ÚMČ P14

Právní předpisy

Vybrané právní předpisy (čísla předpisů v platném znění)

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb.,o některých přestupcích
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, tržní řád
 • zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době