ÚMČ P14

Informace

Informace k nové speciální třídě v  MŠ Chvaletická:

Od září 2015 je v MŠ Chvaletická 917 otevřena speciální třída pro děti s vadami řeči a kombinovanými vadami. Bližší informace a požadavky k zápisu naleznete na webu MŠ v sekci „Zápis do MŠ“.

 

Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol zřízených MČ Praha 14

O přijímání k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel mateřské školy dle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

Kontakty na 9 mateřských škol zřizovaných MČ Praha 14 naleznete zde.

Výše příspěvku v mateřských školách:

V zákonu č. 472/2011 Sb., kterým je novelizován zákon č. 561/2004 Sb., s účinností od 1. ledna 2012, se nově v § 123 odst. 2 stanovuje:

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.

Informace k aktuálním otázkám rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole (rtf, 23 KB)

Upozorňujeme, že čp. 870, 902, 905 a 752 v ulici Slévačská náleží spádově k ZŠ Chvaletická, všechna ostatní čp. v ul. Slévačská patří spádově k ZŠ Hloubětínská. Upřesnění čísel popisných ulic – Aloisovská, Českobrodská, Jednostranná, Kbelská, Kolbenova a Poděbradská, náležejících spádově k ZŠ Hloubětínská, naleznete zde.

Do které školy přihlásit dítě?
Povinnost přihlásit dítě ke školní docházce je dána školským zákonem a to do školy podle spádové oblasti. Jejich přehled v městské části Praha 14 je zveřejněn na našich webových stránkách v sekci školství.
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé či neovládá český jazyk a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku odloží ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře začátek povinné školní docházky o jeden rok. V tomto okamžiku mají zákonní zástupci dvě možnosti. Dítě opakuje poslední rok předškolního vzdělávání nebo ho rodiče mohou přihlásit do přípravné třídy. Tendence rodičů ponechat dítě o rok déle v mateřské škole a prodloužit mu tzv. „bezstarostné dětství“ nebývá vždy šťastným řešením. Dítě tak může ztratit rok a nemusí být na vstup do školy o nic lépe připravené.V přípravných třídách, které jsou jakýmsi nultým ročníkem, je dítě pozvolným individuálním tempem připravováno na povinnou školní docházku s velkou šancí vyrovnat jeho nerovnoměrný vývoj. Napomáhá tomu i maximální počet 15 dětí v přípravné třídě na rozdíl od počtu až 28 dětí ve třídě mateřské školy. Navíc rodiče dětí s odkladem povinné školní docházky, které znovu opakují poslední rok předškolního vzdělávání musí platit stanovenou měsíční výši úplaty, zatímco v přípravné třídě tomu tak není. Takto ušetřené prostředky mohou rodiče například využít na úhradu školní družiny, kde je poplatek nižší než v mateřské škole.

Přípravné třídy
Ve školním roce 2016/2017 jsou otevřené 2 přípravné třídy v ZŠ Gen. Janouška, 2 přípravné třídy v ZŠ Vybíralova, 1 přípravná třída v ZŠ Bří Venclíků a 1 přípravná třída v ZŠ Šimanovská.

Obecně závazná vyhláška č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol (tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. ledna 2017)

Obvodní pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 3 a 9:
Pracoviště pro Prahu 9:
U Nové školy 871
190 00 Praha 9 – Vysočany
tel.: 266 310 939,  266 312 530
E-mail: poradna9@seznam.cz
Nadstandardní služby poskytované mateřskými a základními školami
 • V MŠ Šebelova je zřízena logopedická poradna, pobočka SPC pro děti a žáky s vadami řeči, Libčická 399, Praha 8.  Probíhá pod vedením Mgr. Zuzany Vašíčkové od 14:00 do 17:00 hodin, v pondělí a ve středu.
 • ZŠ Generála Janouška nabízí služby klinického logopeda – PhDr. Jana Schaeferová, kontakt: 775 603 107, e-mail: janaschaeferova@email.cz

Školní poradenské pracoviště na ZŠ
a jeho aktivity
 • Konzultace jednotlivých pracovníků s rodiči, učiteli i žáky (výchovné i výukové problémy, vztahy se spolužáky, volba školní dráhy, rodinné či osobnostní problémy).
 • Individuální i skupinové reedukační, stimulační a kompenzační cvičení pro děti s poruchami učení.
 • Diagnostika třídních kolektivů.
 • Práce se třídními kolektivy (vztahy mezi žáky, sociální klima třídy).
 • Práce se skupinami žáků (s poruchami chování s adaptačními problémy, nedostatečně školsky motivovanými).
 • Pravidelná setkání pro zájemce (rodiče, žáky i učitele) na některá odborná témata.
 • Spolupráce s dalšími odbornými pracovišti.
Školní poradenské pracoviště v ZŠ Gen. Janouška 1006
 • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje služby školních poradenských pracovníků (školního speciálního pedagoga, školního psychologa, metodika prevence, výchovného poradce a kariérního poradce) přímo ve škole. Vychází z legislativy MŠMT.
 • Slouží rodičům, dětem, učitelům i vedení školy.
 • Je to pracoviště nízkoprahové, tzn., že k jeho návštěvě není nutné žádné doporučení.
 • Jednotliví pracovníci se řídí odbornými a etickými kodexy své profese.

Více informací, včetně kontaktů na poradenské pracovníky, naleznete na: www.zsgenjanouska.cz

 

Školní poradenské pracoviště Bří Venclíků 1140

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) nabízí komplexní vzdělávací a výchovnou pomoc žákům školy a jejich zákonným zástupcům. V rámci pracoviště jsou pro ně k dispozici školní speciální pedagožka, výchovná poradkyně a metodička prevence. K hlavním cílům ŠPP patří efektivní integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, funkční kariérové poradenství a prevence rizikového chování u žáků.

ŠPP spolupracuje při řešení některých témat se státními zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogická centra) i dalšími organizacemi (DYS-centrum, Prospe, Meta o.s. aj.)

Více informací, včetně kontaktů na poradenské pracovníky, naleznete na www.zsvencliku.cz/skolni_poradenske_pracoviste.

Služby výchovného poradce poskytují i všechny ostatní ZŠ.

a. ve vztahu ke školám a školským zařízením

Zákony (v platném znění)

 • Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády (v platném znění)

 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání

Vyhlášky (v platném znění)

 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2015 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 

b. ve vztahu k obci a k ekonomickým záležitostem škol a školských zařízeníZákony (v platném znění)
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Nařízení vlády (v platném znění)

 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vyhlášky (v platném znění)

 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb