ÚMČ P14

Povolení stavby (stav. úpravy, apod.) + formuláře OV (Stavební úřad) + žádost o vyjádření k existenci sítí

Odbor

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení stavby (stav. úpravy, apod.)

4. Základní informace k životní situaci

Umísťování a povolování staveb, jejich změn apod. se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění.Pozn.: Vzhledem k tomu, že nový stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod.. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, územním plánu, stanoviscích dotčených orgánů atd.. Proto byla zpracována pouze všeobecná životní situace v této oblasti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává stavebník, případně jeho zplnomocněný zástupce

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jednou z hlavních podmínek je vlastnictví pozemku nebo stavby nebo mít jiná práva k pozemku či stavbě (např. smlouva s vlastníkem), dále je nutné vyplnit potřebnou konkrétní žádost k dané situaci, která je jednotná pro celou republiku a nachází se na předepsaných formulářích dle příslušné vyhlášky (viz bod 11).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podmínkou zahájení je podání žádosti s ostatními doklady a dokumentací v podatelně úřadu městské části, městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném stavebním úřadě ( dle umístění stavby, přístavby, apod.), v lokalitě městské části Praha 14 je to Úřad městské části, městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor výstavby, ÚMČ, městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9, v úředních hodinách Po, St 8 -12, 13 – 18

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je stanoveno v souvisejících vyhláškách podle druhu žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou aktuální k 1. 5. 2022

Tištěné formuláře jsou dostupné v informační kanceláři úřadu nebo přímo na odboru výstavby.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou stanoveny dle zák. č. 634/2004 Sb. Lze je uhradit v pokladně ÚMČ 1. patro budovy1073, ul.Bratří Venclíků, Praha 9 – Černý most, nebo převodem z účtu, případně složenkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou dle správního řádu – u jednodušších případů 30dnů, u složitých 60 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všeobecně – žadatel, vlastník pozemku nebo stavby, kde má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné právo k tomuto pozemku, vlastníci sousedních pozemků nebo staveb a jejich právo může být přímo dotčeno, v některých případech osoby o kterých tak stanoví zvláštní předpis (např. občanská sdružení vzniklá za účelem ochrany krajiny a přírody), společenství vlastníků jednotek.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Musí být splněny podmínky uvedené v rozhodnutí

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pro OV zatím nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Především je to nový stavební zákon (zák. č.183/2006 Sb.), dále správní řád (zák.č. 500/2004 Sb.), zákon o vodách ( zák. č. 254/2001Sb.), o pozemních komunikacích (zák. č. 13/1997 Sb.) všechny v platném znění a případně další dle řešené situace

18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy jsou především prováděcí vyhlášky v platném znění jako jsou např.

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
  • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  • Nařízení 10/2016 MHMP kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze  (pražské stavební předpisy)
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb. ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
  • Vyhláška č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů odvolání k nadřízenému orgánu k odboru stavebnímu a územního plánu MHMP. Odvolání se podává prostřednictvím našeho odboru výstavby v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu účastníků řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce stanoví dle situace stavební zákon v § 173, 178,179,180,181

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Další informace je možno získat na zdejším odboru výstavby, případně z internetových stránek Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Dle dané situace je nutné řešit stanoviska dotčených orgánů státní správy např. Odbor dopravy – OD ÚMČ Praha 14, Policie ČR, Odbor životního prostředí  MHMP, Hasičského záchranného sboru, Hygienické stanice hl. m. Prahy. Informace, co je potřeba doručit k stanovisku či rozhodnutí, poskytují jmenované orgány.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor výstavby

26. Kontaktní osoba

———

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 5. 2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 5. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Do doby změn příslušných vyhlášek a zákonů

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———