Samospráva ÚMČ Praha 14

93

Číslo Jednání Soubor
617/RMČ/2006 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku paní Věře Janečkové, trvale hlášené na adrese Vašátkova 1032, Praha 9 Otevřít dokument
616/RMČ/2006 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Centrum pro vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - stavební práce Otevřít dokument
615/RMČ/2006 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem zahrady na pozemku parc. č. 2832 a části pozemku parc. č. 1760, díl č. 3, k. ú. Kyje v zahrádkářské kolonii v ulici Borská výpovědí Otevřít dokument
614/RMČ/2006 k návrhu na ukončení nájemních smluv výpovědí z důvodu hrubého porušení smluvního vztahu Otevřít dokument
613/RMČ/2006 k návrhu ke zveřejnění záměrů na pronájem zahrádek umístěných na pozemcích parc. č. 110, 113 a 115 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
612/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění optického kabelu do pozemků parc. č. 1695/1 a 2886/1, k. ú. Kyje a k vydání souhlasu s uložením kabelu do pozemků parc. č. 2889/1 a 2889/21, k. ú. Kyje Otevřít dokument
611/RMČ/2006 k návrhu na schválení zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1 + 1 v č. p. 645, Kbelská ul., Praha 9 v souladu se zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 s podmínkou odkoupení pohledávek a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu Otevřít dokument
610/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 746, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
609/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
608/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
607/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 746, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
606/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
605/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu a úpravu nájemného v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
604/RMČ/2006 k návrhu na pronájem obytné místnosti v ubytovně č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
603/RMČ/2006 k návrhu na určení pořadí došlých nabídek a uzavření nájemní smlouvy s účastníkem výběrového řízení podle určeného pořadí na pronájem části nebytových prostor v objektu č. p. 969 ul. Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
602/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 736 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
601/RMČ/2006 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 8.445 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 692 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
600/RMČ/2006 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zákoníku Otevřít dokument
599/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 26.069 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 491 v ulici Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
598/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí peněžního daru k pořádání soutěže SAMC a peněžního daru k zajištění orchestrálních partů Otevřít dokument
597/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatků k dvěma darovacím smlouvám mezi městskou částí Praha 14 a společností Belstav Praha, s. r. o. a městskou částí Praha 14 a společností Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
596/RMČ/2006 k návrhu na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 oddáváním v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
595/RMČ/2006 k návrhu na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním doložek na listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
594/RMČ/2006 k návrhu jednacího a volebního řádu pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
593/RMČ/2006 X. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
592/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument