ÚMČ P14

Odpady

Velkoobjemové kontejnery (VOK), MSD, sběr nebezpečných odpadů, kovového odpadu a sběr bioodpadu
Rozpis sběru odpadů v roce 2024
rok 2024 Harmonogram svozu nebezpečných odpadů a jedlých olejů na rok 2024
rok 2024 – 1. pololetí Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (BIO VOK) na rok 2024 ze systému HMP – 1. pololetí
rok 2024 – 1. pololetí Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (BIO VOK) na rok 2024 ze systému MČ Praha 14 – 1. pololetí
rok 2024 – 1. pololetí Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů (VOK) na rok 2024 ze systému HMP – 1. pololetí
rok 2024 – 1. pololetí Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů (VOK) na rok 2024 ze systému MČ Praha 14 – 1. pololetí
stále Harmonogram vývozu zelených odpadkových košů ve správě MČ Praha 14
stále
Kontejnery pro kovový odpad

 

Pro informaci uvádíme nejbližší sběrné dvory:

 • Teplárenská 1619, Praha 14-Kyje, tel.: 777 301 201
 • Chvalovická 3, Praha 20-Horní Počernice, tel.: 281 924 959
 • Pod Šancemi 444/1, Praha 9-Vysočany, tel.: 284 098 581

OŽP ÚMČ Praha 14, oddělení ochrany prostředí

Platba

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 24/32 dne 27.1. 2005 obecně závaznou vyhlášku hl. m. Prahy č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy (formát rtf, 103KB), kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Vyhláška stanoví:

 • poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“),
 • ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku,
 • výši a splatnost poplatku

na území hlavního města Prahy.

V souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, z důvodu naléhavého obecného zájmu, spočívajícího v zajištění návaznosti vybírání poplatku za komunální odpad, byla účinnost obecně závazné vyhlášky stanovena ke dni 1. 2. 2005.

Odvoz domovního odpadu

Odvoz domovního odpadu zajišťuje na území m.č. Praha 14 společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
provozovna Praha
Pražská 1321/38
102 00 Praha 10

Zákaznický servis: 296 33 99 17-19
Dispečink:
296 33 99 12

četnost vyvážení: odvozový den:
Požadavky na změny v počtu nádob a v četnosti vyvážení je možno sdělit v pracovních dnech od 16 hod. na telefonních číslech:
296 339 917-20 – zakázka a kontrola
1x za 2 týdny sudá středa
1x za týden středa
2x za týden pondělí a čtvrtek
3x za týden pondělí, čtvrtek, sobota

Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů. Služby těchto sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pražané, kteří obsluze dvora prokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu s ohledem na naplněnost kontejnerů.

Nejbližší sběrný dvůr ve vašem okolí naleznete snadno na této stránce.

Od července 2020 v Praze 14 funguje nová služba – svoz jedlých tuků, respektive olejů z domácností. Na území městské části je rozmístěno 71 kontejnerů, každý o objemu 240 litrů. Jak správně postupovat? Použitý olej či tuk včetně sádla (ideálně bez zbytků potravin) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a tyto následně odnést ke zmíněnému speciálnímu kontejneru. Olej se do nádob odkládá v pevně uzavřených lahvích, do kontejneru se nevylévá. Službu zajišťuje městská část. Informace o umístění nádob naleznete v této mapě.

Pročtěte si podrobné informace, jaké kuchyňské oleje a tuky třídit.

 

 

Právní předpis

Neexistuje žádný právní předpis, který by povoloval pálení odpadu na zahradě a veřejných prostranstvích. Právě naopak. Taková činnost je zakázána. (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, dále zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.)

Každá obec si může schválit obecně závaznou vyhlášku, jíž se upravuje nakládání s těmito odpady, včetně jejich pálení. Obec Praha žádnou speciální vyhlášku, která by povolovala pálení odpadů ze zahrádek, nevydala ani neschválila.
Odpady ze zahrady je třeba využít či likvidovat ekologickým způsobem (např. kompost).

V kotlích a kamnech na tuhá paliva se smí spalovat pouze palivo, pro které bylo topné zařízení konstruováno, což je uvedeno v návodu a záručním listu. Připouští se spalování suchého nelakovaného a neimpregnovaného dřeva, jež je považováno za tzv. ekologické palivo. Při zatápění se smí použít přiměřené množství papíru. Dále lze topit již pouze předepsaným palivem a dřívím. Zásadně se nesmí přikládat další papír, a už vůbec ne umělé hmoty (plasty), PET-lahve od nápojů, textil, kůže, oleje, barvy apod. Spalování takových látek se při kontrolách přísně postihuje.

Jak nakládat s bioodpady

Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně. Je v něm celá řada cenných složek, které je možné opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady z domácností, či odkládat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném odpadu je ročně dalších 75 až 100 kg bioodpadu, u domů se zahrádkami i více. Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve chvíli, kdy je dán do nádoby na odpad. Pokud „bioodpad“ kompostujete na své zahrádce, stane se z něj po proběhnutí kompostovacího procesu kvalitní cenná surovina, kterou lze použít jako organické hnojivo do půdy. Tato varianta je samozřejmě nejlepší vzhledem k ochraně životního prostředí a zachování přírodních procesů!

V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:

 • domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost;
 • komunitní kompostování – kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploceném místě – kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování;
 • kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy – možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;
 • sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin, lze přistavit i štěpkovač, pak si mohou občané odvézt zdarma štěpky;
 • tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob – bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při svozu.

Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl úspěšně vyzkoušen při 28ti měsíčním pilotním projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech. Přesto zůstává nejlepší možností nakládání s bioodpady jejich domácí kompostování. O dalších plánech Prahy v oblasti bioodpadů najdete brzy informace na internetových stránkách: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/souhrnne_informace/komplexni_nakladani_s_komunalnim_odpadem_4.xhtml#bioodpad (Odpady v Praze – Informace pro občany, Novinky a pilotní projekty, Bioodpady v Praze).

Anna Vojtěchová
Oddělení komunální hygieny
Odbor ochrany prostředí MHMP

Sběr BIO (bioodpadu) v Praze 14
 • Na základě průzkumu, provedeného Odborem životního prostředí, a na četné dotazy občanů, zřizuje MČ Praha 14 sběr BIO (bioodpadu) na území Prahy 14. Sběr probíhá formou stanovišť velkoobjemových kontejnerů na sběrné trase.
  Počítá se se svozem v dubnu a v květnu a pro podzimní měsíce v říjnu a v listopadu. Termíny a místa sběru BIO budou uváděny na stránce Rozpis sběru a na úřední desce.
 • Ve spolupráci Magistrátu hlavního města Prahy a společnosti Pražské služby probíhá od roku 2008 projekt zaměřený na separaci bioodpadu a jeho využití formou kompostování. Jedná se o službu sběru a svozu odpadu ze zahrad, údržby zeleně a z domácností. Svoz bioodpadu probíhá ve vegetačním období po dobu 8 měsíců tj. od 1.4. do 30.11. Smlouvu lze uzavřít s Pražskými službami, a.s., telefonní čísla:
  Call Centrum: +420 284 091 888
  Obchodní oddělení: +420 284 091 359
  Provozovna ORO: +420 284 091 451S případnými dotazy se obracejte, prosím, i na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 14, tel.: 225 295 332.Systém svozu:
  Četnost odvozu je jednou za dva týdny. Pro shromažďování odpadu se využívají speciální nádoby (tzv. kompostejnery) o objemu 120l nebo 240l, které má zákazník v pronájmu. Před pravidelným vývozem je nezbytné umístit nádobu před vchodem do domu nebo do zahrady (předem večer nebo brzy ráno). Odpad se odváží na kompostárnu, kde se dále zpracovává.Statistika:
  V roce 2007, kdy jsme s touto službou začali, bylo svezeno 373 tun, v roce 2008 to bylo již 724 tun a vzhledem k zájmu ze strany obyvatel o službu v oblasti shromažďování, sběru, přepravu a využívání bioodpadu lze předpokládat v roce 2009 další nárůst.Jak třídit:
  Do sběrných nádob patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina., skořápky od vajec apod.
  Do sběrných nádob nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady a jiné odpady.Důvody, proč třídit:
  Ochrana životního prostředí. Návrat organické látky do přírodního koloběhu. Bioodpad na skládce podléhá rozkladu a unikající metan způsobuje skleníkový efekt. Vytříděním bioodpadu se sníží objem směsného komunálního odpadu až o cca 19%, což přinese občanovi úsporu nákladů.
Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu (kompostárna) v Praze 10 – Malešice

Kompostárna Malešice se nachází na rohu ul. Dřevčické a Černokostelecké (parc. č. 803/25 – plánek) , s vjezdem z ul. Dřevčické.
Telefon : 274772694, mobil: 604221708.

Provoz kompostárny v roce 2010 je od 1.3. do 16.12. včetně.

Kompostárna je určena pro odkládání odpadu z údržby zeleně:

 • pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně
 • pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za úplatu (ceník viz níže)
 • pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zajišťují údržbu veřejné zeleně pro hl. m. Prahu nebo pro městské části hl. m. Prahy a pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují sběrné dvory hl. m. Prahy nebo městských částí, za úplatu sníženou oproti základnímu ceníku.

Zásady pro ukládání bioodpadu pro občany hl. m. Prahy:

 • Podmínkou pro ukládání bioodpadu občany zdarma je předložení platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Praze. Občan ukládající bioodpad musí být osobně přítomen
 • Limit na jednu ukládající osobu je 250 kg měsíčně
 • Doprava bioodpadu občany na zařízení je povolena pouze motorovými vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky).
 • Občané přivážející bioodpad jsou povinni řídit se pokyny obsluhy zejména z hlediska dodržování zásad bezpečnosti práce a organizace ukládání bioodpadu. Pokud dojde k porušení této povinnosti, bude bioodpad přijat pouze za úhradu.
 • Ukládání bioodpadu občany Prahy nad limitovaných 250 kg měsíčně je možné pouze za úhradu. Ceník je k nahlédnutí v kanceláři zařízení.

O příjmu bioodpadu pně rozhoduje obsluha kompostárny.

Modrý kontejner – papír
patří nepatří
noviny
časopisy
knihy, sešity, brožury
rozložené papírové krabice
karton a vlnitá lepenka
čisté papírové obaly, sáčky
reklamní letáky
kancelářský papír
papírové kapesníky, rucníky, papírové pleny
krabice od vajíček
uhlový papír (kopírák)
voskový papír
mastný a jinak znečištěný papír
pauzovací papír
dehtový papír
vícevrstevné obaly (TetraPack) od mléka a nápojů
Žlutý kontejner – plast a nápojové kartony (multikomoditní sběr)
patří nepatří
plastové obaly a fólie
čisté plastové tašky a sáčky
PET lahve (stlačené, bez víček)
čisté kelímky od jogurtů apod.
plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
polystyren
vícevrstevné obaly (TetraPack) od mléka a nápojů
guma, molitan, kabely, pneumatiky
podlahové krytiny, lina, PVC
textil z umělých vláken
nádoby od léčiv
plastové lahve znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi) či potravinami
Zelený kontejner – sklo
patří nepatří
lahve od nápojů bez kovových či platových uzávěrů
sklo bílé i barevné
velké skleněné střepy
tabulové sklo
skleněné předměty všeho druhu
zavařovací sklenice – prázdné, bez zbytků
zrcátka
drátěné sklo
keramika
porcelán
žárovky, zářivky, výbojky
televizní obrazovky, počítačové monitory
automobilová skla

Multikomoditní sběr

Na území hlavního města existují dva základní typy stanovišť na tříděný odpad: venkovní, které je volně přístupné všem občanům, a domovní – umístěné v domovním vybavení, na dvorcích apod.

Domovní stanoviště – u těchto stanovišť je od roku 2023 zaveden tzv. multikomoditní sběr ve variantě 3v1, tedy společný sběr kovů, nápojových kartonů a plastů do jedné nádoby. Každá nádoba na plast je polepena návodnou samolepkou ŠE3VEC a systémovou samolepkou. Dále je v domovním vybavení umístěn informační materiál v podobě letáku, který uvedené obyvatelům více specifikuje.

Venkovní stanoviště – u veřejných stanovišť je postupně zaváděn sběr ve variantě 2v1. Také je nazýván multikomoditní sběr, pouze v jiném složení. Jde o společný sběr plastů a nápojových kartonů do jedné nádoby. Kovové obaly jsou i nadále sbírány samostatně.

 

Seznam stanovišť zásobníků na sáčky pro úklid psích exkrementů – MČ Praha 14

V MČ Prahy 14 je v současné době rozmístěno zhruba sto zásobníků sáčků určených pro sběr psích exkrementů. Počet zásobníků, ani jejich rozmístění nejsou konečné a budou dále upraveny podle využití na jednotlivých stanovištích. Doplňované sáčky jsou určeny pro mimořádné případy. Zásobníky jsou doplňovány pravidelně, prosíme, neodnášejte celá balení sáčků. Připomínáme, že v případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete, nebo jiná osoba, která má v dané chvíli zvíře ve své péči (§3, vyhláška MHMP č 8/2008, o čistotě). K úklidu je možné použít sáčky různých materiálů, papír, případně lze v prodejnách chovatelských potřeb zakoupit i různá „sbírátka“ trvalého charakteru.

Černý Most

 • Bratří Venclíků – před ÚMČ P-14
 • Pospíchalova x Cíglerova
 • Ronešova x Volkova (proti čp. 1127)
 • Pospíchalova (vodní nádrž Aloisov)
 • Gen. Janouška (proti čp. 847)
 • Gen. Janouška x Šromova (proti čp. 897)
 • Dygrýnova (proti ZŠ)
 • Nám. Plk. Vlčka (čp. 699)
 • Kučerova x Mansfeldova
 • Bobkova (proti čp. 702)
 • Bryksova x Mansfeldova (proti České pojišťovně)
 • Bryksova x kpt. Stránského (před čp. 962)
 • Bryksova x Vybíralova (proti bývalé kotelně)
 • Bryksova x Hlaďova (čp. 671)
 • Vybíralova (proti čp. 971)
 • Vybíralova (u čp. 937)
 • Arnošta Valenty x Marešova
 • Doležalova (proti čp. 1034)
 • Doležalova ( u knihovny)

Hloubětín

 • Horoušanská x Slévačská (čp. 575)
 • Chvalská (u pošty)
 • Soustružnická x Klánovická ( čp. 604)
 • Mochovská x Zámečnická (proti Tony centrum)
 • Zámečnická x Zelenečská (proti čp. 504)
 • Zelenečská x V Novém Hloubětíně (čp. 882)
 • Mochovská x Nehvizdská (čp. 310)
 • Vaňkova x V Chaloupkách (čp. 316)
 • V Chaloupkách x Kyjská
 • Na Obrátce x Konzumní (čp. 619)

 Lehovec

 • Kukelská (u hřiště ZŠ)
 • Kukelská (čp. 903)
 • Kardašovská x Krylovecká (u parkoviště)
 • Kardašovská
 • Vizírská x Rochovská

Hutě

 • Za Černým mostem x Lipnická (čp. 1527)
 • Jordánská x U Járku
 • Světská (U Kamila)
 • Vodňanská x Svatojánská

Kyje

 • Tálínská x U Rybníka
 • U Rybníka x Lánská
 • Vajgarská x Želivská (u Bioregeny)
 • Šimanovská x Prelátská (proti pomníku)
 • Spolská x Milovská (čp. 418)
 • Velkoborská x Zacharská ( u parkoviště)
 • Rožmberská x Dářská (u zastávky MHD)

Jahodnice

 • Travná x Manž. Dostálových (u prodejny)
 • Doubecká x Travná (čp. 1286)
 • Staňkovská x Pasecká (čp. 419/10)

Hostavice

 • Pilská (vjezd do zámečku)
 • Malšovské nám. (čp. 346)


Kontejnery na obnošený textil

Sběrné kontejnery jsou umístěny na dvou místech Černého Mostu: na parkovišti obchodního domu IKEA a u ElectroWorldu (údaj z října 2008).Sběrné kontejnery slouží občanům nejen k likvidaci nepotřebného textilu, ale lze do nich odevzdávat i boty, kabelky, hračky, ručníky, povlečení a vše, co se týká podpory charity a zpracovatelských materiálů.Vše je zpracováváno v třídírně textilních odpadů na textilie, které se ještě dají nosit a na recyklační materiál.Nositelné textilie jsou darovány smluvním charitativním nadacím a recyklační materiál (textilie savé a vlněné a všechny typy přírodních materiálů, které se dají průmyslově zpracovat) je po roztřídění prodáván firmám zabývajícím se jeho zpracováním a zisk z tohoto prodeje je použit ve prospěch Konzervatoře pro nevidomé a slabozraké v Praze 1.
Mapa tříděného odpaduHlavní město Praha nechalo zpracovat portál, který obsahuje mapu stanovišť kontejnerů na tříděný odpad i další užitečné informace z oblasti odpadového hospodářství. Uvedené naleznete zde.Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze: