ÚMČ P14

Směrnice ÚMČ Praha 14 č. 4/2004

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

Úřad městské části

Směrnice č. 4/2004
(Metodický pokyn)

pro konání výběrových řízení
podle zákona o úřednících územních samosprávných celků

Obsah:

 1. Okruh zaměstnanců, na které se vztahuje výběrové řízení
 2. Postup při vyhlašování výběrového řízení
 3. Zřízení a úkoly výběrové komise

Přílohy:

č.1 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (vzor)
č.2 Jmenovací dekret (vzor)
č.3 Postup při výběrovém řízení (vzor)

Vydává: Kancelář tajemníka


 1. OKRUH ZAMĚSTNANCŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

  • tajemník úřadu (vedoucí úřadu)
  • vedoucí odboru (vedoucí úředník), vedoucí oddělení
  • pracovní poměr úředníka úřadu, kterému je svěřen výkon správních činností, tedy plnění úkolů v oblasti samostatné a přenesené působnosti
 2. POSTUP PŘI VYHLAŠOVÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍVýběrové řízení vyhlašuje:– tajemník úřadu na místa vedoucích odborů a na vznik pracovního poměru na dobu určitou u úředníků úřadu, kterým je svěřen výkon správních činnostíJde-li o výběrové řízení na funkci tajemníka úřadu, oznámení o výběrovém řízení vyhlašuje starosta městské části.Výběrové řízení vyhlašuje tajemník úřadu (vedoucí úřadu) oznámením na úřední desce úřadu nejméně 15 dní před dnem určeným pro přihlášení uchazečů a současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup, například zveřejněním na www stránce úřadu (viz Příloha č. 1 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení).Obsazování míst vedoucích pracovníků zajišťuje odbor kanceláře tajemníka, obsazování ostatních míst zajišťuje personální odbor.Oznámení o vyhlášení výběrového řízení obsahuje následující údaje:
  • název úřadu
  • druh práce a místo výkonu práce
  • zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (tj. fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, která ovládá jednací jazyk, má trvalý pobyt v ČR, pokud je cizím státním příslušníkem a splňuje podmínky podle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.,3)
  • jiné požadavky úřadu pro vznik pracovního poměru, odpovídající povaze činnosti, kterou má zájemce vykonávat (např. znalost práce s výpočetní technikou, znalost cizích jazyků, apod.)
  • pro jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem (zákon č. 451/1991 Sb., – lustrační osvědčení)
  • výčet dokladů, které uchazeči připojí k přihlášce
  • platovou třídu odpovídající druhu práce
  • lhůtu pro podání přihlášky
  • místo a způsob podání přihlášky
  • adresu, na kterou se přihláška odesílá

  Vyhlašuje-li se výběrové řízení na místo tajemníka úřadu bude toto oznámení vedle výše uvedených požadavků kladených na vedoucího úředníka obsahovat navíc zákonnou podmínku, že vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která má nejméně tříletou praxi jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku. Tato praxe musí být splněna v průběhu osmi let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

  V případě uchazeče o jmenování vedoucího úřadu musí být přihláška doložena také čestným prohlášením o splnění požadavků na druh a délku předepsané praxe.
  Náležitosti přihlášky:

  Uchazeč podá úřadu písemnou přihlášku, která má tyto náležitosti:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče
  • datum a místo narození uchazeče
  • státní příslušnost
  • místo trvalého pobytu uchazeče
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  • datum a podpis uchazeče.

  Doklady k přihlášce:

  K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Neobsahuje-li přihláška všechny náležitosti, vedoucí úřadu uchazeče vyzve, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě doplnil. Po uplynutí lhůty nejméně 15 dnů (případně po uplynutí lhůty zohledňující výzvu o doplnění náležitostí nebo dokladů) předá vedoucí úřadu přihlášky výběrové komisi.
 3. ZŘÍZENÍ A ÚKOLY VÝBĚROVÉ KOMISEJmenování výběrové komise a její úkoly:Vedoucí úřadu jmenuje a odvolává výběrovou komisi, která posuzuje uchazeče a je nejméně tříčlenná (viz příloha č. 2 Jmenovací dekret). Alespoň jedna třetina členů komise jsou úředníci úřadu, který výběrové řízení vyhlásil (zástupce odboru kanceláře tajemníka, personálního odboru, vedoucí odboru do jehož útvaru je úředník přijímán, apod.).
  Výběrová komise je poradním orgánem vedoucího úřadu, který vyhlásil výběrové řízení a není oprávněna rozhodovat o jmenování do funkce. Jednání výběrové komise je neveřejné a musí být přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výběrové komise. Tento postup poskytuje záruky spravedlivého zacházení s uchazeči a objektivní posouzení jejich schopností (viz Příloha č. 3 Postup při výběrovém řízení).Výběrová komise posoudí, zda uchazeči předložili úplnou přihlášku, tj. obsahuje-li všechny náležitosti přihlášky včetně připojených dokladů. V případě uchazeče o jmenování vedoucího úřadu musí být přihláška doložena také čestným prohlášením o splnění požadavků na druh a délku předepsané praxe. Je-li to nutné k posouzení, výběrová komise pozve k osobnímu jednání uchazeče, kteří nejlépe splnili všechny předepsané podmínky.
  Výběrová komise pořídí o posouzení uchazečů písemnou zprávu, která obsahuje:

  1. údaje o složení výběrové komise
  2. seznam uchazečů
  3. seznam uchazečů a pořadí nejlépe vyhovujících uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky, včetně předepsaných dokladů a splňují předpoklady a požadavky stanovené v oznámení
  4. považuje – li komise za nezbytné opakovat výběrové řízení, doporučení výběrové komise k opakování výběrového řízení s odůvodněním.

  Zprávu podepisují všichni přítomní členové výběrové komise a její předseda tuto zprávu předá se spisovým materiálem, vztahujícím se k výběrovému řízení, vedoucímu úřadu. Ke zprávě připojí vedoucí úřadu záznam o uzavření pracovní smlouvy nebo o jmenování do funkce vedoucího úředníka.
  Do funkce vedoucího úředníka může být jmenován pouze uchazeč, který předložil úplnou přihlášku s doklady a splňuje předpoklady a požadavky stanovené v oznámení.

Tato směrnice byla projednána Radou městské části Praha 14 dne 27.4.2004, usnesení č. 225/RMČ/2004 a nabývá účinnosti ode dne 1.5.2004.
Tímto se ruší Směrnice č.6/2002 ze dne 13.11.2002.

V Praze dne 28.4.2004

Ing. Luděk Lisý
tajemník Úřadu m.č.Praha 14