ÚMČ P14

Informace

Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol zřízených MČ Praha 14

O přijímání k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel mateřské školy dle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

ZÁPISY DO MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023 / 2024

Zápisy do mateřských škol se uskuteční v období od 2. května do 16. května 2023. Podrobnosti budou včas zveřejněny na webových stránkách jednotlivých MŠ.

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH V ROCE 2023

Provoz o letních prázdninách v mateřských školách bude od 10. 7. do 28. 7. 2023. Podrobné informace k letnímu provozu jsou zveřejněny na jednotlivých mateřských školách.

Kontakty na 10 mateřských škol zřizovaných MČ Praha 14 naleznete zde.

Výše příspěvku v mateřských školách:

V zákoně č. 561/2014 ve znění pozdějších předpisů se stanovuje: Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělávání lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy speciální se v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaným státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.

Zápisy do ZŠ ve školním roce 2023/2024

Zápisy do základních škol se budou konat v termínu od 1. do 30. dubna 2023. Přesné termíny zápisů v jednotlivých školách, podmínky a průběh zápisů budou včas zveřejněny na webových stránkách ZŠ.

Do které školy přihlásit dítě?
Povinnost přihlásit dítě ke školní docházce je dána školským zákonem a to do školy podle spádové oblasti. Jejich přehled v městské části Praha 14 je zveřejněn na našich webových stránkách v sekci školství.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé či neovládá český jazyk a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku odloží ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře začátek povinné školní docházky o jeden rok. V tomto okamžiku mají zákonní zástupci dvě možnosti. Dítě opakuje poslední rok předškolního vzdělávání nebo ho rodiče mohou přihlásit do přípravné třídy. Tendence rodičů ponechat dítě o rok déle v mateřské škole a prodloužit mu tzv. „bezstarostné dětství“ nebývá vždy šťastným řešením. Dítě tak může ztratit rok a nemusí být na vstup do školy o nic lépe připravené.V přípravných třídách, které jsou jakýmsi nultým ročníkem, je dítě pozvolným individuálním tempem připravováno na povinnou školní docházku s velkou šancí vyrovnat jeho nerovnoměrný vývoj. Napomáhá tomu i maximální počet 15 dětí v přípravné třídě na rozdíl od počtu až 28 dětí ve třídě mateřské školy.

Přípravné třídy 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 jsou otevřené: 1 přípravná třída ZŠ Gen. Janouška, 1 přípravná třída v ZŠ Vybíralova1 přípravná třída v ZŠ Bří. Venclíků a 1 přípravná třída v ZŠ Chvaletická.

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol (tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. dubna 2023)

a. ve vztahu ke školám a školským zařízením

Zákony (v platném znění)

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády (v platném znění)

 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání

Vyhlášky (v platném znění)

 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2015 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 

b. ve vztahu k obci a k ekonomickým záležitostem škol a školských zařízení

Zákony (v platném znění)

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů