Samospráva ÚMČ Praha 14

91

Číslo Jednání Soubor
546/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dohody o partnerství a spolupráci s OS JAHODA Otevřít dokument
547/RMČ/2006 VIII. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
548/RMČ/2006 k návrhu odpovědi na dopis na výměnu oken v ulici Rochovská č. p. 757 - 763, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
549/RMČ/2006 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 pro rok 2007 Otevřít dokument
550/RMČ/2006 k návrhu navýšení rozpočtu městské části Praha 14 na pokrytí zvýšených nákladů cen energií v roce 2006 pro ZŠ a MŠ a na šatní skříňky v ZŠ Bří Venclíků Otevřít dokument
551/RMČ/2006 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a dalších rizik městské části Praha 14 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
552/RMČ/2006 k návrhu na prominutí smluvních pokut za pozdní úhradu nájemného Otevřít dokument
553/RMČ/2006 k návrhu na řešení bytové situace žadatele o byt přidělením bytu z kvóty bytů hl. m. Prahy určených pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
554/RMČ/2006 k návrhu na odpis nedobytných pohledávek Otevřít dokument
555/RMČ/2006 k návrhu na řešení bytové situace dvou zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 z důvodu veřejného zájmu Otevřít dokument
556/RMČ/2006 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka počítačů Otevřít dokument
557/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 737 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Rochovská 759, Praha 9 Otevřít dokument
558/RMČ/2006 k žádosti na zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu nám. Plk.Vlčka č. p. 684, Praha 9 Otevřít dokument
559/RMČ/2006 k návrhu na změnu doby nájmu bytu v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
560/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + kk, I. kategorie v domě č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
561/RMČ/2006 k návrhu na revokaci usnesení č. 258/RMČ/2006 z 81. jednání Rady městské části Praha 14 ze dne 25. 4. 2006 Otevřít dokument
562/RMČ/2006 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu projektu Centrum pro vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - stavební práce Otevřít dokument
563/RMČ/2006 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2145 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
564/RMČ/2006 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2161 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
565/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem zahrádky v zahrádkářské kolonii v ulici Borská , díl č. 52, umístěné na pozemku parc. č. 2017 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
566/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění optického kabelu do pozemků parc. č. 1695/1 a 2886/1, k. ú. Kyje a k vydání souhlasu s uložením kabelu do pozemků parc. č. 2889/1 a 2889/21, k. ú. Kyje Otevřít dokument
567/RMČ/2006 k žádosti MF ČR o vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 708/38, 708/39 a 2468/2, vše k. ú. Hloubětín do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
568/RMČ/2006 k návrhu na bezúplatný převod informačních stojanů z účetní evidence městské části Praha 14 na ZŠ a MŠ na městské části Praha 14 Otevřít dokument
569/RMČ/2006 ke změně výše příplatku za vedení ředitelům ZŠ Vybíralova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická v souladu se schválenou instrukcí Otevřít dokument
570/RMČ/2006 k návrhu na doplnění usnesení Rady městské části Praha 14 č. 462/RMČ/2006 ze dne 8. 8. 2006 k návrhu na poskytnutí finanční podpory ve výši 20.000 Kč na projekt Plavecko-běžecký pohár 2006-2007 Otevřít dokument
571/RMČ/2006 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2005/2006 v oblasti hlavní činnosti Otevřít dokument
545/RMČ/2006 k informaci o plnění, ú,kolů Rady a Zastupitelstva městské čá,sti Praha 14 Otevřít dokument