Samospráva ÚMČ Praha 14

93

Číslo Jednání Soubor
422/RMČ/2010 na souhlas o povolení navýšení maximálního počtu žáků ve třídách 4. ročníku ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
421/RMČ/2010 na pronájem jednoho lůžka v ubytovně MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most I. od 1. 9. 2010 Otevřít dokument
415/RMČ/2010 k zveřejnění adresného záměru na pronájem pozemků parc. č. 2252 a 2251 v k. ú. Kyje pro umístění minigolfového hřiště Otevřít dokument
394/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č.p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
413/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby: Řadové rodinné domy na pozemcích parc. č. 940, 945, 946 a 2567/2 v k.ú. Hloubětín při ul. Mochovské Otevřít dokument
418/RMČ/2010 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynovodu do pozemků parc. č. 2255/1, 2256, 2768/1, 2770, 2772, 2773/1, 2774, 2775, 2776, 2777, 2779/1, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2801 a 2884, k. ú. Kyje Otevřít dokument
409/RMČ/2010 ke stanovisku městské části Praha 14 k návrhu vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku ze vstupného a o místním poplatku z ubytovací kapacity Otevřít dokument
420/RMČ/2010 k uzavření 2. dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen v souvislosti se stavbou č. 0053 Vysočanská radiála 3. etapa Otevřít dokument
426/RMČ/2010 k žádosti o.s. Cikne Čhave o finanční podporu projektu Romský talent 2010 Otevřít dokument
412/RMČ/2010 k vyjádření MČ Praha 14 k námitce podané Nadací Mezinárodního domu modliteb v Praze uplatněné ke konceptu územního plánu Otevřít dokument
414/RMČ/2010 na vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu: Rekonstrukce chodníků Mochovská - Zelenečská Otevřít dokument
393/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+1, v domě v č.p. 777, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
399/RMČ/2010 k žádosti o vrácení jistiny 10.000,- - Kč a kolku 500,- -Kč po odstoupení nájemce od Smlouvy o převodu jednotky v ulici Kardašovská čp. 668, Praha 9 Otevřít dokument
405/RMČ/2010 na poskytnutí finančního daru obci Višňová ve výši 50. 000,- Kč Otevřít dokument
424/RMČ/2010 k návrhu na zklidnění ulice Rožmberská Otevřít dokument
425/RMČ/2010 na odměnu řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
404/RMČ/2010 ke změně ve využití finančního daru poskytnutého paní Haně Hanušové Otevřít dokument
410/RMČ/2010 k vybavení kuchyně v rámci: Rekonstrukce objektu MŠ Sadská č.p. 530, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
400/RMČ/2010 na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách v objektu č.p. 765 ulice Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
407/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
406/RMČ/2010 na poskytnutí finančního příspěvku Občanské poradně Praha Otevřít dokument
402/RMČ/2010 k doplnění člena Komise Projektu Zdravá Městská část - Místní agenda 21 Otevřít dokument
417/RMČ/2010 k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2666, k. ú. Hloubětín s paní Danuší Šírkovou Otevřít dokument
403/RMČ/2010 k ověřeným problémům Zdravé městské části Praha 14 Otevřít dokument
396/RMČ/2010 na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. a podle § 711 odst. 2, písm. b) c) d) obč. zák. Otevřít dokument
419/RMČ/2010 k uzavření dohody o zániku předkupního práva k pozemku parc. č. 1072/145 a budově č. p. 590 na tomto pozemku v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
401/RMČ/2010 k informaci o uprázdnění mandátu člena zastupitelstva Otevřít dokument
392/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + kk v č.p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
416/RMČ/2010 k prodeji spoluvlastnického podílu ve výši 4131/751295 na pozemcích parc. č. 2693, 2694 a 2695 pod budovou č. p. 923-927, v k. ú. Hloubětín, majitelům bytové jednotky č. 926/86 Otevřít dokument
408/RMČ/2010 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
397/RMČ/2010 na slevu nájemného a úhrad za užívání bytu č. 6 v č.p. 745 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
411/RMČ/2010 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Hloubětínská č.p. 700, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
423/RMČ/2010 k požadavku MČ Praha 14 na zařazení železniční zastávky Rajská zahrada mezi priority železniční dopravy na území hl.m. Prahy a na urychlení její výstavby Otevřít dokument
391/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů m.č. Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1+1 v domě č.p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
395/RMČ/2010 k žádosti o znovu přidělení bytu v č.p. 736 ulice Bobkova Praha 9 Otevřít dokument
398/RMČ/2010 k návrhu na revokaci usnesení č. 329/RMČ/2010 ze dne 29. 6. 2010 Otevřít dokument
422/RMČ/2010 na souhlas o povolení navýšení maximálního počtu žáků ve třídách 4. ročníku ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
421/RMČ/2010 na pronájem jednoho lůžka v ubytovně MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most I. od 1. 9. 2010 Otevřít dokument
415/RMČ/2010 k zveřejnění adresného záměru na pronájem pozemků parc. č. 2252 a 2251 v k. ú. Kyje pro umístění minigolfového hřiště Otevřít dokument
394/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č.p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
413/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby: Řadové rodinné domy na pozemcích parc. č. 940, 945, 946 a 2567/2 v k.ú. Hloubětín při ul. Mochovské Otevřít dokument
418/RMČ/2010 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynovodu do pozemků parc. č. 2255/1, 2256, 2768/1, 2770, 2772, 2773/1, 2774, 2775, 2776, 2777, 2779/1, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2801 a 2884, k. ú. Kyje Otevřít dokument
409/RMČ/2010 ke stanovisku městské části Praha 14 k návrhu vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku ze vstupného a o místním poplatku z ubytovací kapacity Otevřít dokument
420/RMČ/2010 k uzavření 2. dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen v souvislosti se stavbou č. 0053 Vysočanská radiála 3. etapa Otevřít dokument
426/RMČ/2010 k žádosti o.s. Cikne Čhave o finanční podporu projektu Romský talent 2010 Otevřít dokument
412/RMČ/2010 k vyjádření MČ Praha 14 k námitce podané Nadací Mezinárodního domu modliteb v Praze uplatněné ke konceptu územního plánu Otevřít dokument
414/RMČ/2010 na vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu: Rekonstrukce chodníků Mochovská - Zelenečská Otevřít dokument
393/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+1, v domě v č.p. 777, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
399/RMČ/2010 k žádosti o vrácení jistiny 10.000,- - Kč a kolku 500,- -Kč po odstoupení nájemce od Smlouvy o převodu jednotky v ulici Kardašovská čp. 668, Praha 9 Otevřít dokument
405/RMČ/2010 na poskytnutí finančního daru obci Višňová ve výši 50. 000,- Kč Otevřít dokument
424/RMČ/2010 k návrhu na zklidnění ulice Rožmberská Otevřít dokument
425/RMČ/2010 na odměnu řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
404/RMČ/2010 ke změně ve využití finančního daru poskytnutého paní Haně Hanušové Otevřít dokument
410/RMČ/2010 k vybavení kuchyně v rámci: Rekonstrukce objektu MŠ Sadská č.p. 530, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
400/RMČ/2010 na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách v objektu č.p. 765 ulice Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
407/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
406/RMČ/2010 na poskytnutí finančního příspěvku Občanské poradně Praha Otevřít dokument
402/RMČ/2010 k doplnění člena Komise Projektu Zdravá Městská část - Místní agenda 21 Otevřít dokument
417/RMČ/2010 k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2666, k. ú. Hloubětín s paní Danuší Šírkovou Otevřít dokument
403/RMČ/2010 k ověřeným problémům Zdravé městské části Praha 14 Otevřít dokument
396/RMČ/2010 na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. a podle § 711 odst. 2, písm. b) c) d) obč. zák. Otevřít dokument
419/RMČ/2010 k uzavření dohody o zániku předkupního práva k pozemku parc. č. 1072/145 a budově č. p. 590 na tomto pozemku v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
401/RMČ/2010 k informaci o uprázdnění mandátu člena zastupitelstva Otevřít dokument
392/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + kk v č.p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
416/RMČ/2010 k prodeji spoluvlastnického podílu ve výši 4131/751295 na pozemcích parc. č. 2693, 2694 a 2695 pod budovou č. p. 923-927, v k. ú. Hloubětín, majitelům bytové jednotky č. 926/86 Otevřít dokument
408/RMČ/2010 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
397/RMČ/2010 na slevu nájemného a úhrad za užívání bytu č. 6 v č.p. 745 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
411/RMČ/2010 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Hloubětínská č.p. 700, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
423/RMČ/2010 k požadavku MČ Praha 14 na zařazení železniční zastávky Rajská zahrada mezi priority železniční dopravy na území hl.m. Prahy a na urychlení její výstavby Otevřít dokument
391/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů m.č. Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1+1 v domě č.p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
395/RMČ/2010 k žádosti o znovu přidělení bytu v č.p. 736 ulice Bobkova Praha 9 Otevřít dokument
398/RMČ/2010 k návrhu na revokaci usnesení č. 329/RMČ/2010 ze dne 29. 6. 2010 Otevřít dokument
390/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby pro příjemce podpory v OPŽP - ZŠ Gen. Janouška - energetické úspory MČ Praha 14 - poradenská a konzultační činnost při realizaci projektu
390/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby pro příjemce podpory v OPŽP - ZŠ Gen. Janouška - energetické úspory MČ Praha 14 - poradenská a konzultační činnost při realizaci projektu