Samospráva ÚMČ Praha 14

91

Číslo Jednání Soubor
476/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
477/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 849, ul. Gen. Janouška, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
478/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
479/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
480/RMČ/2014 k návrhu na poskytnutí krátkodobého ubytování v č. p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
481/RMČ/2014 k udělení souhlasu s uvedením bytu č. 4 městské části Praha 14 Maňákova 746/15, Praha 9, jako sídla SPORT CLUB SPIRIT, z. s. Otevřít dokument
482/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
483/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s prominutím smluvní pokuty za rok 2014 a zveřejnění adresného záměru na pronájem prostor v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
484/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy pro nově založenou společnost Endokrinologie Černý Most, s. r. o. do prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
485/RMČ/2014 k návrhu na postoupení pohledávek Otevřít dokument
486/RMČ/2014 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce kancelářských prostor příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní Otevřít dokument
487/RMČ/2014 ke zprávě o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014 (září 2014) Otevřít dokument
488/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Bruselu Otevřít dokument
489/RMČ/2014 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2014 Otevřít dokument
490/RMČ/2014 k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
491/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917, Praha 9 Otevřít dokument
492/RMČ/2014 k návrhu na souhlas o povolení navýšení počtu žáků ve IV. třídě Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
493/RMČ/2014 ke zřízení speciální třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v MŠ Chvaletická Otevřít dokument
496/RMČ/2014 ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 1695/1, díl č. 3, o výměře 290 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
497/RMČ/2014 ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 2016, díl č. 55, o výměře 450 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
498/RMČ/2014 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2717/1, k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního poutače Otevřít dokument
499/RMČ/2014 k uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. č. 881/1, k. ú. Hostavice, dvě hřiště, chodníky, sadové úpravy a mobiliář se společností Skanska, a. s., jako dárcem Otevřít dokument
500/RMČ/2014 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1072/123 o výměře 365 m 2 , k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
501/RMČ/2014 k ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 110/1 v k. ú. Kyje dohodou Otevřít dokument
502/RMČ/2014 k pronájmu části pozemku parc. č. 2670/24 v k. ú. Kyje, z majetku HMP za účelem vybudování modelářské offroad dráhy pro RC modely aut Otevřít dokument
503/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0174/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektuEnergetickáúsporabudovyMŠGenerálaJanouška Otevřít dokument
504/RMČ/2014 k úpravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce EnergetickáúsporabudovyMŠPaculova Otevřít dokument
505/RMČ/2014 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu Sníženíenergetickénáročnostistavby-sportovnívolnočasovézařízeníMČPraha14 Otevřít dokument
506/RMČ/2014 k zahájení otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce na stavební práce SníženíenergetickénáročnostibudovPavilonu1.stupněZŠChvaletická-Praha14 Otevřít dokument
507/RMČ/2014 k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení na území m. č. Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
508/RMČ/2014 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávkainteraktivníchtabulíspříslušenstvímaprojekčníchinteraktivníchkostek Otevřít dokument
509/RMČ/2014 k návrhu na zakoupení služebního užitkového vozu PEUGEOT EXPERT Otevřít dokument
510/RMČ/2014 ke změně člena hodnotící komise k jednacímu řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh dle ustanovení § 23 odst. 6 ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na služby ProjekčníprácenaprojektuKomunitnícentrumHloubětínská55 Otevřít dokument