Samospráva ÚMČ Praha 14

92

Číslo Jednání Soubor
388/RMČ/2010 k návrhu na schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
371/RMČ/2010 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 10 Otevřít dokument
370/RMČ/2010 k opravě vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu Otevřít dokument
374/RMČ/2010 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce Úklid motoristických a nemotoristických komunikací Otevřít dokument
373/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodání skateboardových překážek dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. Otevřít dokument
383/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru CRYSTAL TOWERS - Hloubětín na území městské části Praha 9 Otevřít dokument
384/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr SOKP, stavba 510 Satalice - Běchovice Otevřít dokument
367/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
358/RMČ/2010 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 1071 ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
382/RMČ/2010 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k návrhu změn vlny 07 ÚP SÚ HMP - změny č. Z 1891/07 a Z 1918/07 Otevřít dokument
379/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 2666, k. ú. Hloubětín paní Danuši Šírkové Otevřít dokument
385/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/KS OÚR/007 - Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 1. etapa Otevřít dokument
369/RMČ/2010 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 a Sportovním klubem Spectrum Praha o. s. na pronájem softbalového hřiště Otevřít dokument
359/RMČ/2010 k návrhu na jednostranné zvýšení nájemného za užívání bytu dle zákona č. 107/2006 Sb. od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 Otevřít dokument
372/RMČ/2010 k přípravě realizace založení obchodní společnosti s účastí městské části Praha 14 a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. za účelem zajištění úklidu komunikací, údržby veřejné zeleně a nakládání s odpady na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
376/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2681 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Kyje za účelem zřízení parkovacího stání s panem Václavem Hrubešem Otevřít dokument
368/RMČ/2010 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
363/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
386/RMČ/2010 k informaci o zahájení provozu 2 tříd Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 v objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
364/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 386, ul. Na Vyhlídce, Praha 9 - Prosek s dispozičním právem k tomuto bytu poskytnutým městskou částí Praha 9 městské části Praha 14 Otevřít dokument
378/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru na směnu pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, za pozemky parc. č. 1072/196, parc. č. 1072/198 a parc. č. 1072/241, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
360/RMČ/2010 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9 do osobního vlastnictví Otevřít dokument
389/RMČ/2010 k návrhu na opakované zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská Otevřít dokument
362/RMČ/2010 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
387/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 7.000 Kč Mateřské škole JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
357/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
380/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností UPC Česká republika, a. s. Otevřít dokument
381/RMČ/2010 k zařazení investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011, střednědobého výhledu do roku 2016 a dlouhodobého rozpočtového výhledu do roku 2021 do programu GINIS-PRO Otevřít dokument
366/RMČ/2010 k návrhu na odpis nedobytných pohledávek Otevřít dokument
365/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách objektu č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
375/RMČ/2010 ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 2020, o výměře 385 m2 v ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
361/RMČ/2010 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
377/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 117, k. ú. Černý Most, na které je vybudován přístřešek provozovny Šenk na Rajské Otevřít dokument
388/RMČ/2010 k návrhu na schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
371/RMČ/2010 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 10 Otevřít dokument
370/RMČ/2010 k opravě vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu Otevřít dokument
374/RMČ/2010 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce Úklid motoristických a nemotoristických komunikací Otevřít dokument
373/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodání skateboardových překážek dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. Otevřít dokument
383/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru CRYSTAL TOWERS - Hloubětín na území městské části Praha 9 Otevřít dokument
384/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr SOKP, stavba 510 Satalice - Běchovice Otevřít dokument
367/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
358/RMČ/2010 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 1071 ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
382/RMČ/2010 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k návrhu změn vlny 07 ÚP SÚ HMP - změny č. Z 1891/07 a Z 1918/07 Otevřít dokument
379/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 2666, k. ú. Hloubětín paní Danuši Šírkové Otevřít dokument
385/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/KS OÚR/007 - Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 1. etapa Otevřít dokument
369/RMČ/2010 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 a Sportovním klubem Spectrum Praha o. s. na pronájem softbalového hřiště Otevřít dokument
359/RMČ/2010 k návrhu na jednostranné zvýšení nájemného za užívání bytu dle zákona č. 107/2006 Sb. od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 Otevřít dokument
372/RMČ/2010 k přípravě realizace založení obchodní společnosti s účastí městské části Praha 14 a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. za účelem zajištění úklidu komunikací, údržby veřejné zeleně a nakládání s odpady na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
376/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2681 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Kyje za účelem zřízení parkovacího stání s panem Václavem Hrubešem Otevřít dokument
368/RMČ/2010 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
363/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
386/RMČ/2010 k informaci o zahájení provozu 2 tříd Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 v objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
364/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 386, ul. Na Vyhlídce, Praha 9 - Prosek s dispozičním právem k tomuto bytu poskytnutým městskou částí Praha 9 městské části Praha 14 Otevřít dokument
378/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru na směnu pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, za pozemky parc. č. 1072/196, parc. č. 1072/198 a parc. č. 1072/241, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
360/RMČ/2010 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9 do osobního vlastnictví Otevřít dokument
389/RMČ/2010 k návrhu na opakované zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská Otevřít dokument
362/RMČ/2010 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
387/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 7.000 Kč Mateřské škole JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
357/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
380/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností UPC Česká republika, a. s. Otevřít dokument
381/RMČ/2010 k zařazení investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011, střednědobého výhledu do roku 2016 a dlouhodobého rozpočtového výhledu do roku 2021 do programu GINIS-PRO Otevřít dokument
366/RMČ/2010 k návrhu na odpis nedobytných pohledávek Otevřít dokument
365/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách objektu č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
375/RMČ/2010 ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 2020, o výměře 385 m2 v ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
361/RMČ/2010 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
377/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 117, k. ú. Černý Most, na které je vybudován přístřešek provozovny Šenk na Rajské Otevřít dokument
356/RMČ/2010 k návrhu na podání žádostí a spolufinancování projektu na realizaci Zateplení objektu ZŠ Vybíralova 964, k. ú. Černý Most, Praha 14 v rámci programu Zelená úsporám Otevřít dokument
356/RMČ/2010 k návrhu na podání žádostí a spolufinancování projektu na realizaci Zateplení objektu ZŠ Vybíralova 964, k. ú. Černý Most, Praha 14 v rámci programu Zelená úsporám Otevřít dokument