Život na Praze 14

DĚTI A MLÁDEŽ

Projekt Bezpečné cesty do škol - ZŠ Bratří Venclíků

Bezpečné cesty do školy

Ochránit děti a mládež v silničním provozu se snaží projekt Bezpečné cesty do školy, který se v současnosti odehrává v ZŠ Bratří Venclíků. Program odstartoval v říjnu 2017 a potrvá do letošního srpna. V prosinci se mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy uskutečnil dotazníkový průzkum.

„Cílem průzkumu bylo zmapovat z hlediska dopravy nejméně bezpečná místa v okolí školy, popsat rizikové dopravní faktory a také zjistit, jak by se naši žáci rádi do školy dopravovali,“ vysvětluje Ing. Iveta Vávrová, která za školu projekt koordinuje. Samotný projekt podle ní zahrnuje i různé doplňkové aktivity, které by měly žáky vést k získání a upevnění vědomostí, dovedností a návyků
v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu. „Jako součást těchto aktivit plánujeme uskutečnit i praktickou výchovu žáků na dopravním hřišti, výuku správného poskytnutí první pomoci, popřípadě ukázku vhodné údržby kola či koloběžky. V rámci tématu udržitelné dopravy nebude chybět ani odborné proškolení pedagogů,“ dodává Ing. Vávrová.

Do projektu jsou začleněni nejen učitelé a žáci, ale také rodiče, zástupci místní samosprávy a dopravní experti. Podrobné informace je možné sledovat na webových stránkách: http://nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Bezpecne-cesty-do-skoly/Praha-14

 

Program „Bezpečné cesty do škol“ spadá v rámci naší městské části pod širší projekt Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14, financovaného z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0003012).

Doprovodné aktivity k projektu Bezpečné cesty do školy na ZŠ Bratří Venclíků v období  leden – červen 2018:

  • 16. 1. – 31. 1. testování dopravní znalosti žáků 1. a 2. stupně /z každého ročníku bude oceněno 5 nejlepších/, 25. 1. ŠD – přednáška MP pro žáky na téma Bezpečné cesty do školy
  • 16. 1. – 31. 1. výtvarná soutěž o nejlepší nástěnku na dopravní téma / nástěnka na chodbě každého patra školy, info a výzdoba u šaten i ve třídách/
  • únor – zapojení tématu udržitelné dopravy do výuky
  • únor až duben – Muzeum Policie ČR: Pohádkový semafor /představení pro žáky 1. a 2. tříd / Kolo tety Berty / pro žáky 3. a  4. ročníků /
  • únor až květen – dopravní rozhlasová soutěž pro žáky 1. i 2. stupně, na konci každého měsíce vyhodnocení
  • březen, duben, květen, červen – dopravní hřiště, preventivní přednášky městské policie na dopravní téma a poskytnutí první pomoci
  • 4. až 26. 4. – projektový týden (ve spolupráci se spolkem AutoMat) – cykloakce, praktická ukázka první pomoci, ukázka údržby kola či koloběžky, školení pedagogů, vycházka po okolí školy spojená s mapováním nebezpečných dopravních míst, zapojení do kampaně Dny Země
  • průběžně leden až červen – tvorba makety okolí školy, vědomostní soutěž, výtvarná soutěž, vycházka s poznáváním dopravních značek a dopravních situací

 

Napsat komentář