ÚMČ P14

Varování obyvatelstva - sirény

SirényPovinnost hl. m. Prahy zabezpečit varování obyvatelstva vyplývá z § 15 zákona č. 239/2000 Sb. a Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 článek 61, kterým je Česká republika vázána jako jednoho ze základních opatření ochrany obyvatelstva. Základním prostředkem pro vyhlašování varovných signálů v ČR jsou poplachové sirény.

Varování obyvatelstva před hrozícím nebo vzniklým nebezpečím je jedním ze základních opatření k jeho ochraně, to je ochraně jeho zdraví, života a majetku.