Život na Praze 14

Dobrovolnictví v Praze 14

Chcete se stát dobrovolníkem? V Praze 14 funguje celá řada organizací, které vaši pomoc potřebují. Na této stránce naleznete základní informace o dobrovolnictví a o tom, kde se můžete zapojit. Děkujeme všem, kteří jsou ochotní pomáhat a být užiteční pro ostatní.

Dobrovolník je člověk, který ze své vlastní vůle a ve svém volném čase bez nároku na odměnu pomáhám lidem kolem sebe a zapojuje se do veřejně prospěšných aktivit. Může se jím stát osoba starší 15 let, pokud vykonává dobrovolnickou činnost na území České republiky

 • možnost nabídnout své schopnosti a dovednosti potřebným, vytvářet něco nového, prospěšného v oblastech zájmu
 • díky pomoci ostatním poznat nové zajímavé lidi, rozšířit si obzory a načerpat zkušenosti, které jinde nezíská

Dobrovolnictví je upraveno zák. č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších zákonů. Každá organizace, která dobrovolníky vybírá, eviduje a připravuje pro dobrovolnickou činnost musí být akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR. Některé organizace pro zajištění své činnosti dobrovolníky nepotřebují a pouze je vybírají pro organizace (tzv. vysílající organizace), které naopak ano (tzv. přijímající organizace). Jiné organizace mají v rámci své struktury zřízeno dobrovolnické centrum a vybírají dobrovolníky pro vlastní prospěšnou činnost. Každý dobrovolník prochází školením, je odborně veden a svou činnost vykonává pod supervizí.

Okamžik, z. ú.

Název organizace Okamžik, z. ú.
Adresa Na Strži 1683/40, Praha 4, 140 00
Stručný popis činnosti organizace Okamžik, z. ú. podporuje plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojuje ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit.

Okamžik funguje od roku 2000. Klade si za cíl maximální profesionalitu svých služeb, podporuje progresivní trendy v oblasti pomoci lidem se zrakovým postižením a zapojuje se do asociací a aktivit ovlivňujících celé prostředí sociálních služeb, dobrovolnických programů a pomoci lidem se zdravotním postižením.

Aktuálně realizuje následující projekty:

 • Centrum aktivního života zrakově postižených (registrovaná sociální služba);
 • Dobrovolnické centrum (akreditovaný dobrovolnický program);
 • Poradenské centrum (registrovaná sociální služba);
 • Pomoc dětem se zrakovým postižením;
 • Podpora kulturních aktivit těžce zrakově postižených;
 • Specializovaná keramická dílna pro nevidoméHmateliér“;
 • Osvětové a vzdělávací programy vč. ediční činnosti;
 • Zpřístupnění využití iPhonu Apple nevidomým.
Nejčastější činnosti dobrovolníků Dobrovolníci pomáhají dospělým klientům s těžkým zrakovým postižením při každodenních činnostech, které nevidomí bez pomoci vidícího zvládají jen velmi obtížně nebo samostatně zvládat vůbec nemohou.

Dobrovolníci pomáhají ve dvou programech:

1. Program dlouhodobá spolupráce klienta s dobrovolníkem

Pravidelná spolupráce stálé dvojice nevidomý klient/dobrovolník. Dobrovolník poskytuje klientovi podporu a zrakovou kontrolu např. při volnočasových aktivitách (sport, kultura, společenský život), při studiu, činnostech souvisejících se zaměstnáním klienta (vyhledávání textů), při péči o rodinu (vycházky a hry s dítětem) nebo vizuální pomoc při zabezpečování běžných potřeb (nákupy, návštěvy úřadů, třídění předmětů, vyřizování korespondence apod.).

Četnost setkávání spolupracující dvojice je v průměru 2-4x měsíčně v rozsahu 2 až 3 hodiny.

 2. Program jednorázové doprovody

Dobrovolníci zajišťují jednorázovou nebo opakovanou vizuální pomoc a další podporu nevidomým klientům při nejrůznějších pochůzkách. Nejčastěji se jedná o cesty k lékaři, na úřad, na návštěvu, na nákup apod. Dobrovolníci se nesetkávají pravidelně s jedním klientem, ale pomáhají pokaždé jinému klientovi a nabízejí pomoc podle svých časových a místních možností.

Kontakt na koordinátora
(jméno, tel., e-mail)
Vedoucí dobrovolnického centra: Bc. Marie Hůrková

Koordinátorky dobrovolníků: Mgr. Barbora Hrušková, Mgr. Lenka Matasová, Mgr. Marie Matějů

e-mail: dc@okamzik.cz

tel.: 233 379 196, 775 209 055, 604 841 926

Odkaz na webové stránky www.okamzik.cz

Jahoda, o. p. s.

Název organizace Jahoda, o.p.s
Adresa Vybíralova 969, Praha 14 – Černý Most
Stručný popis činnosti organizace Jahoda podporuje děti a mladé lidi. Nabízí nízkoprahové služby, terénní program a rodinné centrum, jesle a školky. Podporujeme zaměstnanost rodičů s pomocí projektů EU.
Nejčastější činnosti dobrovolníků
 • pomoc s přípravou a účast na velkých jahodových akcích
 • seberealizacace v nízkoprahových klubech
 • účast na vícedenních akcích (tábor, výjezdy atd.)
 • drobné úklidové práce
 • dobrovolníci s speciálními dovednostmi (výtvarno, hra na hudební nástroj, tanec, sportovní dovednosti, atd.)
Kontakt na koordinátora
(jméno, tel., e-mail)
Petra Ječmenová
tel. 776 565 088
petra.jecmenova@jahoda.cz
Odkaz na webové stránky http://www.jahoda.cz/

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.

Název organizace Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
provozovatel Komunitního centra Motýlek
Adresa Vlčkova 1067/12, 198 00 Praha 9
Stručný popis činnosti organizace Sdružení na pomoc dětem s handicapy. z.ú. provozuje Komunitní centrum Motýlek, kde je poskytována odborná pomoc rodinám s dětmi se širokým spektrem specifických potřeb prostřednictvím těchto tří sociálních služeb:

 • centru denních služeb (CDS) poskytujeme podporu dětem ve věku od 3 do 19 let se zdravotním handicapem tak, aby se mohly začlenit mezi vrstevníky. Individuální a skupinové aktivity jsou zaměřeny na rozvoj soběstačnosti dětí, jejich dovedností a zájmů.
 • Provozujeme i sociálně aktivizační službu (SAS), která je určená rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen pro aktuálně nevhodné podmínky. Rodičům pomáháme překonat krizovou životní situaci, kterou nemohou sami zvládnout a zvýšit jejich dovednosti a možnosti, aby děti mohly zůstat ve svých rodinách nebo se do nich mohly navrátit.
 • Náš nízkoprahový klub pro děti a mládež (NZDM Pacific) nabízí služby nejčastěji sociálně znevýhodněným dětem a mládeži ve věku od 6 do 22 let. Návštěvníkům klubu poskytujeme informace, odbornou pomoc  a příležitost pro alternativní trávení volného času.
 • Máme kvalifikovaný a zkušený tým pracovníků, kvalitní zázemí pro poskytování služeb z hlediska vybavení, rozlohy prostor, bezbariérovosti i dobré dopravní dostupnosti v blízkosti metra trasy B – stanice Rajská zahrada

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. má více než 15 letou historii a od roku 2004 akreditaci pro práci s dobrovolníky udělenou Ministerstvem vnitra.

Nejčastější činnosti dobrovolníků Hledáme nové dobrovolníky, kteří by vykonávali níže popsané činnosti, případně další dle domluvy.

 • Dobrovolníci v centru denních služeb pomáhají pracovníkům jako asistenti dětí při individuálních i skupinových aktivitách při odpoledních klubech, kdy pod přímým vedením pracovníka asistují dětem při výtvarných a sportovních aktivitách, společném cvičení, zapojují se i do přípravy programů.  Pod přímým nebo metodickým vedením pracovníků pomáhají dobrovolníci dětem také při individuálních aktivitách  – rozvoj soběstačnosti a dalších praktických dovedností.
 • Dobrovolníci působí v nízkoprahovém klubu, kde pomáhají při organizaci programů, a to i mimo klub např. na hřištích, na různých výletech;  věnují se i jednotlivým dětem při doučování apod. Významná je pomoc dobrovolníků při organizování prázdninového programu.
 • sociálně aktivizační službě jsou vítáni dobrovolníci, kteří mají zkušenost s výchovou vlastních dětí či mají sociální nebo pedagogické vzdělání (to však není podmínkou). Právě ti se mohou zapojit i do poradenské práce a praktické pomoci v rodinách nacházejících se v náročné životní situaci. Tato pomoc probíhá formou návštěv dobrovolníka v domácnostech rodin nebo v podobě společného trávení volného času způsobem vhodným pro děti. Poradenství k výchově dětí probíhá neformálně při různých situacích. Rodiče mají možnost získávat od dobrovolníka informace a sdílet s ním jeho zkušenosti s péčí o děti a jejich cíleným rozvojem. Jedná se tedy o časově vymezenou spolupráci s rodinou (podle zájmu obou stran a časových možností dobrovolníka je domluven počet hodin měsíčně a doba předpokládané spolupráce – např. týdenní frekvence).  Další možností zde působit je zapojení do programu naší Školičky pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin (dopolední hodiny).
 • Hledáme i dobrovolníky, kteří by se zapojili do realizace benefičních akcí (např. sbírek, koncertů apod.).
Kontakt na koordinátora
(jméno, tel., e-mail)
Michaela Podolínská
777 964 754
dobrovolnici.motylek@centrum.cz
Odkaz na webové stránky http://www.motylek.org

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9

Název organizace Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9
Adresa Bratří  Venclíků 1070/2,  Praha 9 – Černý Most I
Stručný popis činnosti organizace Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 má širokou působnost v činnosti sociální a zdravotní. Je zaměřen na občany – seniory, kteří žijí v domovech pro seniory či na seniory, kteří potřebují, aby jim v jejich domácím prostředí pomohly pracovnice z pečovatelské služby a domácí péče. Spolek také provádí ukázky první pomoci, školení první pomoci a zdravotní dozory na různých akcích – sportovních i kulturních.
Nejčastější činnosti dobrovolníků Sociální a zdravotní  oblast.

Dobrovolníci mohou v domovech pro seniory dělat seniorům společnost, tedy doprovázet je na vycházky v prostorách domova, číst, besedovat a tak dále.

Při zdravotních dozorech se mohou podílet na organizačním zajištění různých akcí.

Kontakt na koordinátora
(jméno, tel., e-mail)
 

Šnáblová Miroslava
Tel. 777 704 270
Snablova@cckp9.cz

Odkaz na webové stránky www.cckp9.cz

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

Název organizace  

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

Adresa Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
Stručný popis činnosti organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví se zaměřuje na rozvoj a propagaci dobrovolnictví v České republice. V Praze realizuje tři vlastní sociálně preventivní programy pro děti.
Nejčastější činnosti dobrovolníků V programu KOMPAS se 2-3 proškolení dobrovolníci setkávají jednou týdně se skupinkou 6-8 dětí. Klubovna programu se nachází v ZŠ Brigádníků na Praze 10, ZŠ Na Smetance na Praze 2 a Klubovně mentoringových programů na Andělu na Praze 5.

Program Pět P je zaměřený na dlouhodobý vztah jednoho dítěte školního věku a dobrovolníka (minimálně 1 rok).

Program 3G – Tři generace je novou obdobou programu Pět P, přičemž dobrovolník je starší 50 let, dítě je školního či předškolního věku, do tohoto programu se mohou zapojit celé rodiny.
Kancelář a klubovna programů Pět P, KOMPAS a 3G se nachází na adrese Štefánikova 21, Praha 5. Programy slouží především ke zvyšování sociálních dovedností dětí a učí je smysluplně trávit volný čas.

Kontakt na koordinátora
(jméno, tel., e-mail)
Vedoucí mentoringových dobrovolnických programů: Radka Šimková Koutová, 728006514

Koordinátorky Pět P: Zuzana Hasanová, Petra Mančušková, Aneta Rybáříková, 728006514, petp@hest.cz

Koordinátorky KOMPAS: Alena Hladíková, Adéla Hrdličková, kompas@hest.cz

Koordinátorka 3G: Jana Rudyšová, 775335574, 3g@hest.cz

Odkaz na webové stránky www.hest.cz