Samospráva ÚMČ Praha 14

91

Číslo Jednání Soubor
347/RMČ/2010 k předložení nabídky na služby pro příjemce podpory v OPŽP - ZŠ Gen. Janouška - energetické úspory MČ Praha 14 - poradenská a konzultační činnost při realizaci projektu Otevřít dokument
339/RMČ/2010 k návrhu na ukončení smluvních vztahů výpovědí s firmou MERIBEL, s. r. o. Otevřít dokument
353/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 708/1 v k. ú. Hloubětín za účelem zřízení parkovacích stání Otevřít dokument
348/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení do pozemku parc. č. 2821, k. ú. Kyje Otevřít dokument
334/RMČ/2010 k návrhu na pověření živnostenského odboru Otevřít dokument
341/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce chodníků Mochovská - Zelenečská dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. Otevřít dokument
354/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 221/2 o výměře cca 20 000 m2 v k. ú. Černý Most za pozemky v k. ú. Letňany ve vlastnictví společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a. s. Otevřít dokument
342/RMČ/2010 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Bytové domy PANORAMA KYJE III Otevřít dokument
343/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby Hotel Alex na pozemku parc. č. 837/2 a 837/3 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
325/RMČ/2010 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 748 ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
328/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
329/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 774, Kardašovská ul. Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
355/RMČ/2010 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec panu Zbyňkovi Vránovi od 22. 8. 2010 Otevřít dokument
346/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen v souvislosti se stavbou č. 0053 Vysočanská radiála 3. etapa Otevřít dokument
333/RMČ/2010 k návrhu na jmenování vedoucího ekonomického odboru Otevřít dokument
327/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 771, Rochovská ul., Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
350/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 263/7, 263/11, 263/10 v k. ú. Hloubětín o velikosti 800 - 1000 m2 za účelem zřízení zázemí zahradnické firmy Otevřít dokument
345/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k jižnímu výjezdu v souvislosti s dopravní obslužností víceúčelového obchodně - společenského centra Černý Most - III.etapa Otevřít dokument
332/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti do nebytových prostor v objektu č. p. 749 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
322/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
324/RMČ/2010 k návrhu na znovupřidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
320/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
337/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení SK karate shotokan Neratovice - Hloubětín ve výši 20.000 Kč Otevřít dokument
331/RMČ/2010 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 4.088 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 749 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
319/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
330/RMČ/2010 k návrhu na souhlas se změnou doby nájmu pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 695 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
340/RMČ/2010 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi ZŠ Chvaletická 918 a Soukromou odbornou školou START, s. r. o. na pronájem učeben a souvisejících prostor v budově č. p. 918, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
351/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2670/13 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
338/RMČ/2010 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi ZŠ Bří Venclíků 1140 a panem Jiřím Mamicou ve věci dlouhodobého pronájmu tenisových kurtů Otevřít dokument
336/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
344/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby Rozšíření stávajícího obchodního domu IKEA v Praze 14 - Černý Most Otevřít dokument
321/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
349/RMČ/2010 k pronájmu části pozemku parc. č. 175 v k. ú. Kyje za účelem umístění firemního reklamního poutače Otevřít dokument
352/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2668/63 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
326/RMČ/2010 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 745 ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
335/RMČ/2010 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
323/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument