMČ/2010 k návrhu na odejmutí pozemků parc. č. 566/9 a 566/10, k. ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
289/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s prodloužením provozní doby venkovního občerstvení pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
313/RMČ/2010 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2647/2, k. ú. Kyje společnosti Pražská plynárenská, a. s. Otevřít dokument
312/RMČ/2010 k záměru realizovat směnu pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, za pozemky parc. č. 1072/196, parc. č. 1072/198 a parc. č. 1072/241, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
297/RMČ/2010 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
306/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení optické sítě Pragonet do pozemků parc. č. 931, 933, 939/1, 940/3 a 1014, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
299/RMČ/2010 k provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku zdravotnictví Otevřít dokument
311/RMČ/2010 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1760, díl č. 12 o výměře 480 m2 v k. ú. Kyje dohodou Otevřít dokument
308/RMČ/2010 k návrhu na odejmutí ideální 1/2 pozemku parc. č. 2575/58, k. ú. Kyje, ze svěřené správy městské části Praha 14 Otevřít dokument
315/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí věcných darů MŠ Obláček, Praha 9 - Černý Most II., Šebelova 874 Otevřít dokument
318/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace žadatelů o byt přidělením bytu z kvóty bytů hl. m. Prahy určených pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
316/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k otevření pátého oddělení školní družiny od školního roku 2010/2011 v ZŠ Bří Venclíků 1040, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
314/RMČ/2010 k návrhu na revokaci usnesení č. 232/RMČ/2010 ze dne 4. 5. 2010 a k zveřejnění nového záměru a následného uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 737/4 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
317/RMČ/2010 k návrhu na prodloužení lhůty ke zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská Otevřít dokument
294/RMČ/2010 k návrhu na obnovení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1312 ul. Tálinská, Praha 9 na dobu určitou 5 let s možností dalšího prodloužení Otevřít dokument
296/RMČ/2010 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 pro funkční období od roku 2010 do roku 2014 Otevřít dokument
298/RMČ/2010 k návrhu změny Statutu hl. m. Prahy Otevřít dokument
288/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 z kvóty Magistrátu hlavního města Prahy Otevřít dokument
310/RMČ/2010 k návrhu na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 7406/805207 na pozemcích parc. č. 2685, 2686, 2687 a 2688, pod budovou č. p. 919-922, v k. ú. Hloubětín, Ing. Ivanu Hodkovi a pí Nikole Hodkové, majitelům bytové jednotky č. 922/109 Otevřít dokument
292/RMČ/2010 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 115.803 Kč váznoucí na bytě v č. p. 753 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
290/RMČ/2010 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument