Samospráva ÚMČ Praha 14

94

Číslo Jednání Soubor
428/RMČ/2010 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek Otevřít dokument
442/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na Dodání skateboardových překážek Otevřít dokument
445/RMČ/2010 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k umístění stavby souboru RD Nad Rajskou zahradou na pozemku parc. č. 1389/3, 1389/234 a 1389/235 v k. ú. Hloubětín při ul. Za Černým Mostem Otevřít dokument
444/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/KS OÚR/009 na akci Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Hostavice, areál Zámeckého parku, parc. č. 145, Praha 9, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
448/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1695/1 v k. ú. Kyje se společností outdoor akzent, s. r. o. Otevřít dokument
433/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách - byt. jednotky č. 8 v 5. nadzemním podlaží objektu č. p. 844 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
429/RMČ/2010 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek Otevřít dokument
446/RMČ/2010 k návrhu na prominutí smluvní pokuty a odsouhlasení splátkového kalendáře na úhradu nájemného za užívání pozemku parc. č. 1760 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
435/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
438/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
436/RMČ/2010 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
437/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 774, Kardašovská ul. Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
434/RMČ/2010 k návrhu na rekolaudaci nebytových prostor (byt. jednotky č. 8) - kanceláří se zázemím o celkové výměře 104,57 m2 v 5. nadzemním podlaží objektu č. p. 844 ulice Gen. Janouška, Praha 9, na byt o velikosti 4 + 1 Otevřít dokument
431/RMČ/2010 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 59.709 Kč váznoucí na nebytovém prostoru v objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
447/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje se společností Outdoor Space Media, s. r. o. Otevřít dokument
450/RMČ/2010 k odkoupení technického vybavení po skončení funkčního období členů Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
449/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 1072/175 v k. ú. Hloubětín a parc. č. 93/1 v k. ú. Černý Most se společností Pragoplakát, s. r. o. Otevřít dokument
439/RMČ/2010 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
427/RMČ/2010 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek Otevřít dokument
440/RMČ/2010 plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2010 Otevřít dokument
432/RMČ/2010 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. a podle § 711 odst. 2, písm. b), c), d) obč. zák. Otevřít dokument
441/RMČ/2010 k žádosti na poskytnutí finanční podpory na účast na Mistrovství Evropy v gymnastice Otevřít dokument
430/RMČ/2010 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 22. 1. 2007 Otevřít dokument
443/RMČ/2010 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro Sportovní areál ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument