ÚMČ P14

Postup při pořizování kopií v rámci správního řízení

(Výňatek z instrukce QI 42-02-04)

Zaměstnanci MČ se řídí tímto postupem, budou-li na základě požadavku účastníků  řízení, jejich zástupců, popř. jiných osob, které prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod (nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem), pořizovat kopie spisu nebo jeho části.

Tímto postupem se také řídí zaměstnanci MČ, kteří jsou povinni vést podle zvláštních právních předpisů spisovou dokumentaci a pro stanovení úhrady za pořízení kopie ze spisové dokumentace platí zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a nejedná se o správní řízení.

Zaměstnanec MČ pořídí kopie spisu nebo jeho části za těchto podmínek:

  1. je-li požadováno pořízení kopií do počtu 5 listů, pořídí zaměstnanec MČ kopie obratem a žadatel zaplatí správní poplatek v pokladně ÚMČ (popř. v informační kanceláři nebo v podatelně); na základě potvrzení o zaplacení budou žadateli vydány zhotovené kopie;
  2. pokud žadatel bude požadovat více kopií než 5 listů, vyplní písemnou žádost, která je přílohou č. 4 této instrukce; zaměstnanec MČ s žadatelem domluví termín vyzvednutí kopií, zpravidla na následující úřední den (popř. zaslání na adresu)  a zaplacení kopií proběhne stejným způsobem jako u kopií, vyhotovených obratem.

Žadatel zaplatí 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo tiskárně počítače.

Pokud žadatel bude požadovat kopie spisu nebo jeho části (v případě, že materiály ve spisu na ÚMČ budou v elektronické podobě) na přineseném datovém nosiči (např. CD/DVD/USB flash disk apod.), zaplatí správní poplatek ve výši 80 Kč v pokladně ÚMČ, v informační kanceláři  nebo v podatelně; na základě potvrzení o zaplacení budou žadateli příslušná data uložena na jeho datový nosič.

Ceny za pořízení kopií jsou v souladu s položkou č. 3 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde je též stanoveno, kdo je osvobozen od správního poplatku a co není předmětem správního poplatku podle této položky.

Žádost o poskytnutí kopií spisového materiálu

Mgr. Robin Lédl, vedoucí OPKČ
údaje o poplatcích aktualizovány 25. 1. 2022