ÚMČ P14

Přehled správních poplatků (živnostenský odbor)

Přehled správních poplatků
dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích za úřední úkony vykonávané živnostenským odborem
(stav ke dni 1. 2. 2022, aktualizováno 1. 2. 2022)

 

Položka 2

Nahlédnutí do živnostenského rejstříku za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží Kč 20,–

Položka 3

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popř. sdělení o negativním nálezu Kč 50,–

za každou i započatou stránku Kč 40,–
na technickém nosiči dat Kč 15,–
za první stránku a Kč 5,– za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače.

Položka 6
a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence Kč 1000,–
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci Kč 500,–
c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele Kč 100,–

Předmětem poplatku není
Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

Položka 24

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000
b) Další ohlášení živnosti 500
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000
d) Přijetí další žádosti o koncesi 500
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500
f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost (za každou i započatou stránku) 20
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50
Předmětem poplatku není
  1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
  2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
  3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
  4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

  1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
  2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
  3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
  4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.