ÚMČ P14

Informace

Dětské skupiny

Dětské skupiny jsou určeny pro děti od dvou do tří let a provozují je MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova.

Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol zřízených MČ Praha 14

O přijímání k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel mateřské školy dle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

ZÁPISY DO MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021

Zápisy do mateřských škol se uskuteční v období od 2. května do 16. května 2020.

PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2020

Koronavirová krize mimo jiné ovlivnila i původně stanovené termíny letního provozu mateřských škol v Praze 14. Po dohodě s vedením městské části ředitelky jednotlivých zařízení rozhodly, že MŠ (vyjma MŠ Šebelova a MŠ Chvaletická) budou otevřeny od 7. do 31. července 2020. Děti navštěvující školy, které budou v červenci uzavřené, si mezi sebou rozdělí zařízení, jež zůstanou otevřena. V měsíci srpnu budou mimo provoz všechny MŠ Prahy 14. Podrobnější informace zveřejní příslušné školky na svých webových stránkách.

Kontakty na 10 mateřských škol zřizovaných MČ Praha 14 naleznete zde.

Výše příspěvku v mateřských školách:

V zákoně č. 561/2014 ve znění pozdějších předpisů se stanovuje: Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělávání lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy speciální se v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaným státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.

Do které školy přihlásit dítě?
Povinnost přihlásit dítě ke školní docházce je dána školským zákonem a to do školy podle spádové oblasti. Jejich přehled v městské části Praha 14 je zveřejněn na našich webových stránkách v sekci školství.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé či neovládá český jazyk a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku odloží ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře začátek povinné školní docházky o jeden rok. V tomto okamžiku mají zákonní zástupci dvě možnosti. Dítě opakuje poslední rok předškolního vzdělávání nebo ho rodiče mohou přihlásit do přípravné třídy. Tendence rodičů ponechat dítě o rok déle v mateřské škole a prodloužit mu tzv. „bezstarostné dětství“ nebývá vždy šťastným řešením. Dítě tak může ztratit rok a nemusí být na vstup do školy o nic lépe připravené.V přípravných třídách, které jsou jakýmsi nultým ročníkem, je dítě pozvolným individuálním tempem připravováno na povinnou školní docházku s velkou šancí vyrovnat jeho nerovnoměrný vývoj. Napomáhá tomu i maximální počet 15 dětí v přípravné třídě na rozdíl od počtu až 28 dětí ve třídě mateřské školy.

Přípravné třídy 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 jsou otevřené: 1 přípravná třída ZŠ Gen. Janouška, 1 přípravná třída v ZŠ Vybíralova, 1 přípravná třída v ZŠ Bří. Venclíků a 1 přípravná třída v ZŠ Šimanovská.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol (tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. dubna 2019)

Zápisy do ZŠ ve školním roce 2020/2021

V tabulce níže naleznete informace o tom, v jaké dny bude možné do místních základních škol zapsat budoucí prvňáčky. Podrobné informace školy zveřejňují na svých webových stránkách.

Název školy Termíny zápisů
ZŠ Chvaletická 15. 4. 2020
ZŠ Bratří Venclíků 6. 4. 2020 od 14 do 18 hodin (náhradní termín 20. 4. 2020 od 14 do 16 hodin)
ZŠ Gen. Janouška 1. 4. 2020 od 13 do 18 hodin (náhradní termín 8. 4. 2020 od 14 do 17 hodin)
ZŠ Hloubětín 16. 4. 2020 (náhradní termín 23. 4. 2020)
ZŠ Šimanovská 16. 4. 2020 od 14 do 17.30 hodin (náhradní termín 22. 4. 2020 od 14 do 16 hodin)
ZŠ Vybíralova 6. 4. a 7. 4. 2020 od 13 do 18 hodin

 

a. ve vztahu ke školám a školským zařízením

Zákony (v platném znění)

 • Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády (v platném znění)

 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání

Vyhlášky (v platném znění)

 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2015 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 

b. ve vztahu k obci a k ekonomickým záležitostem škol a školských zařízení

Zákony (v platném znění)

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů